Egzamin na uprawnienia w 2021 r. – problemy

11.01.2021

Egzamin na uprawnienia w 2021 r. mógłby się odbyć pod warunkiem zmiany przepisów, o co apeluje PIIB. W związku z pandemią COVID-19 w minionym roku nie odbył się egzamin na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej – zaplanowany na 4 grudnia.

 

Egzamin na uprawnienia w 2021 r. zależy od zmian w prawie, o których wprowadzenie zwrócił się do Anny Korneckiej – podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Zbigniew Kledyński – prezes PIIB.

Od 20 marca 2020 r. na terenie Polski obowiązuje aż do odwołania stan epidemii wprowadzony przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 491). Wprowadzenie stanu epidemii, a właściwie już pandemii, wiąże się z licznymi obostrzeniami w różnych sferach życia obywateli, nie tylko osobistego, ale i zawodowego. Powyższe miało też istotny wpływ na zmianę zasad przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane, które samorząd inżynierów budownictwa, zgodnie z art. 12 ust. 4e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), przeprowadza dwa razy w roku, w terminach ustalanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego. W czasie 18 lat działalności izby inżynierów budownictwa egzaminy odbywały się regularnie w maju (tzw. sesja wiosenna) i w listopadzie (tzw. sesja jesienna). W każdej sesji do egzaminu na uprawnienia budowlane przystępuje ok. 3,5 tys. osób, czyli ok. 7 tys. osób rocznie.

 

egzamin na uprawnienia w 2021 r.

Fot. © arrowsmith2 – stock.adobe.com

 

Niestety w 2020 roku, z uwagi na panującą pandemię, dotychczasowy harmonogram egzaminu uległ istotnym zmianom. Sesja wiosenna i jesienna zostały przesunięte odpowiednio na wrzesień i grudzień, tak aby zgodnie z wymogami ustawowymi zapewnić odstęp trzech miesięcy między egzaminami, co dawałoby szansę na ponowne przystąpienie do egzaminu osobom, które by go nie zdały.

Egzamin we wrześniu odbył się przy zachowaniu specjalnych wymogów sanitarnych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno zdającym, jak i komisjom egzaminacyjnym oraz ich pracownikom, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przygotowała stosowne wytyczne i procedury w związku z ogłoszonym stanem epidemii, co pozwoliło na sprawne i bezpieczne jego przeprowadzenie. Jednak z uwagi na pogarszającą się sytuację pandemii oraz wprowadzane w kraju dalsze obostrzenia, Polska Izba Inżynierów Budownictwa nie mogła przeprowadzić egzaminu, który został zaplanowany na 4 grudnia.

Powodem powyższego był z jednej strony obowiązujący zakaz uczestniczenia w zgromadzeniach liczących więcej niż 20 osób, podczas gdy do egzaminu w każdej izbie okręgowej podchodzi każdorazowo kilkaset osób, nawet ponad 500. Z drugiej zaś strony pojawiły się problemy natury organizacyjnej, tj. brak możliwości wynajęcia odpowiednich sal do przeprowadzenia egzaminu, w tym samym dniu i o tej samej godzinie w całym kraju. Uzasadnieniem odmowy wynajęcia sal, już umówionych z wynajmującymi, był brak ujęcia egzaminów na uprawnienia budowlane w § 28 ust. 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1758 z późn. zm.), który wyłącza spod zakazu organizowania zgromadzeń pewne zawody, umożliwiając im przeprowadzenie egzaminów.Wobec powyższego Krajowa Komisja Kwalifikacyjna na specjalnie zwołanym zebraniu 29 października 2020 r. podjęła decyzję o odwołaniu egzaminu na uprawnienia budowlane, który miał się rozpocząć egzaminem pisemnym wyznaczonym na 4 grudnia 2020 r. Jednocześnie, biorąc pod uwagę chęć respektowania konstytucyjnego prawa dostępu do zawodu, Zbigniew Kledyński – prezes PIIB zwrócił się do Anny Korneckiej – podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii z prośbą o podjęcie pilnych prac legislacyjnych, mających na celu rozszerzenie katalogu wyłączeń, o których mowa w § 28 ust. 11 ww. rozporządzenia, o możliwość przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane, uprawniające do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa.

W obowiązującym stanie prawnym Polska Izba Inżynierów Budownictwa nie jest w stanie przeprowadzić egzaminu na uprawnienia budowlane. Odwlekanie kolejnych sesji powoduje kumulację chętnych do jego zdawania, co może dodatkowo komplikować zorganizowanie następnego egzaminu. Wobec powyższego liczymy, że sprawa ta znajdzie zrozumienie w ministerstwie, co przełoży się na dokonanie wymaganych zmian prawnych, które umożliwią przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia w 2021 r.

 

Aktualizacja:

Egzamin pisemny odwołanej XXXVI sesji odbędzie się 26 lutego 2021 r. Natomiast termin pisemnego egzaminu w sesji wiosennej wyznaczono na 28 maja 2021 r.

Szczegóły na https://www.piib.org.pl/aktualnosci/informacje-biezace/4456-dodatkowa-sesja-egzaminacyjna-w-2021-r

 

dr hab. Joanna Smarż

prof. UTH Radom

radca prawny Krajowego Biura PIIB

 

 

 

Czytaj także: O XXXV sesji egzaminacyjnej na posiedzeniu KKK

Praktyka zawodowa przygotowująca do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in