Zakres sprawdzania projektów budowlanych

23.11.2020

Zakres sprawdzania projektów budowlanych – pismo Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do wojewodów w sprawie kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej w tym zakresie.

 

Zakres sprawdzania projektów

Zakres sprawdzania projektów budowlanych – GUNB przedstawił swoje stanowisko (© REDPIXEL – stock.adobe.com)

 

Pismo Departamentu Prawnego GUNB z dnia 20 sierpnia br., wyjaźniające zakres sprawdzania projektów budowlanych, które zostało przekazane PIIB 29 października br.:

„W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi kompetencji organów administracji architektoniczno- budowlanej w zakresie sprawdzania projektów budowlanych, uprzejmie przypominam:

Zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), obowiązującym od 1 stycznia 1999 r., do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Jednakże powyższe obowiązki, określone w przywołanym wyżej przepisie w sposób ogólny, w odniesieniu do organów administracji architektoniczno-budowlanej należy odczytywać
w kontekście bardziej szczegółowej regulacji art. 35 ustawy – Prawo budowlane. Jak wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1-3 ustawy – Prawo budowlane, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza:

1)  zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

2)  zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;

3)  kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7. Natomiast art. 35 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, pozwalający organowi administracji architektoniczno-budowlanej badać zgodność projektu architektoniczno-budowlanego z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami, w zakresie określonym w art. 5, został uchylony z dniem 11 lipca 2003 r.

Tym samym w aktualnym stanie prawnym organ administracji architektoniczno-budowlanej w ramach wydawania pozwoleń na budowę nie ma kompetencji do badania zgodności projektu architektoniczno-budowlanego z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Uprzejmie proszę o przypomnienie o powyższych zasadach organom administracji architektoniczno-budowlanej stopnia powiatowego.”

 

Przeczytaj też: Kontrola projektu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej

W sprawie okresu przejściowego dotyczącego projektów budowlanych

Prawo budowlane po zmianach w 2020 r. – aktualny poradnik

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in