XXIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB

09.07.2024

Delegaci przyjęli nowy Kodeks etyki zawodowej członków PIIB i poznali najnowsze narzędzia cyfrowe stworzone przez izbę do kalkulacji kosztów projektów i nakładu pracy. Zatwierdzony został budżet, który pozwoli na realizację kampanii medialnej oraz PR-owych działań firmowanych hasłami „#NowoczesnaIzba”, „#NowoczesnyInżynier”.

 

 

 

Posiedzenia XXIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa miały miejsce 14–15 czerwca 2024 r. w Warszawie. W obradach udział wzięło190 delegatów na 207 uprawnionych (frekwencja 91,79%).
Przybyłych delegatów oraz wszystkich gości przywitał Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB. W tym szczególnym dla członków izby wydarzeniu uczestniczyli: Krzysztof Paszyk, minister rozwoju i technologii, Krystyna Sibińska, poseł na Sejm RP i wiceprzewodnicząca Komisji Infrastruktury, Robert Sitnik, wicewojewoda mazowiecki, Rafał Miastowski, burmistrz dzielnicy Mokotów, Robert Geryło, dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Adam Wysokowski, przewodniczący Krajowej Rady Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Jerzy Kotowski, prezes Izby Projektowania Budowlanego, Jakub Kus, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”, Paweł Stańczak, wiceprezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Marek Zackiewicz, wiceprzewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Kamil Bara, dyrektor biura ubezpieczeń STU Ergo Hestia S.A., Jacek Szer, przewodniczący Komitetu Budownictwa w Krajowej Izbie Gospodarczej, Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB w V kadencji, Aneta Grinberg-Iwańska, prezes zarządu Wydawnictwa PIIB, Maria Tomaszewska-Pestka, przedstawicielka STU Ergo Hestii S.A.

 

Wystąpienie prezesa Krajowej Rady PIIB

 

Inauguracyjne przemówienie prezesa Krajowej Rady PIIB zawierało podsumowanie bieżącej sytuacji na rynku budowlanym, a także informacje o tym, co organy, komisje i zespoły izby planują zrealizować w najbliższym czasie. To m.in. długofalowy plan wdrażania nowoczesnych rozwiązań cyfrowych (dostępnych i przydatnych dla wszystkich członków izby oraz tych stworzonych dla lepszego funkcjonowania krajowej i okręgowych izb), projekty obejmujące członków – seniorów, kampania medialna, która zmieni postrzeganie zawodu inżyniera budownictwa i zachęci młodych do kształcenia w tym kierunku.
Podczas uroczystości otwarcia XXIII Krajowego Zjazdu PIIB wręczone zostały odznaczenia resortowe oraz wyróżnienia PIIB. W uznaniu wyjątkowych osiągnięć i zaangażowania w transformację energetyczną Odznaką Honorową za Zasługi dla Energetyki Rzeczypospolitej Polskiej został wyróżniony Jarosław Kukliński.
Medale Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymali: Franciszek Buszka, Jerzy Kerste, Jerzy Kotowski. Goście zjazdu i delegaci obejrzeli filmy podsumowujące działalność zawodową oraz osiągnięcia uhonorowanych członków izby.
Obecni na zjeździe przedstawiciele władz na szczeblu krajowym i wojewódzkim, a także organizacji związanych z budownictwem, życząc delegatom owocnych obrad, zadeklarowali chęć bliskiej i wielokierunkowej współpracy z samorządem inżynierów budownictwa.

– Wczoraj minął dokładnie miesiąc od dnia, w którym przekroczyłem próg Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W misji, której się podjąłem, traktuję was – inżynierów jako partnerów – powiedział minister Krzysztof Paszyk.

Dziękując prezesowi KR PIIB za zaproszenie do udziału w zjeździe, dodał: Bardzo mi zależało na tym, by spotkać się z państwem i zadeklarować pełną otwartość na współpracę, wymianę spostrzeżeń. Chcę otworzyć ministerstwo, które zajmuje się budownictwem w Polsce, na opinie i doświadczenia fachowców, którzy w praktyce czują, czego wymaga dzisiaj budownictwo, aby się rozwijać wzorem innych krajów europejskich.
W dalszej części przemówienia minister przybliżył zebranym najbliższe plany resortu dotyczące budownictwa, w których uwzględniono programy pakietowe sprzyjające rozwojowi tej gałęzi gospodarki. Jednym z komponentów będzie budownictwo społeczne. Zaplanowano również działania deregulacyjne, by ograniczyć liczbę procedur i pozwoleń, które wydłużają proces inwestycyjny.

– Proces uzyskania pozwolenia na budowę w Polsce bije rekordy na tle analogicznych postępowań w innych krajach UE – dodał minister.

Pracująca w Komisji Infrastruktury posłanka Krystyna Sibińska przyznała, że jeśli chodzi o działania rządu, po maratonie wyborczym przyszedł czas na porządkowanie spraw, także tych dotyczących budownictwa w Polsce. Jednocześnie zadeklarowała dużą otwartość na pomysły płynące ze strony przedstawicieli Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Robert Sitnik podziękował wszystkim inżynierom budownictwa za ich pracę i życzył satysfakcji w życiu zawodowym. Zaznaczył również, jak ważne we współpracy na szczeblu samorządowym jest dobre porozumienie, którego korzyści obejmują wszystkich Polaków.
Rafał Miastowski nawiązał w swoim wystąpieniu do modernizacji zabytkowego budynku przy ul. Kujawskiej, który stał się siedzibą PIIB. Podkreślił również zaangażowanie inżynierów w działania mające na celu przywrócenie dobrego stanu całej okolicy, zbliżonego do tego sprzed kilkudziesięciu lat.

 

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Energetyki RP

 

Robert Geryło odniósł się do podpisanego w minionym roku porozumienia pomiędzy ITB a PIIB, dzięki któremu członkowie izby mają nieodpłatny dostęp do Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przygotowanych przez instytut. Zaznaczył, jak ważne jest, by tego rodzaju publikacje trafiały bezpośrednio do osób z branży, dla których są tworzone.
Ewa Mankiewicz-Cudny odwołała się do historii izby, mówiąc: Tworzymy jedną, wielką rodzinę inżynierską, która przed laty z inicjatywy stowarzyszeń naukowo-technicznych powołała Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Łączy nas tak wiele, choćby fakt, że osoby wyróżnione dziś Medalami Honorowymi PIIB są bardzo aktywnymi działaczami naszego ruchu stowarzyszeniowego.
Marek Zackiewicz nawiązał w swoim wystąpieniu do tego, jak duże znaczenie dla całego środowiska inżynierów ma wspólny, silny i niezależny głos w rozwiązywaniu istotnych problemów dotyczących polskiego budownictwa.

 

Medal Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

O projektowaniu, budowaniu, ale także kosztach utrzymania mostów (niewspółmiernych do kosztów ich budowy) mówił w swoim wystąpieniu Adam Wysokowski. Zaapelował do starszych członków PIIB, by przekazywali młodym swoją wiedzę o tym, jak dbać o obiekty mostowe. Na koniec przypomniał słowa Josepha Straussa, projektanta mostu Golden Gate w San Francisco: Mosty to są pomniki postępu technicznego.
Jakub Kus w imieniu Związku Zawodowego „Budowlani” podziękował za wieloletnią współpracę z PIIB, m.in. przy Sektorowej Radzie ds. Kompetencji w Budownictwie, i zaznaczył, że liczy na dalsze wspólne działania. W swoim wystąpieniu odniósł się do słów prezesa Krajowej Rady PIIB, mówiąc: My też zauważamy, że perspektywy polskiego budownictwa z jednej strony wyznaczają środki przeznaczane z KPO, które w końcu zostały odblokowane, a z drugiej – szeroki obszar wyzwań definiowanych przez prawo UE i proces implementacji tego prawa, szczególnie zapisów dotyczących budownictwa. (…) PIIB jest w tym kontekście organizacją wyjątkową ze względu na zakres wpływu, ale również odpowiedzialność, jaką ponosicie państwo w ramach obowiązków nałożonych na izbę w zakresie nadawania uprawnień budowlanych i pełnienia roli strażnika wysokich standardów polskiego budownictwa.

 

Robert Sitnik, Jarosław Kukliński

 

W dalszej części zrealizowano procedury zjazdu. Na przewodniczącego XXIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB delegaci wybrali Janusza Szczepańskiego (przewodniczącego Okręgowej Rady Dolnośląskiej OIIB). W skład prezydium zjazdu weszli także Marek Zackiewicz i Tomasz Zakrzewski, pełniący funkcję wiceprzewodniczących, oraz Ewa Dworska i Anna Głębocka w roli sekretarzy.
Wybrano również składy: komisji mandatowej, której przewodniczyła Roma Rybiańska, komisji skrutacyjnej pod przewodnictwem Anny Kołłątaj, komisji wyborczej, na czele której stanął Ryszard Mes, oraz komisji uchwał i wniosków, w której funkcję przewodniczącej pełniła Gabriela Przystał.

 

Renata Staszak, Franciszek Buszka, Jerzy Kotowski, Mariusz Dobrzeniecki

 

Kolejnym punktem było wysłuchanie prezentacji sprawozdań organów PIIB przedstawionych przez Tomasza Piotrowskiego, sekretarza KR PIIB, i Elżbietę Bryłę-Kluczny, skarbnik KR PIIB (sprawozdanie Krajowej Rady PIIB, w tym finansowe i z realizacji budżetu). Uzupełnieniem tej części sprawozdań była prezentacja STU Ergo Hestii (dotycząca realizacji umowy ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa), którą omówił Kamil Bara. Roczny raport Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB przedstawił jej przewodniczący Krzysztof Latoszek. Sprawozdanie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB zaprezentował Marian Zdunek, przewodniczący organu. Dariusz Walasek, KROZ PIIB – koordynator, podsumował działania KROZ PIIB i OROZ w minionym roku. Sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB przedstawiła Anna Ficner, zastępczyni przewodniczącej. W dalszej części obrad podjęto uchwały zatwierdzające każde ze sprawozdań. Krajowy Zjazd PIIB udzielił absolutorium Krajowej Radzie PIIB za rok 2023. Następnie delegaci wzięli udział w wyborach uzupełniających. Do grona członków KSD PIIB, w miejsce zmarłego Stanisława Dołęgowskiego, został wybrany Krzysztof Cyrulik (Podkarpacka OIIB).

 

Krzysztof Paszyk

 

Delegaci głosowali nad przyjęciem nowego Kodeksu etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, opracowanego w trakcie dwuletnich prac przez Komisję ds. Etyki. W tym czasie treść dokumentu była konsultowana m.in. z organami PIIB i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi. Zaktualizowane zapisy i nowe zasady omówili przedstawiciele komisji: Elżbieta Godzieszka, przewodnicząca, oraz Piotr Zwoździak, członek.

 

Krystyna Sibińska

 

W trakcie tegorocznego zjazdu PIIB zatwierdzono również zmiany w Statucie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, zgodnie z którymi krajowe i okręgowe zjazdy sprawozdawcze mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość.

 

Robert Sitnik

 

Delegaci uchwalili także zmiany w regulaminach KKR i OKR, KSD i OSD, KROZ i OROZ obejmujące: uporządkowanie zapisów dotyczących podejmowania uchwał przez członków komisji (KKR), zasady postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego organu (KSD, OSD), koordynację pracy rzeczników, podział zadań, głosowania w trakcie telekonferencji lub wideokonferencji i zastępstwo w przypadku nieobecności rzecznika koordynującego, a także składanie rocznych oraz kadencyjnych sprawozdań (KROZ, OROZ).

 

Rafał Miastowski

 

W trakcie zjazdu podjęto uchwałę w sprawie zmian w Zasadach gospodarki finansowej PIIB. Zaktualizowano dokument do bieżącego stanu prawnego, wprowadzono sposób obliczania składki miesięcznej (płatność tylko za okres członkostwa), ustalono jeden okres płatności dla składki i ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa, wprowadzono ryczałt dla osoby trwale „pełniącej obowiązki”, określono „opłatę administracyjną” (100 zł) wnoszoną jednorazowo przy pierwszym wpisie na listę członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz 4/6% przeciętnego wynagrodzenia krajowego w sektorze przedsiębiorstw wnoszone jednorazowo przy ponownym wpisie na listę członków okręgowej izby lub odwieszeniu członkostwa w izbie. Z opłaty administracyjnej zwolnione będą osoby, u których skreślenie lub zawieszenie nastąpiło z powodu:

  • ciąży,
  • urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu wychowawczego,
  • urlopu rodzicielskiego,
  • urlopu tacierzyńskiego,
  • długotrwałego zwolnienia lekarskiego,
  • okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

 

Prezydium XXIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB

 

Sprawy dotyczące ubezpieczenia członków PIIB, budżetu izby i wysokości składek były przedmiotem długiej dyskusji z udziałem delegatów z różnych okręgów. Zebrani zapoznali się z prezentacją przygotowaną przez Elżbietę Bryłę-Kluczny, w której ujęto przeznaczenie środków finansowych uzyskanych w wyniku waloryzacji wysokości składki członkowskiej. To m.in.: pokrycie bieżących kosztów utrzymania biura, samopomoc (np. pożyczki dla OIIB na modernizację siedzib), lobbing, cyfryzacja, promocja zawodu oraz działań izby, standaryzacja usług w ramach PIIB, badania i rozwój, wdrażanie nowoczesnych cyfrowych rozwiązań (np. aplikacji).

 

Członkowie PIIB wyróżnieni złotą i srebrnymi Odznakami Honorowymi PIIB

 

W drugim dniu zjazdu przyjęto budżet na 2024 r. Wręczone zostały Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Złote odznaczenie otrzymał Andrzej Kulesa, a srebrne odznaki – Joanna Małachowska, Józefa Majerczak, Filip Pachla, Tomasz Piotrowski, Jacek Domski, Waldemar Kuciapski, Paweł Szponder.

 

Prezes oraz wiceprezesi Krajowej Rady PIIB z delegatami Małopolskiej OIIB

 

Delegaci na XXII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB podjęli decyzje z sprawie 31 wniosków, które wpłynęły z okręgowych zjazdów, oraz ośmiu wniosków zgłoszonych w trakcie krajowego zjazdu. Dotyczyły one m.in. zorganizowania ogólnopolskiej konferencji pt. „To my budujemy twój świat”, udostępnienia Eurokodów w wersji drukowanej lub elektronicznej do wydruku, uznawania praktyki zawodowej do projektowania przy sporządzaniu projektów wykonawczych, wnoszenia opłaty członkowskiej w dwóch ratach, dalszych prac nad nowelizacją ustawy – Prawo budowlane.
Dwudniowe obrady w Warszawie obfitowały w liczne dyskusje i merytoryczne uwagi na temat kierunku rozwoju nie tylko Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, ale także całej branży budowlanej w kraju. Delegaci obejrzeli filmy na temat nowych cyfrowych narzędzi dostępnych w portalu członkowskim. Mieli również możliwość zapoznania się z aktualną ofertą Grupy LUX MED, Medicover Sport oraz Wydawnictwa PIIB.

 

Joanna Karwat

 

Fot. Tomasz Wróblewski

 

Przeczytaj też:

Przedzjazdowe posiedzenie Krajowej Rady PIIB

O działaniach Komisji Współpracy z Zagranicą

Narada szkoleniowa członków komisji rewizyjnych PIIB

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in