Narada szkoleniowa członków komisji rewizyjnych PIIB

05.07.2024

Spotkanie członków krajowej i okręgowych komisji rewizyjnych odbyło się 6–8 czerwca 2024 r. w Gdańsku-Sobieszewie. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele organów PIIB oraz OIIB.

 

 

Organizatorem narady szkoleniowej była Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB przy współudziale Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W szkoleniu wzięło udział 101 członków komisji rewizyjnych. Uczestniczyli w nim również: Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB, Marian Zdunek, przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB, Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, Elżbieta Bryła-Kluczny, skarbnik Krajowej Rady PIIB i przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Śląskiej OIIB, Krzysztof Wilde, przewodniczący Okręgowej Rady Pomorskiej OIIB, Marek Zackiewicz, zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady Pomorskiej OIIB, oraz przewodniczący OSD, OKK i dyrektor biura Pomorskiej OIIB.
Naradę prowadzili wspólnie Anna Ficner i Jarosław Suchora, zastępcy przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB. Prezes Krajowej Rady PIIB w swoim wystąpieniu przedstawił aktualne sprawy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a także szczegółowo nakreślił wewnętrzne oraz zewnętrzne kierunki działań izby.
Sesje szkoleniowe obejmowały zagadnienia prawne, organizacyjne oraz finansowo-ekonomiczne. Zagadnienia prawne przedstawił mecenas Krzysztof Zając, który omówił prawa, obowiązki i odpowiedzialność członków organów kontrolnych oraz uprawnienia nadzorcze KKR PIIB w zakresie dotyczącym działalności OKR.

 

 

W formie warsztatów, prowadzonych przez członków prezydium KKR PIIB: Annę Ficner, Jarosława Suchorę oraz Daniela Opokę, przedstawiono zagadnienia organizacyjne, m.in. procedury przeprowadzania kontroli działalności okręgowych izb przez komisje rewizyjne oraz działania i dokumenty krajowej oraz okręgowych komisji rewizyjnych w świetle obowiązującej Ustawy, Statutu i Regulaminów PIIB.
Zagadnienia finansowo-ekonomiczne omówiła biegła rewident Alina Gumkowska. Wykład obejmował ewidencje, inwentaryzacje, umorzenia oraz dokumenty księgowe. Tę część szkolenia prowadzili: Daniel Opoka, sekretarz KKR PIIB, oraz Elżbieta Bryła-Kluczny, która szczegółowo przedstawiła proponowane zmiany w Zasadach Gospodarki Finansowej PIIB.
8 czerwca 2024 r. odbyło się wspólne posiedzenie członków Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB i przewodniczących okręgowych komisji rewizyjnych, na którym omówiono zakończoną naradę szkoleniową, przedstawiono sprawy bieżące z działalności krajowej i okręgowych komisji rewizyjnych, tj. planowane działania
w II połowie 2024 r.

 

Uczestnicy narady szkoleniowej w Gdańsku

 

Krótką prezentację o inwestycjach powstałych w ciągu ostatnich 2 lat na terenie Gdańska i okolic przedstawiła Wioleta Grzeszkiewicz-Wolska, członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pomorskiej OIIB.
Jednogłośnie zaakceptowano Okręgową Komisję Rewizyjną Małopolskiej OIIB jako organizatora szkolenia „rewizorów” w 2025 r.
W ramach programu technicznego uczestnicy narady szkoleniowej zwiedzili Muzeum II Wojny Światowej oraz gdańską starówkę.

 

Urszula Kallik
przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB

 

Fot. Dorota Tofil

 

Przeczytaj też:

Informacja o szkoleniu

Przedzjazdowe posiedzenie Krajowej Rady PIIB

Spotkanie Komisji KR PIIB ds. przygotowania zmian przepisów prawa

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in