Przedzjazdowe posiedzenie Krajowej Rady PIIB

05.07.2024

W obradach, które miały miejsce 22 maja 2024 r. w siedzibie PIIB przy ul. Kujawskiej w Warszawie, uczestniczyli przewodniczący wszystkich organów krajowych. Podczas zebrania omówiono m.in. dokumenty przygotowywane na XXIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB.

 

 

Uczestników spotkania powitał Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB. Zatwierdzony został porządek obrad. Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia przedstawiony przez Tomasza Piotrowskiego, sekretarza KR PIIB.
Członkowie KR PIIB głosowali w sprawie projektu porządku obrad XXIII Krajowego Zjazdu PIIB oraz jego regulaminu. Przyjęto również projekty zmian regulaminów: Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB i okręgowych sądów dyscyplinarnych, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz okręgowych rzeczników, Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB i okręgowych komisji rewizyjnych. Przewodniczący organów PIIB: Urszula Kallik (KKR), Marian Zdunek (KSD) i Dariusz Walasek (KROZ – koordynator) krótko zreferowali zaproponowane korekty dokumentów związane z aktualizacją i uporządkowaniem niektórych zapisów dotyczących: np. podejmowania uchwał i zatwierdzania raportów/zaleceń zespołów kontrolnych (KKR), procedur obowiązujących w przypadku wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego organu lub koordynatora (KSD, OSD, KROZ, OROZ), podziału zadań między rzeczników i koordynacji pracy (KROZ, OROZ).
Członkowie rady długo dyskutowali nad projektem zmian w Statucie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, o które wnioskowały Podlaska i Wielkopolska OIIB. Ostatecznie jednogłośnie przyjęto ustaloną wersję nowego zapisu, który zostanie przedłożony delegatom podczas Krajowego Zjazdu PIIB. Uwzględniono w nim możliwość organizowania krajowego i okręgowych zjazdów sprawozdawczych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość.
Podczas posiedzenia przyjęto również projekt niewielkich zmian w Zasadach Gospodarki Finansowej PIIB, które omówiła Elżbieta Bryła-Kluczny, skarbnik Krajowej Rady PIIB. Zaproponowane korekty dotyczą m.in. opłat za odwieszenie członkostwa w PIIB. W dalszej części obrad członkowie Krajowej Rady PIIB zapoznali się z danymi na temat realizacji budżetu PIIB za pierwsze cztery miesiące br. i głosowali nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie budżetu PIIB na 2024 r.
Informację na temat stanu prac nad nowym kodeksem etyki członków PIIB przedstawiła Elżbieta Godzieszka, przewodnicząca Komisji Etyki KR PIIB. Zaprezentowała członkom Krajowej Rady PIIB ostatnią wersję dokumentu zatwierdzonego przez komisję, z oznaczeniem fragmentów, które zachowano z obecnie obowiązującego kodeksu. Zapisy przygotowane w toku niemal dwuletnich prac i konsultacji zostały stworzone w oparciu o dzisiejsze realia. Przewodnicząca Komisji Etyki KR PIIB zapewniła, że projekt „Kodeksu etyki zawodowej członków PIIB” jest już gotowy i może zostać przedłożony delegatom podczas Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.
W trakcie posiedzenia KR PIIB podjęto uchwałę w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Krajową Komisję Rewizyjną PIIB. Krajowa Rada PIIB przyjęła także uchwały: w sprawie trybu zgłaszania wniosków przez członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz w sprawie przyjęcia rekomendacji Krajowej Komisji Wnioskowej PIIB dotyczących wniosków zjazdowych. Gabriela Przystał, przewodnicząca KKW PIIB, poinformowała o wnioskach, które wpłynęły do komisji z okręgowych zjazdów – łącznie 37 wniosków, z czego sześć zostało skierowanych bezpośrednio do Krajowej Rady PIIB.
Omówione zostały również dalsze prace Zespołu doraźnego Krajowej Rady PIIB ds. seniorów – konsultacje w okręgowych izbach.
O kolejnych etapach wdrażania systemu elektronicznego obiegu dokumentów poinformował zebranych Roman Karwowski, przewodniczący Zespołu ds. SEOD powołanego przy Komisji ds. Cyfryzacji Krajowej Rady PIIB. Trwają prace nad ostateczną wersją korespondencji wychodzącej i przychodzącej oraz testy systemu. W sierpniu br. zaplanowano przeprowadzenie szkoleń w czterech okręgowych izbach.

 

Joanna Karwat

 

Fot. autorki

 

Przeczytaj też:

Przedzjazdowe obrady Prezydium KR PIIB

Posiedzenie Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady PIIB

Spotkanie Komisji KR PIIB ds. przygotowania zmian przepisów prawa

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in