O działaniach Komisji Współpracy z Zagranicą

09.07.2024

Członkowie powołanej przy Krajowej Radzie PIIB Komisji Współpracy z Zagranicą obradowali 4 czerwca 2024 r. w trybie hybrydowym. Omówiono najważniejsze wydarzenia, konferencje i spotkania, w których uczestniczyli przedstawiciele izby w ostatnich miesiącach.

 

 

Uczestników spotkania powitał Andrzej Pawłowski, przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą PIIB. Jednogłośnie zatwierdzono protokół z posiedzenia w dniu 5 marca 2024 r., po czym zebrani zapoznali się z informacjami na temat organizacji spotkania Grupy Wyszehradzkiej, która w tym roku obchodzi 30-lecie swojego istnienia. Wydarzenia związane z jubileuszem zaplanowano na 9–12 października 2024 r. w hotelu Sheraton Grand w Warszawie. W związku z tym trwają przygotowania do uroczystych obchodów, kontynuowane są prace nad okolicznościową publikacją, ustalane są również szczegóły konferencji na temat budownictwa.

– W tym roku chcielibyśmy podczas spotkania Grupy V4 poruszyć tematy związane z cyfryzacją oraz realizacją strategii Europejskiego Zielonego Ładu z punktu widzenia budownictwa. Jesteśmy ciekawi opinii inżynierów z innych krajów i zależy nam na tym, by porównać procesy implementacji innowacyjnych technologii oraz nowoczesnych rozwiązań w sąsiednich państwach. Liczymy na to, że przedstawione zostaną warte naśladowania inicjatywy, których celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej – powiedział Andrzej Pawłowski.

W planach jest również utworzenie wspólnej strony internetowej, na której zostaną opublikowane materiały na temat historii powstania i bieżącej działalności Grupy V4. W kolejnych latach będą na niej dodawane nowe treści opracowywane przez organizatorów następnych spotkań.
W dalszej części obrad przewodniczący komisji krótko omówił ankiety, które wpłynęły do Krajowego Biura PIIB. Pierwszą z nich jest sonda dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych m.in. we Francji, Polsce, Włoszech (finansowana w ramach grantu Unii Europejskiej). Ankieta dotyczyła trzech zawodów regulowanych, w których uznanie kwalifikacji zawodowych następuje automatycznie, oraz trzech zawodów, w tym inżynierów budownictwa, które nie podlegają automatycznemu uznaniu kwalifikacji. Spotkanie ankietowe dotyczące polskich inżynierów budownictwa miało miejsce 5 kwietnia 2024 r.
Drugie badanie kierowane do członków PIIB – „Engineers4Europe” (E4E) pilotuje ECEC. To krótka ankieta dotycząca wymagań edukacyjnych związanych z zawodem inżyniera, sposobami kształcenia i oczekiwaniami przemysłu, służąca m.in. identyfikowaniu nowych trendów w europejskim kształceniu inżynierów oraz opracowywaniu innowacyjnych metod szkoleniowych dla tego zawodu. Ponieważ termin zbierania danych upływa w lipcu 2024 r., przewodniczący komisji zaapelował do wszystkich uczestników spotkania, by wypełnili ankietę, a także udostępnili ją w swoich okręgowych izbach (link do ankiety: https://www.surveymonkey.com/r/Engineers4Europe).
Następnie Andrzej Pawłowski przybliżył zebranym zagadnienia poruszane podczas Wieczoru parlamentarnego Niemieckiej Izby Inżynierów zorganizowanego 14 maja 2024 r. w Berlinie. Tego rodzaju spotkanie polityków z przedstawicielami organizacji zrzeszających inżynierów
budownictwa z różnych landów mają w Niemczech długoletnią tradycję i są okazją do tego, by poruszać ważne dla środowiska i całego społeczeństwa sprawy, np. dotyczące budowy niedrogich mieszkań.
Przewodniczący komisji omówił również stan zaawansowania prac nad polską częścią przygotowywanego przez ECCE wydawnictwa na temat zawodu inżyniera w Europie, które ukaże się w 2025 r.
Relację ze zgromadzenia ogólnego ECEC (odbywającego się 6 maja 2024 r. w Brukseli) przedstawił Filip Pachla, wiceprezes Krajowej Rady PIIB i członek Komisji Współpracy z Zagranicą. Omówił ważny dla inżynierów Manifest ECEC skierowany do kandydatów na posłów i posłów Parlamentu Europejskiego oraz starania ECEC o określenie wspólnych ram kształcenia, a także automatyczne uznawanie kwalifikacji zawodowych.
Członkowie komisji wysłuchali także relacji ze zgromadzenia ogólnego ECCE, które odbyło się 23–24 maja 2024 r. w Rydze.
Podczas spotkania Komisji Współpracy z Zagranicą rozmawiano również na temat opracowania obcojęzycznych wersji strony internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W pierwszej kolejności przetłumaczone zostałyby informacje ogólne o izbie i jej działalności oraz skład organów PIIB. Zaproponowano, by do przygotowania materiałów wykorzystać treści opracowane przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w postaci broszury „Inżynier budownictwa – zawód zaufania publicznego” (wydanej w 2023 r.), zawierającej informacje w językach polskim, ukraińskim i angielskim.

 

Joanna Karwat

Fot. autorki

 

Przeczytaj też:

78. Zgromadzenie Generalne Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa

Narada szkoleniowa członków komisji rewizyjnych PIIB

Informacja o szkoleniu

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in