78. Zgromadzenie Generalne Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa

05.07.2024

Spotkanie ECCE miało miejsce 23–24 maja 2024 r. w Rydze. Nieprzypadkowo Łotewskie Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa (LACE) podjęło się organizacji wydarzenia. W tym roku mija 100 lat od założenia stowarzyszenia, którego powstanie było możliwe dzięki odzyskaniu przez Łotwę niepodległości w 1918 r.

 

 

Do Łotwy przyjechało bądź uczestniczyło w spotkaniu online ponad 30 delegatów z europejskich organizacji inżynierów. Wszystkich delegatów zgromadzonych w sali Instytutu Architektury i Projektowania Ryskiego Uniwersytetu Technicznego powitali Andreas Brandner, prezydent ECCE, oraz Raimonds Eizenšmits, prezydent LACE. Prezydent Brandner w swoim wystąpieniu inaugurującym zgromadzenie podziękował gospodarzom za zaproszenie do Łotwy i zorganizowanie spotkania.
Mówił o zaangażowaniu ECCE w kształtowanie programów nauczania, staraniach wraz z ECEC o uproszczenie procedur uznawania kwalifikacji zawodowych wewnątrz Unii Europejskiej, co zwiększyłoby mobilność inżynierów, oraz o zapewnieniu inżynierom budownictwa godziwych wynagrodzeń. Zaapelował o jedność wśród członków ECCE w popieraniu tych inicjatyw. Wskazał także problemy związane z kryzysem energetycznym i wyczerpywaniem się zasobów naturalnych, przy czym stwierdził, że właśnie inżynierowie budownictwa są tymi, którzy te podstawowe problemy mogą rozwiązać. Podkreślił potrzebę przyciągania do naszego zawodu nowych talentów i zwiększania reprezentacji kobiet. Za istotne uznał także rozsądne korzystanie z technologicznych nowości i niezapominanie o konieczności uwzględnienia doświadczeń praktycznych. M.in. te zagadnienia obejmuje Plan Strategiczny ECCE na lata 2023–2030, którego realizacja wymaga finansowania poprzez odpowiedni system opłat członkowskich.
Gospodarze przedstawili historię Łotewskiego Stowarzyszenia Inżynierów Budownictwa od jego powstania, przez jego reaktywowanie, gdy Łotwa odzyskała
niepodległość i przestała być republiką Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, po dzień dzisiejszy. Następnie zebrani wysłuchali także referatu na temat rozwoju kształcenia inżynierów na Łotwie oraz poznali kulisy projektowania i budowy wielkiej, plenerowej sceny festiwalu pieśni chóralnych „Srebrny gaj” w Mežaparks (fot. 1–2), która może pomieścić na raz ponad 18 000 wykonawców i zgromadzić 70 000 widzów. W kolejnym dniu można było zwiedzić ten prestiżowy obiekt i wysłuchać krótkiego koncertu chóru Vēja balss (Głosy wiatru). Przedstawiciele ECCE uczestniczyli także w uroczystym otwarciu Konferencji „100 lat Związku Łotewskich Inżynierów Budownictwa i jego rola w rozwoju łotewskiego i europejskiego przemysłu budowlanego”.

 

Fot. 1. Dobrą słyszalność na całej widowni zapewnia 510 ekranów akustycznych mocowanych do konstrukcji

 

Zasadnicza część zgromadzenia ogólnego była poświęcona bieżącym sprawom ECCE. Zarząd przedstawił swoje działania w minionym (sześciomiesięcznym) okresie od poprzedniego spotkania. Wśród wielu wydarzeń szerzej omówiono udział w The High Level Construction Forum będącym inicjatywą Komisji Europejskiej, gdzie zajmowano się tematyką digitalizacji, środowiskiem oraz trwałością konstrukcji. Drugim ważnym punktem była aktywność ECCE w ramach Construction 2050 Alliance (Sojuszu Budownictwo 2050 – ECCE jest jego członkiem) zrzeszającego ponad 50 organizacji. 13 grudnia 2023 r. Sojusz Budownictwo 2050 opublikował swój apel i zobowiązanie dotyczące nowej kadencji politycznej Unii Europejskiej, przypominając, jak fundamentalne znaczenie ma branża budowlana dla trzech ważnych aktualnie kwestii: ludności, gospodarki oraz klimatu, a tym samym dla konkurencyjności UE.
Sprawy finansowe przedstawiła Helena Endriksone, wiceprezydent i skarbnik ECCE (pochodząca z Łotwy). Omówiła sprawozdanie z realizacji budżetu za ubiegły rok, które zostało w głosowaniu zatwierdzone przez delegatów, oraz zaprezentowała założenia budżetowe na kolejny okres. Planowany jest wzrost składek, jednak zaproponowany sposób ich obliczania, powodujący blisko dwukrotny ich wzrost dla najmniejszych krajów, został zakwestionowany, więc zarząd będzie musiał opracować nową propozycję. Jednogłośnie wyrażono zgodę na zwolnienie z opłat Ukrainy (z uwagi na trwającą tam nadal wojnę). W programie znalazła się także prezentacja wideo pt. „Odbudowa Ukrainy” pokazująca zniszczenia spowodowane przez rosyjskiego agresora, ale również już trwające prace rekonstrukcyjne.

 

Fot. 2. Stalowa konstrukcja plenerowej sceny w Mežaparks ma 38,5 m wysokości

 

Platonas Stylianou, prezydent elekt (z Cypru), przedstawił stan zaawansowania prac nad publikacją „Zawód inżyniera budownictwa w Europie” przygotowywaną przez poszczególne kraje, która będzie stanowiła kompendium wiedzy na temat m.in.: edukacji, zdobywania uprawnień, potwierdzania kwalifikacji, regulacji prawnych, ubezpieczeń, umów, warunków wykonywania zawodu. Poprzednia edycja ukazała się w 2005 r., obecna powinna pojawić się w 2025 r. tylko w wersji elektronicznej, co pozwoli uprościć jej częstszą aktualizację.
Wśród innych poruszanych tematów znalazł się problem (stosunkowo dobrze rozwiązany w Polsce) dotyczący kontroli stanu technicznego budynków na przykładzie Cypru i Austrii, gdzie działania te są jeszcze na początkowym etapie. Wspomniano także o Manifeście ECCE przygotowanym w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego i skierowanym do twórców polityki, aby zapewnili bezpieczną, zrównoważoną oraz dostatnią przyszłość wszystkim obywatelom Europy. Dokument podkreśla rolę, jaką odgrywają inżynierowie budownictwa w realizacji tych celów i wymienia trzy kluczowe problemy, które stanowią: starzejąca się i zniszczona infrastruktura oraz budynki, rosnący niedobór wykwalifikowanych inżynierów, a także walka ze zmianami klimatycznymi.
Kolejne walne zgromadzenie generalne ECCE odbędzie się w Atenach 9–11 października 2024 r. Będzie ono połączone z wyborami nowych członków zarządu i prezydenta elekta. Gospodarzami spotkań w 2025 r. będą Porto oraz Split.

 

Andrzej Pawłowski
przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą Krajowej Rady PIIB

 

Fot. autora

 

Czytaj także:

Narada szkoleniowa członków komisji rewizyjnych PIIB

Jubileusz 90-lecia Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in