XXI Zjazd Warmińsko-Mazurskiej OIIB

11.05.2022

XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Warmińsko-Mazurskiej OIIB, po pandemicznej przerwie, odbył się wreszcie stacjonarnie – inżynierowie spotkali się 22 kwietnia 2022 r. w sali konferencyjnej Parku Naukowo-Technologicznego w Olsztynie.

 

XXI Zjazd Warmińsko-Mazurskiej OIIB

 

XXI Zjazd Warmińsko-Mazurskiej OIIB otworzył Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Okręgowej Rady W-MOIIB, witając delegatów i gości.

– Nasz samorząd jest cenionym partnerem najważniejszych instytucji państwowych, samorządowych i szkół wyższych. Jest też skuteczniejszym reprezentantem interesów zawodowych inżynierów budownictwa. Uważam, że nadal powinniśmy pracować nad umacnianiem postrzegania nas jako zawodu zaufania publicznego i dbać o podnoszenie kompetencji zawodowych i etycznych – mówił.

Mariusz Dobrzeniecki schodził ze sceny przy owacjach na stojąco, w dowód uznania za ośmioletnią pracę.

 

XXI Zjazd Warmińsko-Mazurskiej OIIB

Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący OR W-MOIIB w V kadencji


W zjeździe uczestniczyło 107 delegatów, co stanowiło 89,17% uprawnionych. Minutą ciszy uczczono pamięć 150 inżynierów, którzy odeszli w minionej kadencji. Ostatnie 20 lat izby zostało przedstawionych w ciekawym filmie. Następnie miały miejsce podsumowania, podziękowania i gratulacje. Zjazd zaszczyciło swoją obecnością wiele szacownych osobistości. Wręczono odznaczenia, odznaki, nagrody i wyróżnienia. Podziękowania otrzymali również przewodniczący i członkowie organów, komisji i zespołów, a także pracownicy biura izby. Było podniośle i wzruszająco. Całość dokumentowano
zdjęciami. Na tym zakończyła się galowa część zjazdu.
Mariusz Dobrzeniecki w skrócie zreferował sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady W-MOIIB w V kadencji, ze szczególnym naciskiem na panele zagadnień, z jakimi rada pracowała i rozwinęła izbę. Następnie sprawozdania organów przedstawili ich przewodniczący. Andrzej Stasiorowski podziękował członkom Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB za zaangażowanie i wkład w działanie komisji. Lilianna Majewska-Farjan, p.o. Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej W-MOIIB – koordynator, podziękowała rzecznikom za bardzo ciężką pracę. Podobnie Jacek Zabielski, przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego W-MOIIB, oraz Franciszek Mackojć, przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej W-MOIIB.
Projekt budżetu na rok 2022 przedstawiła Wiesława Kędzierska-Niemyjska, skarbnik izby. Franciszek Mackojć, przewodniczący OKR W-MOIIB, streścił
sprawozdanie z działalności komisji i zaopiniował pozytywnie pracę rady. Sprawozdanie zostało zakończone wnioskiem o udzielenie absolutorium Okręgowej
Radzie W-MOIIB. Wszystkie sprawozdania organów izby zostały przyjęte w głosowaniach. Ponieważ nikt nie zgłosił się do dyskusji, Janusz Nowak, przewodniczący zjazdu, zarządził głosowanie nad poszczególnymi uchwałami. Rada izby uzyskała absolutorium 98 głosami „za”.
Przed przystąpieniem do wyborów nowego przewodniczącego rady, głos zabrał jedyny kandydat na to stanowisko – Jarosław Kukliński, dotychczasowy wiceprzewodniczący izby.

 

XXI Zjazd Warmińsko-Mazurskiej OIIB

Jarosław Kukliński, nowy przewodniczący OR W-MOIIB

 

– Po wysoko postawionej przez Mariusza poprzeczce, podejmę trudną próbę dalszego zwiększenia roli naszego samorządu w procedurach urzędowych. Chciałbym skupić się na kontynuacji działań, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii doskonalenia zawodowego, integracji środowiska i pomocy materialnej. – mówił.

Jarosław Kukliński został nowym przewodniczącym Okręgowej Rady W-MOIIB na kadencję 2022–2026. Kandydaturę poparło 90 osób. Odbyło się również głosowanie na członków OR W-MOIIB VI kadencji i przewodniczących organów. Na przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB wybrano Jacka Zabielskiego, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego W-MOIIB – Mariusza Tomczuka, przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej W-MOIIB została Sylwia Kierdelewicz, a na Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej W-MOIIB – koordynatora wybrano mLiliannę Majewską-Farjan.
Po ogłoszeniu wyników wyborów, ponieważ nie wniesiono żadnych wniosków i spraw, przewodniczący zjazdu podziękował delegatom i zamknął obrady.

 

Barbara Klem

Fot. Tomasz M. Wróblewski

 

Czytaj także:

XXI Zjazd Dolnośląskiej OIIB

XXI Zjazd Wielkopolskiej OIIB

XXI Zjazd Świętokrzyskiej OIIB

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in