XXI Zjazd Mazowieckiej OIIB

11.05.2022

23 kwietnia br. odbył się w Warszawie XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 125 delegatów ze 133 wybranych, reprezentujących ponad 17 500 czynnych, mazowieckich inżynierów i techników budownictwa.

 

XXI Zjazd Mazowieckiej OIIB

 

XXI Zjazd Mazowieckiej OIIB otworzył Roman Lulis, przewodniczący Okręgowej Rady Mazowieckiej OIIB. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, który w kilkunastoletnim okresie działalności wypełniał sprawnie zadania ustawowe i statutowe.

– XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy MOIIB jest okazją do podsumowania kolejnego roku działalności, wytyczenia nowych celów i zadań. Ich realizacja będzie miała znaczący wpływ na środowisko inżynierów i techników budownictwa na Mazowszu. Na tym zjeździe kończy się okres czteroletniej kadencji obecnych władz izby. Dziś dokonamy wyboru przewodniczących i członków organów izby oraz delegatów na Krajowy Zjazd. Uchwalimy także budżet na najbliższy rok – mówił przewodniczący.

Na zakończenie swojego wystąpienia Roman Lulis podziękował wszystkim koleżankom i kolegom, którzy przyczynili się do rozwoju izby, pracowali na wzrost prestiżu zawodu inżyniera w społeczeństwie oraz uznania dla naszego samorządu. Specjalne podziękowania przewodniczący skierował do członków organów i pracowników Biura MOIIB. Życzył wszystkim dalszej osobistej satysfakcji z pracy na rzecz samorządu oraz sukcesów w pracy zawodowej.

Obowiązki przewodniczącego zjazdu delegaci powierzyli Tomaszowi Piotrowskiemu. W głosowaniu jawnym wybrano także czterech członków Prezydium Zjazdu. Minutą ciszy uczczono pamięć koleżanek i kolegów zmarłych w ostatniej kadencji. Po przedstawieniu przez przewodniczącego zjazdu porządku obrad został on przyjęty zdecydowaną większością głosów.

W drugiej części obrad wysłuchano sprawozdań organów statutowych Mazowieckiej OIIB i podjęto odpowiednie uchwały przyjmujące sprawozdania oraz uchwałę o udzieleniu absolutorium Okręgowej Radzie MOIIB za rok 2021.

Trzecią część zjazdu zdominowały wybory przewodniczących i członków organów statutowych, a przede wszystkim wybór nowego przewodniczącego izby na najbliższą, VI kadencję. Na przewodniczącego zdecydowaną większością głosów został wybrany Roman Lulis, który będzie sprawował tę funkcji drugą kadencję z rzędu. Wybór został przyjęty gromkimi oklaskami. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

W imieniu delegatów Mieczysław Grodzki i Tomasz Piotrowski podziękowali Romanowi Lulisowi za 4 lata sprawnego oraz pełnego sukcesów zarządzania izbą, a także życzyli powodzenia w kolejnej kadencji.

Roman Lulis jest członkiem izby od 2002 r., znanym w środowisku budowlanym inżynierem budowy dróg. Jest również członkiem wielu organizacji technicznych, reprezentuje PIIB w jury olimpiady wiedzy budowlanej.

Na przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej MOIIB wybrano Leonarda Szczygielskiego. Przewodniczącą Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB została Ilona Łącka, przewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego MOIIB został Radosław Sekunda, a na Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MOIIB – koordynatora powołano Ryszarda Raka. Wybrano członków poszczególnych organów na najbliższą kadencję. Wśród nich wiele osób będzie pełnić odpowiedzialne funkcje po raz pierwszy.

Do komisji wnioskowej zjazdu wpłynęło 5 wniosków, które po rozpatrzeniu zostaną skierowane do dalszego procedowania.

 

Andrzej Wasilewski

sekretarz OR MOIIB

 

Przeczytaj też:

XXI Zjazd Łódzkiej OIIB

XXI Zjazd Warmińsko-Mazurskiej OIIB

XXI Zjazd Dolnośląskiej OIIB

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in