XIV Konferencja SKB

20.06.2023

XIV Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych pt. „Szacowanie, rozliczanie i waloryzacja wynagrodzenia za roboty budowlane w dynamicznej sytuacji rynkowej”, odbyła się 15–16 czerwca br. w Warszawie. Jej temat został podyktowany zjawiskami gospodarczo-ekonomicznymi mającymi miejsce w polskim budownictwie w ostatnich 3 latach.

 

Konferencję otworzył Tomasz Pytkowski, prezes SKB, który powitał także gości, m.in. przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych oraz Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie 2 dni zostało wygłoszonych 11 referatów przez utytułowanych specjalistów z branży ekonomicznej, kosztorysowej i prawniczej oraz została zaprezentowana działalność firm wspierających stowarzyszenie: Orgbud-Serwis, Sekocenbud, CAS i CCM.

 

XIV Konferencja SKB

Fot. Ryszard Równicki

 

Konferencja pozwoliła na skonfrontowanie celów wynikających z regulacji prawnych dotyczących określania wartości zamówienia na roboty budowlane, zawierania umów i postanowień w kwestii wynagrodzenia oraz jego waloryzacji z powszechnie stosowanymi praktykami. Pozwoliła na dokonanie oceny rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a zamierzeniami i intencjami ustawodawcy, które powstały m.in. na skutek przepisów dotyczących dyscypliny finansów publicznych i obaw zamawiających przed kontrolą zamówienia publicznego.

Wysoce merytoryczne wystąpienia oraz ożywione dyskusje uczestników konferencji pozwoliły na nakreślenie kierunków rozwiązywania obecnie występujących problemów pomiędzy stronami procesu inwestycyjnego. Chodzi przede wszystkim o możliwość, w aktualnym stanie prawnym, dokonywania korekt klauzul waloryzacyjnych przy kontraktach będących w toku, a tym samym zmiany wynagrodzenia za roboty budowlane przywracającej równowagę ekonomiczną zamawiającego i wykonawcy, a także możliwość zawarcia ugody sądowej lub pozasądowej bez konieczności przeprowadzenia procesu sądowego.

Działania te są możliwe dzięki wprowadzeniu szeregu zmian w istniejących regulacjach, np. w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w art. 54a ust. 1 dotyczącym ugody w sprawie spornej, oraz wejściu w życie nowych regulacji, np. Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Znaczący głos w dyskusji na temat tej ostatniej ustawy miała Izabela Fundowicz, dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych, która podkreśliła spójność art. 48 tejże ustawy, dotyczącego możliwości zmiany wynagrodzenia za realizację inwestycji będącej w toku w dniu rozpoczęcia obowiązywania ustawy, z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczącym zmiany umowy, a w szczególności zmiany wysokości ceny.

Obok środków zaradczych dla istniejących już spraw konfliktowych, występujący podczas konferencji położyli nacisk na taki sposób przygotowania postępowań na roboty budowlane, który pozwoliłby w przyszłości uniknąć sytuacji podobnych do obecnie występujących.

Stowarzyszenie ma nadzieję, że konferencja, która była okazją do poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń, stanie się inspiracją dla jej uczestników w dalszej pracy zawodowej oraz wpłynie na jakość przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i sprawność całego procesu inwestycyjnego.

 

 

Przeczytaj też:

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamówienia publiczne na roboty budowlane w ścieżce zaprojektuj i wybuduj

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in