Wzór protokołu obowiązkowej kontroli budowy. Rozporządzenie

03.11.2021

Obowiązkowa kontrola budowy przeprowadzania jest przez nadzór budowlany przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Jak wygląda wzór protokołu z takiej kontroli?

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz.U. z 2021 r. poz. 1719) weszło w życie 19.09.2021 r.

 

Wzór protokołu kontroli

Fot. stock.adobe/goodluz

 

Rozporządzenie określa wzór protokołu z przeprowadzanej przez organ nadzoru budowlanego obowiązkowej kontroli budowy, wymaganej przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Nowy wzór protokołu uwzględnia zmiany wprowadzone do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane na podstawie nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471).

 

Sprawdź:

Pozycja inspektora nadzoru

Kontrola inwestycji budowlanych przez PINB

Istotne odstąpienia od projektu budowlanego

Prowadzenie dziennika budowy, montażu i rozbiórki – rozporządzenie

Dostęp do dziennika budowy

 

Opracowany wzór nie zawiera zasadniczych zmian w stosunku do wcześniej obowiązującego wzoru. Nowy formularz jest przede wszystkim bardziej czytelny i przejrzysty.

 

Co istotne, zrezygnowano z dokonywania przez kontrolującego oceny tego, czy stwierdzone odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę jest istotne czy nieistotne. Uznano, że kwestia ta nie może być rozstrzygana w protokole, który powinien służyć jedynie ustaleniu okoliczności faktycznych.

 

Nie będzie także wymogu wskazania kubatury przy opisywaniu zgodności budowy z projektem architektoniczno-budowlanym i technicznym w zakresie charakterystycznych parametrów technicznych obiektu budowlanego.

 

Ponadto w protokole będzie można odnotować, czy ustalenia dotyczące zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu były dokonane na podstawie dokumentacji geodezyjnej czy w wyniku własnych ustaleń kontrolującego.

 

Oprócz tego w przypadku braku adresu kontrolowanego obiektu budowlanego możliwe będzie określenie jego lokalizacji przez podanie jednostki ewidencyjnej, obrębu ewidencyjnego i numeru działki ewidencyjnej lub identyfikatora działki ewidencyjnej, na której zlokalizowany jest obiekt budowlany.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

Polecamy też:

Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego

Czy inwestor może być kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru?

Inspektor nadzoru inwestorskiego – granice odpowiedzialności cywilnej

Procedura zmiany kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in