Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane – zmiana

08.02.2021

Nowelizacja ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi ma na celu dostosowanie jej do przepisów nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Weszła w życie ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2275)

 

Nowelizacja ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1528, z późn. zm.) ma na celu dostosowanie jej do przepisów nowej ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019). Przede wszystkim zmieniona została definicja progu unijnego, która będzie odsyłać do obowiązujących w danym momencie regulacji unijnych. Zmodyfikowano także przesłanki wyłączenia stosowania ustawy o umowie koncesji oraz podstawy wykluczenia z postępowania o zawarcie umowy koncesji. Poza tym zmiany obejmują takie kwestie, jak: tajemnica przedsiębiorstwa, komunikacja między zamawiającym i wykonawcami, koncesje mieszane czy zasady wnoszenia skarg do sądu. Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszło też w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji (Dz.U. z 2020 r. poz. 2441).

 

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane

Fot. stock.adobe / Zhao jiankang

 

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. wprowadza zmiany także w nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych. Polegają one na doprecyzowaniu części przepisów mogących budzić wątpliwości interpretacyjne. Co istotne, przychylając się do postulatów uczestników rynku zamówień publicznych, zrezygnowano z regulacji dotyczącej zamówień bagatelnych, tj. zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł i nie mniejszych niż 50 000 zł. Ponadto zmodyfikowano przepisy odnoszące się do nowego trybu podstawowego w zamówieniach publicznych. Zmiany obejmują również regulacje związane z postępowaniem odwoławczym przed KIO oraz kontrolą.

 

Czytaj:

Z kolei ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 711), która także została znowelizowana, dodano przepis art. 7 ust. 3a, w którym wskazano, że do umów o partnerstwie publiczno-prywatnym nie mają zastosowania określone w nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych przepisy regulujące specyficzne dla umów o roboty budowlane zasady ochrony wykonawców, takie jak obowiązek zapłaty zaliczki czy odpowiedzialność wobec podwykonawców. Ustawodawca przyjął, że w tego typu umowach ryzyko budowy przeniesione jest na stronę partnera prywatnego.

 

Aneta Malan-Wijata

 

Polecamy: https://www.izbudujemy.pl/

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in