Terminarz cyfryzacji procesu budowlanego

02.02.2021

Wprowadzanie zmian Prawa budowlanego w tym zakresie podzielono na kilka etapów. Warto wiedzieć, od kiedy dokładnie nowe przepisy będą miały zastosowanie.

 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021 poz. 11) opublikowana 4 stycznia 2021 r. umożliwi sporządzanie projektów budowlanych i składanie wniosków w procesie budowlanym w formie elektronicznej. Zmiany Prawa budowlanego w tym zakresie podzielono na cztery ważne etapy, poniżej prezentujemy terminarz cyfryzacji – przypominamy każdy z nich i podajemy konkretne terminy wejścia w życie:

 

PIERWSZY ETAP – OD 5.01.2021

Weszły w życie przepisy naprawiające błędy z ostatnich nowelizacji Prawa budowlanego, a także zmieniona została definicja obiektu liniowego, do której dołączono kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej.

Jako jedyna z grupy przepisów cyfryzacyjnych 5 stycznia weszła w życie możliwość składania elektronicznych wniosków o wydanie decyzji w przedmiocie wyłączenia ze stosowania przepisów dotyczących obowiązków kierownika budowy (art. 45a Pb). Jednak nie opublikowano jeszcze rozporządzenia, które pozwalałoby taki wniosek złożyć w formie elektronicznej.

 

terminarz cyfryzacji

Fot. © Andrey Popov – stock.adobe.com

 

DRUGI ETAP – OD 19.01.2021

Weszły w życie przepisy umożliwiające dołączenie do zgłoszenia, zamiast oryginałów, kopii niektórych dokumentów:

 • uzgodnienia p.poż. w przypadku zgłoszenia budowy:

a)    zbiorników na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

b)    stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3;

 • uzgodnienia p.poż. w przypadku zgłoszenia instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego;
 • wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, i uzasadnienia zarządcy drogi.

Jednocześnie doprecyzowano, że powyższe dokumenty należy dołączyć do projektu zagospodarowania terenu.

 

TRZECI ETAP – OD 4.02.2021

Terminarz cyfryzacji zakłada, że od tej daty będzie istniała możliwość składania elektronicznych wniosków dotyczących najprostszych procedur, w tym m.in.:

 • zgłoszenia budowy lub robót budowlanych (nie dotyczy to zgłoszenia, do którego należy dołączyć PZT lub PAB);
 • o pozwolenie na rozbiórkę i zgłoszenie rozbiórki;
 • przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, wznowienie robót budowlanych;
 • zawiadomienia o rozpoczęciu robót;
 • o wejście na teren sąsiedniej nieruchomości;
 • o zmianę sposobu użytkowania, itp.

W powyższych sprawach nowe przepisy dodatkowo dopuszczą składanie dokumentów w formie kopii.

 

CZWARTY ETAP – OD 1.07.2021

Wejdą w życie przepisy umożliwiające cyfryzację bardziej skomplikowanych procedur budowlanych, w tym wymagających projektu budowlanego w postaci elektronicznej. W tym przypadku również przepisy dopuszczą składanie dokumentów w formie kopii, a także zlikwidowany zostanie obowiązek poświadczania przez projektanta za zgodność z oryginałem mapy, na której sporządzany będzie projekt zagospodarowania terenu. Od 1 lipca 2021 r. inwestor będzie więc miał możliwość złożenia elektronicznych wniosków m.in.:

 • o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym sporządzonym w postaci elektronicznej;
 • odrębnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego;
 • o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
 • o zmianę pozwolenia na budowę;
 • o budowę tymczasowego obiektu, uproszczone postępowanie legalizacyjne, zawiadomienie o zakończeniu budowy, itp.

 

CZWARTY ETAP (UWZGLĘDNIAJĄCY ART. 25 USTAWY) – OD 5.07.2021

Od tego dnia możliwe będzie dokonanie zgłoszenia, do którego należy dołączyć PZT lub PAB. Ta dziwna sytuacja umożliwiająca wcześniejsze korzystanie z przepisów cyfryzacyjnych w przypadku bardziej skomplikowanych procedur niż zgłoszenie wynika z faktu, iż ustawę opublikowano w Dz.U. dopiero w bieżącym roku, a jednocześnie w art. 25 ustawy przewidziano, iż dopiero po okresie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia będą obowiązywały przepisy umożliwiające zgłoszenie, do którego należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu lub projekt architektoniczno-budowlany.

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Andrzej Falkowski

przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB

 

Czytaj także:

Cyfryzacja procesu budowlanego

Cyfryzacja procesu budowlanego – nadchodzą zmiany

Ustawy wspierające rozwój mieszkalnictwa – rządowe propozycje zmian

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in