Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

06.02.2023

Świętokrzyska OIIB w Kielcach zrzesza 4271 inżynierów i techników budownictwa posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w 9 specjalnościach.

Od momentu powstania Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa okręgowej radzie przewodniczyli: Marian Jantura, Andrzej Pieniążek, Wojciech Płaza i Stefan Szałkowski. Od kwietnia 2022 r. funkcję przewodniczącej okręgowej rady sprawuje Ewa Skiba.

Od początku funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa reprezentowana była w następujących organach krajowych:

 • Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB przez Andrzeja Pawelca, Wojciecha Płazę i Stefana Szałkowskiego;
 • Krajowym Sądzie Dyscyplinarnym PIIB przez Małgorzatę Sławińską, Michała Łapińskiego i Andrzeja Pieniążka;
 • Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB przez Tadeusza Duraka i Andrzeja Pieniążka.

Natomiast delegatami na Zjazdy Krajowe PIIB byli: Marian Jantura, Andrzej Pieniążek, Wojciech Płaza, Tadeusz Durak, Stanisław Zieliński, Tomasz Marcinowski, Ewa Skiba, Stefan Szałkowski, Dariusz Adamek.

 

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Uroczysta gala z okazji jubileuszu 20-lecia Świętokrzyskiej OIIB

 

Izba swoją działalność statutową realizuje w oparciu o pracę swoich organów oraz następujących komisji i zespołów problemowych:

 • Komisji ustawicznego doskonalenia zawodowego,
 • Składu Orzekającego ds. członkowskich,
 • Komisji ds. pomocy losowych,
 • Komisji Wnioskowej,
 • Komisji ds. inwestycji, zakupów i administrowania nieruchomością,
 • Zespołu ds. kulturalnych i sportowych służących integracji członków izby i promocji ŚOIIB,
 • Zespołu ds. odznaczeń oraz wydawania opinii dla członków izby,
 • Zespołu ds. oceny i promowania prac dyplomowych studentów Politechniki Świętokrzyskiej,
 • Zespołu ds. interpretacji przepisów,
 • Zespołu Prawno-Regulaminowego,
 • Rady Programowej Biuletynu Świętokrzyskiego.

W ciągu ponad 20 lat dotychczasowej działalności Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ŚOIIB przeprowadziła 40 sesji egzaminacyjnych i nadała 3850 uprawnień budowlanych w 9 specjalnościach. Na wniosek OKK ŚOIIB Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB przyznała 34 tytuły rzeczoznawcy budowlanego członkom naszej izby.

Tradycją jest organizowanie uroczystych spotkań, podczas których ma miejsce wręczanie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. W uroczystościach tych uczestniczą m.in.: parlamentarzyści z terenu województwa, Wojewoda Świętokrzyski, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, rektor i dziekani wydziałów Politechniki Świętokrzyskiej, przewodniczący stowarzyszeń naukowo-technicznych i Związku Zawodowego „Budowlani”. Aby ułatwić rozwój zawodowy i poszerzanie kompetencji, izba zapewnia wszystkim swoim członkom dostęp do norm, przepisów oraz cenników poprzez portal Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Członkowie mogą również nieodpłatnie uczestniczyć w różnego rodzaju szkoleniach organizowanych zarówno przez izbę, jak i stowarzyszenia naukowo-techniczne. Kursy te prowadzą specjaliści z zakresu prawa budowlanego, odpowiedzialności zawodowej, nowych technik i technologii prowadzenia robót budowlanych, ubezpieczeń cywilno-prawnych oraz zamówień publicznych. W ostatnich 5 latach odbyły się 144 szkolenia stacjonarne zorganizowane przez biuro ŚOIIB oraz świętokrzyskie stowarzyszenia naukowo-techniczne. W latach 2020 i 2021 (z powodu pandemii) kursy prowadzono drogą elektroniczną.

Kolejną formą doskonalenia zawodowego organizowaną dla członków izby są wycieczki techniczne, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Spotkania wyjazdowe połączone są ze szkoleniami dotyczącymi realizacji obiektów, technologii robót czy stosowanych materiałów. Dotychczas członkowie ŚOIIB gościli m.in. na budowach: elektrowni w Opolu, Stadionu Narodowego w Warszawie, węzłów komunikacyjnych Opacz i Konotopa w Warszawie, tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku, dworca autobusowego w Kielcach oraz tężni solankowej w Busku-Zdroju.

 

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wycieczka techniczna na budowę tężni solankowej w Busku-Zdroju

 

We współpracy z Politechniką Świętokrzyską i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi nasza izba organizuje również konferencje naukowo-techniczne: Warsztaty Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego (cykliczna, krajowa), Innowacyjne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne i materiałowe w budownictwie, NO-DIG Poland (instalacje sanitarne) – techniki bezwykopowe (międzynarodowa) oraz współorganizuje konferencje z SEP Oddział Świętokrzyski. Tradycją izby są coroczne spotkania z przedstawicielami: Izby Architektów RP Oddział Świętokrzyski, stowarzyszeń naukowo-technicznych z naszego województwa i Politechniki Świętokrzyskiej, służące wymianie wzajemnych doświadczeń związanych z branżą budowlaną.

ŚOIIB jest także organizatorem spotkań środowiskowych odbywających się w poszczególnych powiatach naszego regionu. Mając świadomość, jak niezwykle ważna i społecznie potrzebna jest nasza profesja, w swojej działalności kładziemy nacisk na wzajemną wymianę wiedzy budowlanej i doświadczeń. Wspólnie poszukujemy rozwiązań dla pojawiających się problemów. W czasie spotkań poruszane są tematy dotyczące m.in. odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz etyki zawodowej. W spotkaniach tych uczestniczą: wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego, przedstawiciele wydziałów architektury i budownictwa poszczególnych starostw, a także władz terenowych, którzy informowali o już realizowanych oraz planowanych inwestycjach.

Kolejną tradycją świętokrzyskiej izby jest organizacja obchodów Dnia Budowlanych. Co roku odbywają się one w innym powiecie. Na uroczystości zapraszani są parlamentarzyści, władze powiatów i gmin, inspektorzy nadzoru budowlanego, przedstawiciele związków budowlanych, znaczący dla danego terenu przedstawiciele wykonawców i producentów materiałów budowlanych. Miłym akcentem tych spotkań jest wręczanie odznaczeń członkom izby z danego powiatu. 25 września 2021 r. i 15 października 2022 r. Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała Otwarty Dzień Inżyniera Budownictwa. Wydarzenie to odbyło się w Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach, Staszowie, Kielcach, Jędrzejowie, Końskich i Sandomierzu.

Wspieramy i pomagamy członkom naszej izby, którzy na skutek różnych zdarzeń losowych znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. W ciągu minionych 5 lat Komisja ds. pomocy losowych przyznała 21 zapomóg na łączną kwotę 37 000 zł.

Dbamy o integrację naszego środowiska. W tym celu organizowane są m.in. piesze rajdy, wieczory taneczne, występy artystyczne oraz spływy kajakowe. Co roku ma miejsce uroczyste podsumowanie działalności ŚOIIB. Jest to okazja do wymiany uwag, spostrzeżeń oraz omówienia kierunków działań na kolejne lata.

Izba kładzie duży nacisk na aktywne działania młodych członków, stale powiększając ofertę szkoleń branżowych, a w roku bieżącym przy ŚOIIB rozpocznie działalność „Klub Młodych”, do którego trwają obecnie zapisy. Doceniając zaś wiedzę i doświadczenie nabyte podczas wielu lat pracy w budownictwie, planuje się cykliczne spotkania młodych adeptów zawodu z seniorami. Trwają również zapisy do „Klubu Seniora”.

Od 2006 r. ŚOIIB wydaje kwartalnik pt. „Biuletyn Świętokrzyski”. Dotychczas ukazało się 66 jego numerów. Dotrzymując kroku dynamicznym zmianom na rynku mediów, w 2023 r. biuletyn wydawany będzie w wersji elektronicznej, co zapewni czytelnikom łatwiejszy i szybszy dostęp do branżowych treści. Ponadto w sierpniu ubiegłego roku uruchomiono forum dyskusyjne służące do wzajemnej wymiany doświadczeń, debaty nad pojawiającymi się problemami oraz sposobami ich rozwiązań.

 

Iwona Tamiołło

 

Czytaj także:

Podlaska OIIB: Integracja. Reprezentacja. Elektronizacja – frontem do inżyniera

Śląska OIIB – budujemy wiedzę i zaufanie, tworzymy społeczność inżynierów

Działania Opolskiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in