Śląska OIIB – budujemy wiedzę i zaufanie, tworzymy społeczność inżynierów

05.12.2022

Śląska OIIB działa na rzecz członków zarówno w ramach izby, jak i otoczenia społeczno-gospodarczego. To dziś prawie 13-tysięczna grupa ludzi połączonych wykonywanym zawodem oraz wspólnymi pasjami, stanowiąca drugi co do wielkości samorząd zawodowy w ramach struktur krajowych.

 

Śląska OIIB

 

Budowanie wiedzy i zaufania, współtworzenie kultury śląskiej społeczności branżowej, kreowanie pozytywnego wizerunku zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego to priorytety, jakie stawia przed sobą Śląska OIIB. Od początku jej istnienia propagujemy wśród zrzeszonych członków zasady etyki i odpowiedzialności zawodowej. To pozwala kształtować priorytety oraz standardy prowadzonej przez śląskich inżynierów działalności, której efektem jest powstanie tysięcy obiektów budowlanych w regionie.

18 października 2019 r. Śląska OIIB zorganizowała w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach konferencję pn. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa w procesie inwestycyjnym”. Pomysł na to wydarzenie zrodził się nie tylko z potrzeby uświadamiania znaczenia etyki i odpowiedzialności inżyniera budownictwa względem społeczeństwa, ale także zainteresowania problemami naszego zawodu innych podmiotów, z którymi członkowie izby współpracują na różnych etapach procesu inwestycyjnego: projektowania, uzgadniania, wykonania czy użytkowania obiektów budowlanych. Dyskusje kuluarowe, pozyskane opinie i rekomendacje potwierdziły zasadność organizacji tego wydarzenia, a wnioski z konferencji skierowaliśmy do Komisji ds. Etyki Krajowej Rady PIIB.

Działania na rzecz swoich członków Śląska OIIB realizuje w oparciu o ramowy program działania opracowywany na poszczególne kadencje (obecnie na lata 2022–2026), obejmujący zakres prowadzonych projektów i przedsięwzięć, z których mogą korzystać członkowie izby. W trosce o profesjonalizm w sprawowaniu przez członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie duży nacisk kładziemy na działania edukacyjne podnoszące poziom ich kwalifikacji oraz rozszerzające zakres kompetencji. Pakiet edukacyjny obejmuje dostęp do materiałów, aktów prawnych, artykułów wydawnictwa Wolters Kluwer (w ramach składki członkowskiej, po zalogowaniu się do portalu PIIB), udział w szkoleniach prawnych, technicznych, miękkich (w wybranej formie: stacjonarnej, online lub retransmisji), organizowanych przez Śląską OIIB oraz pozostałe okręgowe izby, udział w spotkaniach szkoleniowych przeprowadzanych w placówkach terenowych i punkcie informacyjnym – „Podzielmy się wiedzą”, „Spotkania z ekspertem” oraz wyjazdach technicznych na budowy. Inżynierowie chętnie uczestniczą w szkoleniach seminaryjnych z zakresu prawa budowlanego i tematyki pochodnej (w siedzibach izby oraz miastach powiatowych, z udziałem pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego), konferencjach, targach branżowych, a także warsztatach i szkoleniach technicznych organizowanych przez partnerów biznesowych oraz stowarzyszenia naukowo-techniczne, z którymi ściśle współpracujemy od początku istnienia izby. Dofinansowujemy także koszty studiów podyplomowych oraz kursów (w tym BIM), organizowanych przez firmy zewnętrze oraz techniczne uczelnie wyższe.

 

Śląska OIIB

 

Poza wsparciem edukacyjnym oferujemy członkom ŚlOIIB pomoc w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i prawnych dotyczących prowadzenia przez nich działalności inżynierskiej. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych porad prawnych i technicznych, jak również oferujemy wsparcie finansowe w postaci systemu zapomóg w wypadkach losowych oraz w razie śmierci. Pamiętamy o inżynierach – seniorach, czynnych zawodowo członkach izby, którzy ukończyli 90. rok życia. To okazja do spotkania oraz wyrażenia przez władze ŚlOIIB uznania, szacunku, a także przekazania drobnych upominków i gratyfikacji finansowej jako formy podziękowania za wieloletnią przynależność do śląskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Propagujemy i promujemy dobre praktyki oraz zachowania w branży budowlanej. Już po raz 3. Śląska OIIB organizuje konkurs „Inżynier Roku”, którego celem jest wyłonienie oraz promocja osiągnięć twórców najbardziej nowoczesnych, ciekawych technicznie rozwiązań w projektach budowlanych oraz innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych procesu realizacji budowy. Doceniamy także firmy budowlane, które tworzą kulturę bezpieczeństwa pracy i jej przestrzegają. Swoją wiedzę techniczną członkowie izby, a w tegorocznej edycji także pozostałych OIIB, mogą sprawdzić, biorąc udział w 2-etapowym konkursie „Nowoczesny Inżynier”, który przeprowadzamy w formie online.

Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia i roli, jaką wśród naszych członków odgrywa integracja środowiska budowlanego nie tylko w skali lokalnej, ale także ogólnokrajowej. Wspieranie aktywności fizycznej oraz intelektualnej inżynierów to jeden z punktów ramowego programu działania izby. Śląska OIIB organizuje lub jest współorganizatorem takich spotkań branżowych, jak: Festyn Rodzinny, Regionalne Dni Inżyniera Budownictwa, Gala Budownictwa, Spotkania Noworoczne. Dużym zainteresowaniem cieszy się konkurs „Fotografujemy Budownictwo”, a także zawody sportowe w takich aktywnościach, jak pływanie, biegi, strzelanie, narciarstwo. W grudniu br. już po raz 9. odbędą się Mistrzostwa Polski PIIB w brydżu sportowym, a latem członkowie izby brali udział w Regatach żeglarskich o Puchar Przewodniczącego Rady ŚlOIIB. Za nami rywalizacja śląskich załóg podczas marszu na orientację, biegów i wielu innych spotkań, które każdego roku aktywizują tysiące inżynierów oraz ich rodziny. Często do prac organizacyjnych zapraszamy młodych członków izby, których kreatywność i świeżość spojrzenia stanowią realną pomoc w realizacji tych inicjatyw. Jesteśmy przekonani, że integracja to nie tylko forma sportowej rywalizacji czy realizacja pasji. To szansa na nawiązanie kontaktów biznesowych oraz kształtowanie harmonijnych stosunków między inżynierami budownictwa w regionie i kraju.

To, jak ważne dla członków izby są jej działania integracyjne, pokazały wyniki anonimowej ankiety pt. „Komunikacja Śląskiej OIIB z członkami izby – badanie satysfakcji”, którą przeprowadziliśmy w lutym 2021 r. Jej celem było pozyskanie informacji zwrotnej, jak postrzegana jest przez członków dotychczasowa działalność izby i jakie są względem niej ich oczekiwania. Wyniki pokazały, iż prawie 45% respondentów oczekuje działań integrujących śląskie środowisko branżowe na jeszcze większą skalę. Zaproponowano organizację np. rajdów górskich, spotkań technicznych czy wyścigów rowerowych. W tym roku udało się nam przeprowadzić I Zawody w kolarstwie górskim MTB o Puchar Przewodniczącego Rady Śląskiej OIIB, a już planujemy, aby w 2023 r. zaprosić do udziału w rywalizacji także członków OIIB z całej Polski.

Edukacja, integracja, komunikacja. Poprawa jakości komunikacji pomiędzy członkami a izbą to jeden z naszych priorytetów. Wykorzystujemy w tym celu stronę internetową w nowej, bardziej funkcjonalnej odsłonie, „Informator Śląskiej OIIB” oraz media społecznościowe Facebook oraz LinkedIn.

 

Ewa Bieroń

 

Czytaj także:

Działania Opolskiej OIIB

Rozwój. Współpraca. Integracja – motto Mazowieckiej OIIB

Współpraca Lubuskiej OIIB z uczelniami

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in