Podlaska OIIB: Integracja. Reprezentacja. Elektronizacja – frontem do inżyniera

09.01.2023

Podlaska OIIB pod względem liczby zrzeszonych w niej osób plasuje się w samorządzie na 14. miejscu. Odpowiada to miejscu województwa podlaskiego w rankingu ludności w Polsce. Natomiast pod względem udziału inwestycji budowlanych w rynku ogólnopolskim, według raportu „Polska 2021”, podlaskie znajduje się wyżej, bo aż na 6. Miejscu na 16 województw, ostatnio odnotowując wzrost. Podlascy inżynierowie mają zatem co robić.

 

Podlaska OIIB

 

Biorąc pod uwagę konieczność nieustannego aktualizowania fachowej wiedzy, członkowie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uczestniczą w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez izbę. Od początku swojej działalności Podlaska OIIB organizuje nieodpłatne kursy stacjonarne z przepisów prawa budowlanego, a także poruszające zagadnienia typowo praktyczne z zakresu wiedzy technicznej, starając się reagować na zmiany w ustawodawstwie i normalizacji oraz na rozwój nowych technologii. Uzupełnieniem tradycyjnych szkoleń są również kursy online, z których członkowie mogą korzystać w wybranym przez siebie terminie.

Inną z form pogłębiania wiedzy oraz integracji są organizowane przez izbę wycieczki naukowo-techniczne do ciekawych pod względem konstrukcyjnym lub instalacyjnym obiektów budowlanych. Ich uczestnicy mają możliwość dowiedzieć się wiele o współczesnych oraz zabytkowych budowlach, ale także zwiedzają budynki, drogi, obiekty wodno-melioracyjne w trakcie ich powstawania. Dzięki temu poznają nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne. Wycieczki techniczne organizowane są na terenie całego kraju oraz za granicą. W ich ramach członkowie byli m.in. na budowie Stadionu Narodowego w Warszawie, Stadionu Miejskiego w Białymstoku oraz Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki.

Od początku 2022 r. w Podlaskiej OIIB funkcjonuje Regulamin wspierania doskonalenia zawodowego członków, który został przyjęty uchwałą XX Okręgowego Zjazdu POIIB. Przewiduje on dofinansowanie dla każdego członka POIIB w wysokości 200 zł rocznie. Dofinansowanie to obejmuje:

  • udział w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty, konferencjach, kursach językowych, wyjazdach technicznych organizowanych przez izbę i inne podmioty;
  • prenumeratę czasopism technicznych;
  • zakup skryptów, podręczników, programów komputerowych wspierających pracę inżyniera.

 

Podlaska OIIB

 

Podobnie jak pozostałe izby, za jeden z priorytetów organy POIIB uważają integrację środowiska inżynierskiego. Rokrocznie (poza okresem pandemii) organizowane są spotkania integracyjne dla członków izby w Białymstoku, Łomży i Suwałkach (pikniki inżynierskie, konferencje problemowe), a od kilku lat tradycją stał się piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Ponadto od 2003 r. izba wydaje czasopismo aktualnie zatytułowane „Budownictwo i Architektura Podlasia”, które jest dystrybuowane do członków nieodpłatnie. Oprócz informacji dotyczących działalności podlaskiego samorządu zawiera ono interesujące artykuły o budowach realizowanych na terenie Podlasia, stanowiąc z perspektywy 20 lat kopalnię wiedzy na ten temat. Pełni również bardzo ważną funkcję integracyjną, prezentując wypowiedzi członków na temat budów, a także przedstawiając ich sylwetki, pasje i przemyślenia. Końcowe strony kwartalnika poświęcone są z reguły ciekawym ludziom izby. Pod tym względem jest on zatem uzupełnieniem fachowego ogólnopolskiego „Inżyniera Budownictwa”, z którego można czerpać wysoce profesjonalną wiedzę na temat zagadnień technicznych.

Działalność samopomocowa Podlaskiej OIIB realizowana jest na podstawie regulaminów niemal od początku jej istnienia. Aktualny regulamin przewiduje pomoc finansową członkom i ich rodzinom w postaci zapomóg bezzwrotnych z tytułu śmierci członka oraz w przypadku zdarzeń losowych, w tym długotrwałej choroby.

POIIB prowadzi także bibliotekę czasopism, z których można skorzystać na miejscu lub je wypożyczyć. Do dostępnych w ten sposób tytułów należą: „Inżynieria i Budownictwo”, „Mosty”, „INPE”, „Materiały Budowlane”, „Wiadomości Elektrotechniczne”, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”, „Przegląd Budowlany”, „Gospodarka Wodna”. Od 2003 r. członkowie PIIB mogą również korzystać z ulg na zakup niektórych czasopism technicznych.

Od początku funkcjonowania izby w jej biurze członkowie mogą na bieżąco uzyskać porady prawne, w tym w formie pisemnej, w zakresie przepisów z dziedziny budownictwa oraz wsparcie w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu. Ogromny wkład w te działania mają Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna POIIB reagująca na zapytania członków dotyczące interpretacji uprawnień budowlanych i Zespół Prawno-Regulaminowy pomagający w problemach z zakresu praktycznego stosowania przepisów przy wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa. Aby móc lepiej poznać problemy członków związane z wykonywaniem przez nich zawodu i indywidualnie odpowiedzieć na ich pytania, w 2014 r. stworzono możliwość zgłaszania przez nich przypadków działań instytucji i organów administracji, które w ocenie inżynierów naruszają ich interesy zawodowe. Członkowie przedstawiają izbie sprawy nadinterpretacji przepisów prawa przez organy, wadliwości przepisów, a także problemy w kontaktach z inwestorami oraz zamawiającymi. W tym celu na stronie podlaskiej izby zamieszczony został szablon wniosku wskazujący, jakie dane i dokumenty potrzebne są Zespołowi Prawno-Regulaminowemu, aby mógł pomóc w danej sprawie. Efektem zgłoszeń są wystąpienia interwencyjne POIIB do miejscowych organów administracji, a także organów centralnych. Ich bezpośrednim celem jest ustalenie prawidłowej interpretacji przepisów w danym urzędzie, co w zamiarze priorytetowym izby ma ujednolicić działanie organów AAB i nadzoru budowlanego przynajmniej w województwie podlaskim. Jednocześnie zajmujący się tą sferą działalności Zespół Prawno-Regulaminowy zbiera i opracowuje propozycje niezbędnych zmian w przepisach, przekazując je do wykorzystania projektodawcy. W bieżącym roku z inicjatywy zespołu została utworzona podstrona zpr.pdl.piib.org.pl stanowiąca swego rodzaju centrum wsparcia inżynierów budownictwa, na której znajdują się m.in.:

  • „Kalendarz legislacyjny”, w którym na bieżąco są umieszczane daty i ogólne informacje o nadchodzących zmianach najważniejszych przepisów budowlanych, a także omówienia tych zmian;
  • ujednolicone teksty ustaw i rozporządzeń okołobudowlanych;
  • odnośniki do ważnych dla inżynierów serwisów i źródeł wiedzy prawnej oraz technicznej, aktualnych formularzy (elektronicznych i tradycyjnych), wyszukiwarek ksiąg wieczystych lub KRS i wielu innych informacji;
  • opinie organów państwa oraz orzecznictwo sądów administracyjnych w kluczowych dla inżynierów budownictwa sprawach;
  • publikacje przydatne inżynierom, np. poradnik o aktualnych zmianach Prawa budowlanego zawierający m.in. przykładowe wzory zawartości poszczególnych elementów projektu budowlanego.

Członkowie Podlaskiej OIIB są otwarci na nowoczesność i „elektroniczne” formy działań izbowych. Ilość aktywnych kont w portalu PIIB na koniec roku 2022 w izbie wynosiła ponad 98%. Wybory delegatów na bieżącą kadencję zostały przeprowadzone w 2021 r. w formie elektronicznej, co było ewenementem w skali kraju i pozytywnie wpłynęło na poprawę frekwencji, a przez to wzrost zainteresowania członków działaniami izby. Natomiast osoby pracujące przy egzaminach na uprawnienia budowlane bez względu na wiek korzystają w pełnym zakresie z możliwości programów stworzonych przez PIIB do obsługi tych egzaminów.

 

Monika Urban-Szmelcer

 

Czytaj także:

Śląska OIIB – budujemy wiedzę i zaufanie, tworzymy społeczność inżynierów

Działania Opolskiej OIIB

Gala jubileuszowa z okazji 20-lecia Podlaskiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in