Przyłącze kanalizacyjne – jak i z czego wykonać?

13.01.2022

Budując przyłącze kanalizacyjne, należy wykonać to w taki sposób, aby w razie potrzeby można było czyścić cały układ z osadów i usunąć ewentualne zatory.

 

Przyłącze kanalizacyjne jest jednym z najważniejszych i niezbędnych elementów infrastruktury każdego budynku. Każdy, kto podejmuje się budowy domu mieszkalnego, musi wiedzieć, że niezbędne jest podłączenie do budynku mieszkalnego odpowiednich mediów. Po pierwsze jest to prąd, poza tym niezbędne jest podłączenie wody oraz przyłącze kanalizacyjne, za pomocą którego będziemy odprowadzać zanieczyszczone wody, które są ściekami. W artykule tym zajmiemy się przede wszystkim przyłączem sieci kanalizacyjnej. Omówione zostaną najważniejsze kwestie związane z projektowaniem, uzyskaniem zgody na wykonanie i wykonywaniem przyłączy kanalizacyjnych. Na początek warto zapoznać się z definicją przyłącza kanalizacyjnego, aby wiedzieć, w jakim obszarze się poruszamy. Z definicji będzie wynikało, w którym miejscu rozpoczyna się każde z przyłączy, a w którym kończy. Na tej podstawie będzie można także określić, jakie elementy wejdą w skład jednego i drugiego przyłącza, elementy te będą miały wpływ na koszty wykonania.

 

Fot. stock.adobe/edojob

 

Przyłącze kanalizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 328) to przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej.

 

Zobacz:

Naprawa rur kanalizacyjnych metodą rękawa utwardzanego światłem ultrafioletowym

Infrastruktura komunalna w Polsce – dane statystyczne

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – przepisy

 

Budowa przyłączy kanalizacyjnych – formalności

Decydując się na przyłączenie domu jednorodzinnego lub każdego innego budynku użyteczności publicznej do miejskiej sieci kanalizacyjnej, musimy spełnić wiele formalności, aby uzyskać wszelkie zgody i pozwolenia, a dopiero w następnym kroku rozpocząć budowę przyłącza.

 

Dla przysłowiowego Kowalskiego, który na co dzień nie ma styczności z zagadnieniami z branży wodno-kanalizacyjnej, przepisy mogą być zawiłe, czasem nawet trudne do zrozumienia. Ważne, aby sprawdzić też, czy są one aktualne. Po decyzji o chęci wpięcia w sieć w pierwszej kolejności musimy się udać do lokalnego zakładu/spółki wodno-kanalizacyjnego, aby złożyć oficjalny wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci planowanego obiektu budowlanego. W określonym ustawą terminie otrzymamy z wodociągów odpowiedź, na jakich warunkach i kiedy takie przyłączenie jest możliwe do zrealizowania. Określone warunki przyłączenia zależą przede wszystkim od:

 • istnienia uzbrojenia terenu w drodze sąsiadującej z działką instalacji kanalizacyjnej,
 • uwarunkowań terenowych – potrzebą dokonania modernizacji istniejącej sieci na potrzeby zwiększonej ilości odbiorców.

W Polsce funkcjonują trzy podstawowe akty prawne regulujące sposób odprowadzenia ścieków oraz określające formalności, jakich należy dopełnić, budując dom:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami.
 3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane inwestor ma trzy procedury, na podstawie których można zrealizować budowę przyłącza kanalizacyjnego. Może realizować budowę przyłącza:

 • na podstawie decyzji pozwolenia na budowę (możliwa opcja, możemy, ale nie musimy);
 • bez zgłoszenia robót budowlanych z pominięciem organów administracji publicznej;
 • na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Wymienione akty prawne w szczegółowy sposób przedstawiają, jakich formalności inwestor musi dopełnić, stosując jedną z wymienionych procedur, aby budowa przyłącza kanalizacyjnego przebiegała zgodnie z polskim prawem. Niezbędne jest także wykonanie dokumentacji projektowej przez uprawnionego projektanta. Dokumentacja ta powinna zawierać:

 • opis techniczny,
 • aktualne warunki techniczne,
 • określony stan prawny na trasie projektowanego uzbrojenia, w tym stan prawny działki inwestora,
 • niezbędne uzgodnienia z właścicielami działek, przez których działki przechodzi projektowane przyłącze,
 • mapę do celów projektowych z zaznaczoną kolorem trasą kanalizacji,
 • profil przyłącza kanalizacji sanitarnej,
 • inne rysunki wynikające z potrzeb wykonawstwa przyłącza,
 • rysunek studni inspekcyjnej.

Po przejściu przez wymagane formalności i po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń można przystąpić do wybrania wykonawcy i budowy projektowanych przyłączy.

 

W dalszej części artykułu:

>> Przyłącze kanalizacyjne – budowa, materiały, wykonanie

>> Studnie kanalizacyjne, przydomowe przepompownie ścieków

>> Minimalne odległości układania przyłącza kanalizacyjnego od innych sieci i urządzeń

 

 

mgr inż. Artur Stadnik

 

Polecamy:

Kanalizacja deszczowa – projektowanie z uwzględnieniem intensywności opadów

Kanalizacja ogólnospławna i rozdzielcza – oddziaływanie na środowisko

Sprawdź też: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in