Infrastruktura komunalna w Polsce – dane statystyczne

29.06.2021

W Polsce w 2020 r. długość sieci kanalizacyjnej wzrosła o ponad 4,7 tys. km (o 2,9%), a liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych o 108,8 tys. sztuk (o 3,1%).

Infrastruktura komunalna. Sieć kanalizacyjna

W 2020 r. sieć kanalizacyjna w Polsce osiągnęła długość 169,8 tys. km, zaś liczba przyłączy do budynków mieszkalnych – 3,6 mln sztuk. W stosunku do roku 2019 długość wybudowanej lub przebudowanej sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o ok. 4,7 tys. km, tj. o 2,9%, przy jednoczesnym wzroście liczby przyłączy o prawie 109 tys. szt., tj. o 3,1%.

 

Tablica 1. Infrastruktura kanalizacyjna w latach 2019–2020

Infrastruktura komunalna

 

Na obszarach wiejskich znajdowało się 59,7% sieci kanalizacyjnej oraz 46,4% wszystkich przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych. W porównaniu z rokiem 2019 długość sieci na terenach wiejskich wzrosła o 3,4 tys. km (o 3,5%), a liczba przyłączy o prawie 70 tys. szt. (o 4,4%). W analogicznym okresie w miastach wybudowano 1,3 tys. km sieci (wzrost o 2%) i zainstalowano ponad 39 tys. szt. przyłączy (wzrost o 2,1%).

 

W układzie wojewódzkim najbardziej znaczący przyrost długości sieci kanalizacyjnej w porównaniu z 2019 r. odnotowano w województwie dolnośląskim – o 4,9%, a najmniejszy w zachodniopomorskim – o 1%.

Największe zagęszczenie sieci kanalizacyjnej w 2020 r. wystąpiło na terenie województwa śląskiego – 140,6 km na 100 km2, zaś najmniejsze w województwie podlaskim – 18,7 km na 100 km2.

 

Infrastruktura komunalna

Fot. stock.adobe/ Marek Stokowski

 

Na koniec 2020 r. odsetek budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej wyniósł 51,8% i w porównaniu do 2019 r. był wyższy o 0,6 p.proc. W miastach do sieci kanalizacyjnej podłączonych było 75,3% budynków mieszkalnych, natomiast na obszarach wiejskich 37,7%.

 

Ilość ścieków odprowadzonych od gospodarstw domowych siecią kanalizacyjną w 2020 r. wyniosła 1 002,6 hm3 (w miastach – 869,6 hm3, a na obszarach wiejskich – 133,0 hm3) i wzrosła w porównaniu z 2019 r. o 23,1 hm3 (odpowiednio o 17,2 hm3 i 5,8 hm3).

 

Wykres 1. Długość sieci kanalizacyjnej w miastach i na obszarach wiejskich w 2020 r. według województw

Infrastruktura komunalna

Przydomowe systemy do odprowadzania ścieków

Liczba przydomowych systemów do odprowadzania ścieków na koniec 2020 r. w Polsce wyniosła 2 427,8 tys. szt., z czego 87,8% (2 132,3 tys. szt.) przypadło na zbiorniki bezodpływowe, a 12,2% (295,4 tys. szt.) na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ilość nieczystości ciekłych (ścieków bytowych) odebranych ze zbiorników bezodpływowych w ciągu 2020 r. wyniosła 40,9 dam3, z czego w miastach – 8,9 dam3 (21,7% ilości ogółem) a na obszarach wiejskich – 32,0 dam3 (78,3%).

 

Sprawdź:

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – przepisy

Instalacja kanalizacyjna – modernizacja

Produkty budowlane

Infrastruktura komunalna. Sieć wodociągowa

W 2020 r. długość sieci wodociągowej rozdzielczej osiągnęła 313,4 tys. km, a liczba przyłączy – prawie 5,9 mln sztuk. W porównaniu z 2019 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci wodociągowej zwiększyła się o 2,5 tys. km (o 0,8%), jednocześnie zaobserwowano wzrost liczby przyłączy do budynków mieszkalnych o 113,7 tys. sztuk (o 2%).

 

Tablica 2. Infrastruktura wodociągowa w latach 2019–2020

Około 77% długości sieci wodociągowej rozdzielczej oraz 62% przyłączy do budynków mieszkalnych zlokalizowanych było na terenach wiejskich. W porównaniu z rokiem poprzednim długość sieci wodociągowej na terenach wiejskich wzrosła o 1,8 tys. km (o 0,7%) i wyniosła 241,4 tys. km, zaś liczba przyłączy – o 73,3 tys. sztuk (o 2,0%). W miastach natomiast przybyło ponad 0,7 tys. km nowej sieci (wzrost o 1%) i jej długość wyniosła 72 tys. km, zaś liczba przyłączy wzrosła o 40,5 tys. sztuk (o 1,8%).

 

W układzie województw największy przyrost sieci wodociągowej rozdzielczej zaobserwowano w województwie małopolskim – o 368,3 km, zaś najmniejszy wystąpił w województwie opolskim – 29,5 km.

 

Zobacz:

Kanalizacja deszczowa – projektowanie z uwzględnieniem intensywności opadów

Kanalizacja ogólnospławna i rozdzielcza – oddziaływanie na środowisko

 

Wraz z rozwojem infrastruktury wodociągowej następuje systematyczne zagęszczenie sieci na terenie kraju. W 2020 r. wyniosło ono 100,2 km na 100 km2 i w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyło się o 0,8 km na 100 km2. Największe zagęszczenie sieci wodociągowej nadal utrzymuje się na terenie województwa śląskiego – 179,7 km na 100 km2 (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,9 km na 100 km2), najmniejsze zaś w województwie zachodniopomorskim – 50 km na 100 km2 (wzrost o 0,3 km na 100 km2).

 

Na koniec 2020 r. odsetek budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej obniżył się w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniósł 84,4%. W miastach odnotowano wzrost o 0,1 p.proc., a na obszarach wiejskich spadek o 0,8 p.proc.

 

W 2020 r. zużycie wody przez gospodarstwa domowe wyniosło 1 299,9 hm3 i w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyło się o 7,7 hm3 (o 0,6%), zaś przeciętne zużycie wody przez gospodarstwa domowe przypadające na 1 mieszkańca wyniosło 33,9 m3 i w porównaniu z 2019 r. zwiększyło się o 0,2 m3. Na obszarach wiejskich zużycie wody na jednego mieszkańca wzrosło o 0,1 m3, a w miastach odnotowano wzrost o 0,3 m3.

 

Źródło: GUS

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in