Obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB

30.10.2023

Podczas posiedzenia, które odbyło się 27 września 2023 r. w Warszawie, członkowie organu omówili projekt terminarza działań przygotowawczych do XXIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz prowizorium budżetowe na 2024 r.

 

Spotkanie rozpoczął Mariusz Dobrzeniecki, prezes KR PIIB, który powitał członków prezydium, obecnych na posiedzeniu przewodniczących i przedstawicieli organów oraz Jacka Szera, przewodniczącego Okręgowej Rady Łódzkiej OIIB i pełnomocnika izby w zakresie szkolnictwa wyższego.
Tomasz Piotrowski, sekretarz Krajowej Rady PIIB, krótko omówił protokół z poprzedniego posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty. Przybliżył także poszczególne punkty projektu terminarza działań przygotowawczych do przyszłorocznego Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, zaplanowanego w terminie 14–15 czerwca. Na wniosek Anny Ficner, zastępczyni przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, doprecyzowane zostaną daty dotyczące składania rocznych sprawozdań i skrótów tych dokumentów.
Zebrani długo dyskutowali na temat prowizorium budżetowego na 2024 r. Proponowano, by w zestawieniu finansowym uwzględnić kwoty dotyczące realizacji nowych projektów lub działań będących konsekwencją wdrażania SEOD (systemu elektronicznego obiegu dokumentów). Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, przypomniał o konieczności powiększenia bazy pytań egzaminacyjnych. Dariusz Walasek, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB – koordynator, wskazał na potrzebę aktualizacji i ujednolicenia dokumentów oraz formularzy, z których korzystają KROZ oraz Krajowy Sąd Dyscyplinarny PIIB. – Obecnie brakuje nam unifikacji. Wszystkie dokumenty powinny być też zgodne z podstawą prawną – powiedział Dariusz Walasek. Anna Ficner dodała, że aktualizacji wymaga również regulamin pracy Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB.

 

Fot. autorki

 

W dalszej części spotkania sekretarz Krajowej Rady PIIB przedstawił proponowany terminarz posiedzeń w pierwszym półroczu 2024 r. Mieczysław Grodzki, wiceprezes KR PIIB i przewodniczący Zespołu ds. grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa, zreferował bieżące prace i plany dotyczące nowego okresu ubezpieczeniowego.
Zebrani zapoznali się także z prezentacją przygotowaną przez Rafała Zarzyckiego, wiceprezesa KR PIIB, w której przedstawiony został wstępny projekt narzędzia do kalkulacji kosztów prac projektowych. Omawiano również projekt podobnego narzędzia dotyczącego standardów pracy kierownika budowy.

– Uważam, że narzędzie dające możliwość wyliczenia szacunkowych kosztów projektowych, opartych na danych z różnych baz, byłoby bardzo przydatne i powinno być  dostępne dla wszystkich członków w aplikacji oraz portalu PIIB – zaznaczył Mariusz Dobrzeniecki.

W imieniu Komisji ds. Cyfryzacji Tomasz Piotrowski, pełniący funkcję jej przewodniczącego, zadeklarował wsparcie działań związanych z tworzeniem nowej funkcjonalności.
Podczas obrad Prezydium Krajowej Rady PIIB rozmawiano także o działalności patronackiej izby oraz zasadach wspierania organizatorów ważnych wydarzeń: konferencji, targów, warsztatów. Według szacunkowych danych w roku 2023 odbędzie się ok. 60 imprez pod egidą Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Tematem rozważań i dyskusji członków Prezydium KR PIIB były też kwestie związane z szerszym promowaniem branżowych artykułów z „Inżyniera Budownictwa” w mediach społecznościowych izby.

 

Joanna Karwat

 

Czytaj także:

Małopolska z trzecią pod względem liczebności OIIB

Inżynierska intuicja

Piknik #Zaufanych

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in