Instalacje kanalizacji niskoszumowej w budynkach

13.05.2024

W budownictwie mieszkaniowym i publicznym akustyka instalacji wymaga szczególnej uwagi. Generowany w pomieszczeniach hałas jest czynnikiem coraz bardziej uciążliwym w codziennym funkcjonowaniu. Ma on swoje źródło nie tylko na zewnątrz, lecz może powstawać także wewnątrz budynku i pochodzić np. z instalacji kanalizacyjnej.

 

Jedną z podstawowych instalacji w budynkach jest instalacja wodociągowa, doprowadzająca zimną i ciepłą wodę do lokali. W wyniku zużycia wody powstają ścieki, które należy odprowadzić z obiektu za pomocą instalacji kanalizacyjnej. Przepisy dotyczące prowadzenia przewodów instalacji kanalizacyjnej w budynkach zostały opisane w rozporządzeniu ministra infrastruktury [1] oraz licznych normach. W kwietniu 2022 r. ukazało się obwieszczenie ministra rozwoju i technologii w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu do wymienionego rozporządzenia. Zgodnie z tym dokumentem instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku. Instalacja taka powinna umożliwiać odprowadzanie ścieków, a także wód opadowych z tego obiektu, jeżeli nie są one odprowadzane na teren działki, oraz spełniać wymagania określone w polskich normach dotyczących tej instalacji.

 

>>> Przepompownie ścieków – problemy przy eksploatacji

>>> Rury z tworzyw sztucznych – „kopernikański przewrót” w branży wodno-kanalizacyjnej

 

Podstawowymi dokumentami określającymi projektowanie instalacji kanalizacyjnej w budynkach są normy PN-EN 12056-1:2002 [2] oraz PN-EN 12056-2:2002 [3].

W normie PN-EN 12056-1:2002 podano postanowienia ogólne i wymagania dla systemów kanalizacji grawitacyjnej oraz ograniczone postanowienia dotyczące przewodów transportujących ścieki przemysłowe i płyny usuwane za pomocą pomp. W normie PN-EN 12056-2:2002 określono ograniczone postanowienia dotyczące projektowania i zasady obliczeń instalacji odprowadzających ścieki w systemach kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków.

 

W dalszej części artykułu:

Hałas instalacji kanalizacyjnej a wymagania polskich norm

Źródła hałasu w budynku

Budowa niskoszumowych systemów kanalizacji i ich zastosowanie

Tabele:

  • Dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi według PN-B-02151-2:2018-01
  • Maksymalny dopuszczalny poziom hałasu według DIN 4109/A1:2001-01

 

Cały artykuł dostępny jest w numerze 5/2024 miesięcznika „Inżynier Budownictwa”.

 

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Chmielowski
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Katedra Inżynierii Gazowniczej; Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie, Instytut Politechniczny

 

 

Literatura
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 ze zm.).
2. PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania.
3. PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 2: Kanalizacja sanitarna – Projektowanie układu i obliczenia.

 

>>> Czy rury z tworzyw sztucznych to dobry wybór?

>>> Przyłącze kanalizacyjne – jak i z czego wykonać?

>>> Naprawa rur kanalizacyjnych metodą rękawa utwardzanego światłem ultrafioletowym

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in