Dostęp do informacji publicznej w zakresie projektu budowlanego

14.05.2024

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest decyzją administracyjną i w związku z tym stanowi informację publiczną. Czy projekt budowlany jako część rozstrzygnięcia administracyjnego będzie również informacją publiczną podlegającą udostępnieniu?

 

Prawo do informacji publicznej, zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej [1] (dalej: u.d.i.p.), przysługuje każdemu, z zastrzeżeniem art. 5 u.d.i.p.

Prawo do informacji publicznej i jego ograniczenie

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej [2].

 

Omawiane ograniczenie nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Ustawodawca wskazuje również, że nie można, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1 i 2–2b, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne – w zakresie tych zadań lub funkcji.

 

Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w art. 5 ust. 3, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.

 

>>> Przeniesienie pozwolenia na budowę a przeniesienie praw autorskich

>>> Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę

>>> Braki formalne i merytoryczne wniosku o pozwolenie na budowę

 

Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a u.d.i.p. udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć.  Decyzje  administracyjne i ewentualnie inne dokumenty będące ich integralną częścią stanowią informacje publiczne, które podlegają udostępnieniu w całości lub w części, jednak do granic wynikających z przepisów art. 5 ust. 1, 2 i 2a u.d.i.p., które wprowadzają ograniczenia możliwości ich udostępniania.

 

Nie budzi wątpliwości, że decyzja o pozwoleniu na budowę jest decyzją administracyjną (analogicznie: zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia wykonania określonych robót budowlanych1) i na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a u.d.i.p. podlega udostępnieniu w trybie regulowanym u.d.i.p. Najważniejsze pytanie dotyczy jednak tego, czy informacją publiczną będzie również projekt budowlany zatwierdzany w decyzji o pozwoleniu na budowę lub w odrębnej decyzji, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (analogicznie: projekt budowlany stanowiący załącznik do złożonego zgłoszenia, w przypadkach określonych przez Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane [3]).

 

1Ustawodawca, wprowadzając w ustawie – Prawo budowlane [3] procedurę zgłoszenia robót budowlanych, uregulował ją w taki sposób, że akceptacja zgłoszenia nie wymaga wytworzenia żadnego aktu administracyjnego (dokumentu urzędowego), co nie oznacza, że nie wymaga żadnego działania. Działania te (sprawdzenie zgłoszenia i załączników) nie muszą mieć formy pisemnej. Niemniej jednak milcząco przyjęte, czyli zaakceptowane przez organ administracji publicznej zgłoszenie zamiaru wykonania robót traci charakter dokumentu ściśle prywatnego. W przypadkach przewidzianych bowiem w art. 29 i 30 ustawy – Prawo budowlane [3] na podstawie tak dokonanego zgłoszenia obywatel uzyskuje prawo do legalnego prowadzenia robót budowlanych wskazanych w zgłoszeniu oraz do rozpoczęcia ich w określonym przepisami i sprecyzowanym w zgłoszeniu terminie. Nie jest możliwa zatem do zaakceptowania taka interpretacja przepisów, iż udostępnieniu podlega decyzja o pozwoleniu na budowę (jako dokument urzędowy), na podstawie której prowadzone są określone roboty budowlane, a nie podlega zgłoszenie, tylko dlatego, że sporządzone zostało zgodnie z wymogami ustawy przez inwestora, a nie przez organ administracyjny, choć wywołuje podobny do decyzji o pozwoleniu na budowę skutek prawny (zob. wyrok NSA z dnia 24 sierpnia 2017 r. [4]).

 

W dalszej części artykułu:

Prawo do informacji publicznej vs. prawo do prywatności

Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej

Sposób i forma udostępnienia informacji publicznej

 

Cały artykuł dostępny jest w numerze 5/2024 miesięcznika „Inżynier Budownictwa”.

 

 

Joanna Maj
radca prawny, SWK Legal Sebzda-Załuska, Wójcik, Kamińska Radcowie Prawni

 

 

 

Literatura
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902).
2. Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej
(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 505).
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
4. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 sierpnia 2017 r., sygn. akt I OSK 12/16.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in