Przeniesienie pozwolenia na budowę a przeniesienie praw autorskich

22.02.2024

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę nie jest wystarczające do swobodnego dysponowania projektem budowlanym w zakresie praw autorskich.

 

Skutki prawne decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczą jedynie inwestora – osoby posiadającej prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a nie każdoczesnego właściciela nieruchomości, na której mają być zrealizowane roboty budowlane. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane może wynikać nie tylko z prawa własności i użytkowania wieczystego, ale także z zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych (art. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [1]; dalej: p.b.). Inwestorem może być zatem osoba niebędąca właścicielem albo użytkownikiem wieczystym nieruchomości.

 

W toku realizacji inwestycji budowlanej może zajść konieczność zmiany inwestora, chociażby w przypadku zawarcia umowy sprzedaży obejmującej nieruchomość wraz z powstającym obiektem budowlanym. Przedmiotem umowy sprzedaży może być również nieruchomość niezabudowana, dla której wydano pozwolenie na budowę, gdy sprzedawca np. nie jest w stanie realizować inwestycji, a kupujący chce do niej przystąpić bez konieczności uzyskiwania od nowa pozwolenia na budowę, przez co zaoszczędzi czas i pieniądze.

 

>>> Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę

>>> Braki formalne i merytoryczne wniosku o pozwolenie na budowę

>>> Legalizacja obiektu budowlanego bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia

Przeniesienie pozwolenia na budowę

W prawie administracyjnym obowiązuje zasada, zgodnie z którą nie można przenieść praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnej na inną osobę. Z tego względu prawa oraz obowiązki będące następstwem wydania decyzji o pozwoleniu na budowę nie przechodzą automatycznie np. ze sprzedawcy będącego jednocześnie właścicielem albo użytkownikiem wieczystym gruntu i inwestorem na kupującego w wyniku zawarcia umowy sprzedaży. Przepisy prawa przewidują jednak wyjątki, a jednym z nich jest zapis w art. 40 p.b. umożliwiający przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na wniosek nowego inwestora.

 

W dalszej części artykułu:

Przeniesienie pozwolenia na budowę – szczegóły

Prawa autorskie do projektu budowlanego

Prawo zastosowania projektu do jednej budowy

Postanowienia umowy

 

Cały artykuł dostępny jest w numerze 2/2024 miesięcznika „Inżynier Budownictwa”

 

Literatura
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

 

 

Piotr Jarzyński
prawnik, partner w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in