Zmiana ustawy o transporcie kolejowym

24.04.2020

Ułatwienia w realizacji programu Kolej Plus, ograniczenie likwidacji linii kolejowych, modyfikacje w finansowaniu inwestycji kolejowych – to najważniejsze zmiany w przepisach ustawy o transporcie kolejowym.

 

Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 462). Przepisy weszły w życie 17.04.2020 r.

 

Ustawa nowelizuje ustawę dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 710 ze zm.) oraz kilka innych ustaw. Uchwalone przepisy wdrażają rozwiązania umożliwiające realizację Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej, tzw. programu Kolej Plus, którego celem jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym oraz budowa i odbudowa linii kolejowych do mniejszych miejscowości. Na realizację programu zaplanowano przeznaczyć 6,6 mld zł do 2028 r. Nowe przepisy mają zapobiec niekontrolowanej likwidacji linii kolejowych (wymagana zgoda ministra właściwego do spraw transportu). Możliwe będzie także nieodpłatne przekazywanie albo oddawanie do korzystania jednostkom samorządu terytorialnego linii kolejowych niebędących liniami o znaczeniu państwowym, co ma się przyczynić do reaktywacji zlikwidowanych połączeń kolejowych. Istotne zmiany dotyczą również finansowania inwestycji kolejowych. Samorządy województw będą mogły otrzymać środki finansowe z Funduszu Kolejowego na zakup, modernizację oraz naprawy taboru kolejowego przeznaczonego do wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.

 

Fot. stock.adobe / Wojciech Wrzesień

 

Dodatkowo w nowelizowanej ustawie o transporcie kolejowym dokonano wiele istotnych zmian mających na celu usunięcie zgłaszanych przez uczestników rynku kolejowego problemów w realizacji inwestycji kolejowych. Umożliwiono zastosowanie przepisów rozdziału 2b ustawy o transporcie kolejowym do przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie linii tramwajowych położonych poza pasami drogowymi dróg publicznych oraz dodano do ustawy definicję linii tramwajowej. Zmieniono definicję terminalu towarowego oraz stacji pasażerskiej. Doprecyzowano przepis określający wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o ustalenie lokalizacji linii kolejowych. Uregulowano kwestię dotyczącą utrzymania infrastruktury drogowej zrealizowanej w ramach inwestycji dotyczących modernizacji infrastruktury kolejowej, ustanawiając obowiązek zawarcia między zarządcą infrastruktury kolejowej i jednostkami samorządu terytorialnego stosownego porozumienia zawierającego podział zadań w zakresie zarządzania.

 

Natomiast 15.05.2020 weszła w życie Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 400).
 

Nowelizacja ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 710, z późn. zm.) podyktowana jest obowiązkiem wdrożenia dyrektywy unijnej i ma na celu otwarcie rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego dla przewoźników kolejowych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ustawa zmienia definicję „zarządca infrastruktury”, wprowadza definicję „rozwój infrastruktury kolejowej” oraz dostosowuje katalog zadań zarządcy infrastruktury do regulacji unijnych. Przewidziano też możliwość zlecania zadań zarządcy infrastruktury innym podmiotom oraz określono gwarancje niezależności i bezstronności zarządcy.
 

Aneta Malan-Wijata

 

Zobacz też:

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in