Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2023

25.10.2023

Nowe przepisy weszły w życie 24 września 2023 r.

 

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688)

 

Ustawa dokonuje istotnych zmian w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.). Wprowadza m.in. instytucję planu ogólnego jako obligatoryjnie sporządzanego dokumentu planistycznego o zasięgu całej gminy. Plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego i ma zastępować obecnie obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Na uchwalenie planu ogólnego gminy będą miały czas do 31 grudnia 2025 r.

 

Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2023

Fot. stock.adobe – Paweł Ziółkowski

 

Plan ogólny gminy ma określać strefy planistyczne oraz gminne standardy urbanistyczne. Fakultatywnie może określać także obszary uzupełnienia zabudowy, czyli takie, na których dopuszczalne będzie wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. Będzie mógł też wskazywać obszary zabudowy śródmiejskiej. Poza tym w planie ogólnym gmina może określić standardy dostępności infrastruktury społecznej, które obejmują zasady zapewnienia dostępu do szkoły podstawowej oraz obszarów zieleni publicznej. Wytyczne zawarte w planie ogólnym będą wiążące przy uchwalaniu nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Obecnie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będą obowiązywać do dnia wejścia w życie nowych planów miejscowych. Zgodnie z przepisami uchwalanie nowych planów miejscowych zostanie wstrzymane do czasu uchwalenia planu ogólnego. Wyjątek ma dotyczyć sytuacji, gdy procedura uchwalenia planu miejscowego jest już na zaawansowanym etapie.

 

Na wniosek inwestora rada gminy będzie mogła uchwalić zintegrowany plan inwestycyjny, będący szczególną formą planu miejscowego. Zintegrowany plan inwestycyjny będzie obejmował obszar inwestycji głównej (np. inwestycje mieszkaniowe) oraz inwestycji uzupełniającej (np. budowa dróg, szkół, przychodni, terenów zieleni publicznej). Uchwalenie takiego planu będzie wymagać zawarcia umowy urbanistycznej pomiędzy inwestorem a gminą, w której zostanie określone, jakie świadczenia na rzecz gminy zostaną zrealizowane przez inwestora. Może to być przekazanie nieruchomości stanowiących część przedmiotu inwestycji głównej albo pokrycie całości lub części kosztów realizacji inwestycji uzupełniającej czy też pokrycie poniesionych przez gminę kosztów uchwalenia zintegrowanego planu inwestycyjnego. Wejście w życie planu spowoduje utratę mocy obowiązującej planów miejscowych lub ich części odnoszących się do terenu objętego tym zintegrowanym planem inwestycyjnym.

 

>>> Zmiana zagospodarowania terenu a zalewanie nieruchomości

>>> Decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

 

Odnośnie do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu istotną zmianą jest dopuszczalność wydania takiej decyzji wyłącznie dla terenów, które w planie ogólnym zostały określone jako obszary uzupełnienia zabudowy. Wprowadzono też termin obowiązywania tej decyzji, tj. 5 lat od daty jej uprawomocnienia się. Ponadto ustawa wprowadza maksymalny dopuszczalny zasięg obszaru analizowanego. Odległość przyjęta do wyznaczenia obszaru analizy nie może przekraczać 200 m.

 

Nowe przepisy wprowadzają definicje takich pojęć, jak: wysokość zabudowy, intensywność zabudowy, nadziemna intensywność zabudowy, powierzchnia kondygnacji i kondygnacji nadziemnej oraz udział powierzchni zabudowy, obszar zabudowy śródmiejskiej, inwestycja uzupełniająca, nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obszar zieleni publicznej, powierzchnia biologicznie czynna, handel wielkopowierzchniowy, Ustawa przewiduje utworzenie Rejestru Urbanistycznego, który będzie źródłem informacji i danych, w tym danych przestrzennych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym.

 

>>> Więcej na temat nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  >>>

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in