Prawo geologiczne i górnicze – zmiany z 2023 roku

25.10.2023

 

27 września 2023 roku została opublikowana Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 2029). Ustawa nowelizuje Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2023 r. poz. 633 ze zm.).

 

Prawo geologiczne i górnicze

Fot. stock.adobe.com – piotrwola

 

Nowe przepisy zwiększają ochronę złóż kopalin. W nowelizacji wprowadzono definicję „złoża strategicznego” – jest to złoże kopaliny, które ze względu na jego znaczenie dla gospodarki lub bezpieczeństwa kraju podlega szczególnej ochronie prawnej. Uznanie złoża kopaliny za złoże strategiczne będzie następowało na podstawie decyzji wydawanej przez ministra właściwego do spraw środowiska. Gminy będą musiały uwzględnić złoża strategiczne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wprowadzając zakaz trwałej zabudowy lub innego zagospodarowania obszarów tych złóż w sposób, który wyłączyłby możliwość zagospodarowania złoża strategicznego w przyszłości. W przypadku gdy gmina nie dopełni wskazanego obowiązku, wojewoda będzie zobowiązany do wydania zarządzenia zastępczego.

 

Ustawa weszła w życie 28 października 2023 r.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

>>> Projektowanie fundamentów na gruntach zanieczyszczonych organicznie

>>> Planowanie przestrzenne według nowych przepisów

>>> Kategorie i opinie geotechniczne oraz warunki geotechniczne posadowienia obiektów – przepisy

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in