Zasady bhp w obiektach objętych remontem lub przebudową

11.05.2023

Przy wykonywaniu robót budowlanych kierownik budowy powinien m.in. koordynować przestrzeganie zasad zawartych w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.

 

Przepisy bhp zawierają szczególne uregulowania dla miejsc pracy w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie.

Zasady bhp – przepisy szczególne

Kierownik budowy koordynuje podczas wykonywania robót budowlanych przestrzeganie zasad bhp zawartych w odpowiednich przepisach oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu tych robót określają przepisy rozporządzenia z 6 lutego 2003 r. (dalej: rozporządzenie) [2].

Z kolei bezpośredni nadzór nad bhp na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Rozdział 5 rozporządzenia określa natomiast szczególne wymagania dla miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz obiektach budowlanych poddanych remontowi lub przebudowie. Obowiązek ich przestrzegania nie wyklucza natomiast konieczności stosowania ogólnych zasad zawartych w rozporządzeniu. Na przykład § 6 rozporządzenia nakazuje stosować – w ramach zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości – określone środki ochrony zbiorowej. Te wymogi dotyczą zatem również miejsc pracy w obiektach remontowanych lub przebudowywanych. Należy także m.in. przestrzegać przepisów rozporządzenia dotyczących zagospodarowania terenu budowy.

Inżynier budownictwa w praktyce konsultuje spełnienie wielu dalej przytoczonych wymogów (w tym także opisanych w sposób niejednoznaczny), z konkretnymi specjalistami, np. ds. przeciwpożarowych czy też w zakresie Polskich Norm. Powinien on jednak znać podstawowe zasady dotyczące prac w obiektach remontowanych lub przebudowywanych. Chodzi zwłaszcza o normy, których przestrzegania należy pilnować na bieżąco (np. ograniczenie miejsc palenia tytoniu, posiadanie odpowiedniej asekuracji).

 

>>> Zarządzanie bezpieczeństwem w procesie budowlanym

>>> Praca na rusztowaniach budowlanych – zagrożenia

>>> Bezpieczeństwo na placu budowy

 

Zasady bhp

Fot. stock.adobe/Tupungato

 

W dalszej części artykułu:

Szczególne zasady bhp przy remontach i przebudowach

Stanowiska pracy

Zabezpieczenie obiektów na czas remontu

Usuwanie odpadów

Wentylacja podczas prac remontowych

Postępowanie z czynnikami szkodliwymi

Oświetlenie

Drogi komunikacyjne

Materiały łatwopalne

Drabiny, pomosty i rampy

Zasady bhp przy obróbce kamieni

Pożar i ewakuacja

 

Cały artykuł dostępny jest w numerze 5/2023 miesięcznika „Inżynier Budownictwa”.

 

Maciej Lipka
specjalista w zakresie prawa budowlanego

 

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, art. 22, pkt 3b (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
§ 39–52 (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).

 

>>> Prace ziemne zgodnie z przepisami BHP

>>> BHP na budowie. Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in