XXI Zjazd Małopolskiej OIIB

20.04.2022

XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Małopolskiej OIIB odbył się 9 kwietnia 2022 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wzięło w nim udział 140 delegatów spośród 151 wybranych na VI kadencję w dziesięciu obwodach wyborczych, co stanowiło 92,72%.

 

Przewodniczącym XXI zjazdu został wybrany Andrzej M. Kucharski, a w skład prezydium weszli: Renata Kaczmarczyk i Adam Knapik jako wiceprzewodniczący oraz Renata Łabędź i Kazimierz Podkówka jako sekretarze.

XXI Zjazd Małopolskiej OIIB zaszczycili swoją obecnością znamienici goście. Polska Izba Inżynierów Budownictwa reprezentowana była przez Józefa Kluskę, członka Prezydium Krajowej Rady PIIB, oraz Urszulę Kallik, przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB. Przybyli również: prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Piotr Chuchacz, przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, oraz Beata Kałkowska, dyrektor Biura Krakowskiej Rady FSNT NOT. Goście poruszyli w swoich wystąpieniach tematy aktualne i ważne dla środowiska inżynierów budownictwa, podkreślając istotną rolę, jaką odgrywa na poziomie województwa dobra współpraca z naszym samorządem zawodowym.

 

XXI Zjazd Małopolskiej OIIB

 

Podczas posiedzenia członkowie MOIIB zostali wyróżnieni zarówno złotymi, jak i srebrnymi odznakami PIIB. Medalem Honorowym PIIB została odznaczona Krystyna Korniak-Figa.

XXI Zjazd Małopolskiej OIIB jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady MOIIB i sprawozdanie finansowe za rok 2021 oraz na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej MOIIB udzielił absolutorium Okręgowej Radzie Małopolskiej OIIB za miniony rok. Zatwierdzone zostały również sprawozdania pozostałych organów MOIIB. Wszystkie te dokumenty były z wyprzedzeniem udostępnione delegatom w materiałach zjazdowych w formie elektronicznej, a podczas obrad zjazdu zaprezentowane były ich najważniejsze elementy. Zatwierdzono także budżet Małopolskiej OIIB na rok 2022.

XXI okręgowy zjazd ustalił liczbę członków organów małopolskiej izby następująco:

  •  27 członków Okręgowej Rady MOIIB oraz jej przewodniczący,
  • 18 członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB i jej przewodniczący,
  • 6 członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej MOIIB oraz jej przewodniczący,
  • 16 członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego MOIIB i jej przewodniczący,
  • 8 Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej MOIIB i OROZ – koordynujący pracę tych rzeczników.

 

XXI Zjazd Małopolskiej OIIB

Nowo wybrana Okręgowa Rada Małopolskiej OIIB

 

W drugiej części obrad okręgowy zjazd dokonał wyborów przewodniczących i członków statutowych organów Małopolskiej OIIB na VI kadencję, na lata 2022–2026. Przewodniczącym Okręgowej Rady Małopolskiej OIIB został wybrany ponownie Mirosław Boryczko. Wybory przewodniczących pozostałych organów przyniosły następujące wyniki: przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB został Zygmunt Rawicki, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego MOIIB – Andrzej Jasica, Okręgowej Komisji Rewizyjnej MOIIB – Paweł Wisz, a koordynatorem Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej MOIIB – Marian Janusz.

Następnie zjazd dokonał wyboru członków wszystkich pięciu organów Małopolskiej OIIB w liczbie ustalonej wcześniej przyjętą uchwałą.

Do zjazdowej Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły wnioski od dwóch delegatów. Przedmiotem pierwszego były zasady ustalania zwrotu kosztów przejazdu samochodem w ramach delegacji i wysokości ekwiwalentu za pracę indywidualną na rzecz izby, natomiast drugi dotyczył wypracowania, przez powołany w tym celu zespół w MOIIB, standardów projektowania w zakresie dostępności obiektów budowlanych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Obydwa wnioski zostały skierowane do rozpatrzenia w strukturach Małopolskiej OIIB.

 

Elżbieta Gabryś

 

Przeczytaj też:

20-lecie Śląskiej OIIB

Spotkanie ECEC

Dzień Inżyniera Budownictwa 2022

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in