Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego 2020

02.12.2020

W XVI Konferencji Naukowo-Technicznej „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” 2020 wzięło udział 181 osób i przedstawiono 39 referatów.

 

Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” 2020 zorganizowana przez PZITB Odział Kielce oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej miała mieć miejsce – już tradycyjnie – w Cedzynie koło Kielc 11–13 maja 2020 r., ale w związku z ogłoszonym stanem epidemii musiała zostać odwołana. W rezultacie odbyła się w trybie zdalnym 26–28 października 2020 r. na platformie Cisco Webex Meetings, a centrum organizacyjne, wykorzystujące możliwości techniczne uczelni, zostało utworzone w Auli Głównej Politechniki Świętokrzyskiej.

 

Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego 2020

 

Poziom merytoryczny konferencji „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” 2020 zapewniony był przez Komitet Naukowo-Programowy, którego przewodniczącym był po raz szesnasty prof. Leonard Runkiewicz.

W czasie konferencji przedstawiono, zgodnie z programem, 39 referatów przygotowanych na zamówienie u wybitnych specjalistów w kraju, a także zgłoszonych przez aktywnych zawodowo rzeczoznawców, jak i specjalistyczne firmy. Wszystkie były recenzowane przez członków Komitetu Naukowo-Programowego.

Referaty zostały wygłoszone w dziewięciu tematycznych sesjach, po których prowadzona była dyskusja, w tym:

  • sześć sesji, podczas których przedstawiono referaty zamówione, ukierunkowane na wykonywanie opinii technicznych, takich jak oceny: właściwości cieplnych i akustycznych obiektów budowlanych, stanów technicznych elewacji wentylowanych w budynkach, bezpieczeństwa i trwałości lekkich ścian osłonowych, przydatności eksploatacyjnej oraz trwałości pokryć dachowych, eksploatowanych obiektów budowlanych poddanych oddziaływaniom dynamicznym, wpływu zmienności obciążenia wiatrem na obiekty budowlane, wpływu czynników losowych na katastrofy budowlane, eksploatowanych żelbetowych zbiorników na ciecze, zapraw w istniejących budynkach, zagrożenia budynków zawierających azbest, budynków wielkopłytowych posadowionych na terenach Górnego Śląska; a także na przedstawienie: problemu awarii obiektów budowlanych w Niemczech, roli czynników klimatycznych w projektowaniu geotechnicznym, modelowania płyt konstrukcji żelbetowych przy analizie konstrukcji istniejących, trwałości napraw konstrukcji z betonu, systematyki procesów degradacji i uszkodzeń żelbetowych obiektów mostowych, problemu jakości i trwałości mostów we Włoszech, badania polowego mostów w USA, wiarygodności metod nieniszczących stosowanych w diagnostyce obiektów budowlanych, roli norm projektowych w rzeczoznawstwie murów zabytkowych;
  •  trzy sesje, podczas których przedstawione zostały referaty zgłoszone, obejmujące rozwiązania teoretyczne do zastosowań w praktyce inżynierskiej, przykłady opinii technicznych oraz wzmocnień konstrukcji, a także problem wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek krajowy.

Na zakończenie konferencji odbyła się dziesiąta sesja dyskusyjna poświęcona zagadnieniom związanym z działalnością rzeczoznawcy, a dotyczącym różnicy między opracowaniami ekspertyzy biegłego sądowego i rzeczoznawcy budowlanego, a także odpowiedzialności zawodowej oraz dyscyplinarnej rzeczoznawcy budowlanego.

Duża frekwencja i aktywny udział uczestników we wszystkich sesjach (średnio 88 osób) podkreśla wagę oraz potrzebę organizacji tej konferencji, mimo zmieniających się uwarunkowań prawnych działalności rzeczoznawcy budowlanego.

 

Barbara Goszczyńska

przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji

 

Więcej na: www.rzeczoznawstwo2020.tu.kielce.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj też: Rzeczoznawca budowlany a biegły sądowy z zakresu budownictwa

Warsztaty Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie budowlanym

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in