Walka z patodeweloperką – place zabaw i miejsca rekreacyjne

24.04.2024

Od 1 sierpnia 2024 r. zaczną obowiązywać przepisy, które mają na celu m.in. walkę z patodeweloperką. Odrębnego opisu wprowadzonych zmian wymagają kwestie związane z placami zabaw oraz miejscami rekreacyjnymi dla osób niepełnosprawnych.

 

Wprowadzane zmiany dotyczą Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1] (dalej: rozporządzenie). Zmienione przepisy wchodzą w życie 1 sierpnia i odnoszą się do nowych obiektów, co wynika z przepisu przejściowego, tj. § 2 nowelizacji rozporządzenia oraz ze zmian dotyczących tej nowelizacji.

Więcej placów zabaw

W § 40 rozporządzenia wprowadzono obszerne zmiany dotyczące omawianych obiektów. Dotychczas obowiązek zaprojektowania placu zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjnego dostępnego dla osób niepełnosprawnych odnosił się do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę, stosownie do potrzeb użytkowych.

 

plac zabaw

Fot. © New Africa – stock.adobe.com

 

WAŻNE!

Według wprowadzanych przepisów w przypadku nowych, wielorodzinnych budynków mieszkalnych należy wybudować plac zabaw dla dzieci bez względu na to, czy jest to zespół budynków czy tylko jeden budynek. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie sytuacji, w której w takim obiekcie lub w ich zespole znajduje się więcej niż 20 mieszkań.

 

Plac zabaw dla dzieci powinien być dostępny również dla osób ze szczególnymi potrzebami. Według Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami [2] za taką osobę należy uznać kogokolwiek, kto ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami (np. osobę trwale lub czasowo niepełnosprawną czy też starszą).

 

Tak jak dotychczas, 30% powierzchni placu zabaw dla dzieci należy zlokalizować na terenie biologicznie czynnym. Za taki obszar należy uznać:

  • teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także
  • 50% powierzchni tarasów i stropodachów z wyżej wymienioną nawierzchnią oraz innych obszarów zapewniających naturalną wegetację roślin o powierzchni co najmniej 10 m2, oraz
  • wodę powierzchniową na tym terenie.

>>> Miejsca postojowe u deweloperów – co się zmieni niebawem?

>>> Walka z patodeweloperką. Co zmieni się w przepisach po 1 sierpnia 2024 r.?

Miejsca rekreacyjne

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek tworzenia miejsc rekreacyjnych przy zespole budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w którym znajduje się więcej niż 20 mieszkań, niezależnie od realizacji placów zabaw. Tereny te należy:

  • wyposażyć w miejsca do wypoczynku oraz
  • dostosować do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami, czyli nie tylko osób niepełnosprawnych, ale również starszych.

Co najmniej 30% powierzchni miejsca rekreacyjnego powinno też znajdować się na terenie biologicznie czynnym. Nowe przepisy doprecyzowują tym samym, że wymagany 30-procentowy udział terenu biologicznie czynnego dotyczyć musi zarówno placu zabaw dla dzieci, jak i miejsca rekreacyjnego.

 

W dalszej części artykułu:

Zwolnienie z obowiązku wykonania placu

Plac zabaw – wymagana powierzchnia

Nasłonecznienie placu zabaw

Plac zabaw, boisko, miejsce rekreacyjne – odległości od dróg, okien, miejsc gromadzenia odpadów

Grodzenie placów zabaw

Wyposażenie placu zabaw

 

Cały artykuł dostępny jest w numerze 4/2024 miesięcznika „Inżynier Budownictwa”.

 

 

Maciej Lipka
specjalista w zakresie Prawa budowlanego

 

 

 

Literatura
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – § 40 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm., w tym z uwzględnieniem Dz.U. z 2023 r. poz. 2442) oraz Dz. U. z 2024r., poz. 474
2. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2240).
3. PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in