W sprawie budowy torowisk tramwajowych

02.04.2021

Stanowisko Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB z 18 lutego 2021 r. w sprawie budowy torowisk tramwajowych.

 

Budowa torowisk tramwajowych

 

Nawiązując do artykułu w nr. 12/2020 „Inżyniera Budownictwa” – „Zmiany w przepisach o transporcie kolejowym a niektóre uprawnienia do projektowania” autorstwa Jakuba Starowicza, prezentujemy stanowisko KKK PIIB z 18 lutego 2021 r. w sprawie budowy torowisk tramwajowych.

Torowiska tramwajowe w jezdni i wydzielone biegnące obok drogi ze względu na fakt, że jest to obszar/pas drogowy, może projektować lub kierować budową osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej.

Natomiast w przypadku gdy torowisko tramwajowe zlokalizowane jest poza pasem drogowym, projektuje lub kieruje robotami budowlanymi osoba z uprawnieniami w specjalności kolejowej.

Powyższe stanowisko Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie budowy torowisk tramwajowych jest wynikiem wejścia w życie 17 kwietnia 2020 r. zmian w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1043 z późn. zm.) i wprowadzeniem nowych przepisów w rozdziale 2b dotyczącym linii tramwajowych lokalizowanych poza pasem drogowym (art. 3 ust. 1 pkt 1), a także zdefiniowaniem w art. 4 pkt 2d) pojęcia linii tramwajowej.

Osoby legitymujące się uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej ze względu na fakt, że torowisko tramwajowe jako element ulicy podlega regulacjom ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.), do których odwołują się obecnie obowiązujące przepisy ustawy – Prawo budowlane przy określaniu zakresu uprawnień w przedmiotowej specjalności, mogą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w obszarze pasa drogowego. Dodać należy, że także przepisy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.), w dziale III rozdział 10 odnoszą się właśnie do torowiska tramwajowego.

 

Fot. © Curioso.Photography – stock.adobe.com

 

Czytaj także:

Zmiana ustawy o transporcie kolejowym

Ocena zgodności systemów przytwierdzeń szyn

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in