Analiza możliwości wykorzystania OZE w projektowanym budynku – praktyczne narzędzie

Obowiązująca od 3 października 2013 r. nowelizacja rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wprowadziła szereg istotnych zmian, m.in.: zaostrzono obowiązek dotyczący budynków w zakresie wykonywania analizy możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. Obecnie dotyczy on wszystkich budynków bez względu na wielkość ich powierzchni użytkowej.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in