Systemy ciepłownicze współpracujące z odnawialnymi źródłami energii i magazynami ciepła

30.01.2018

Pod takim hasłem odbyła się konferencja w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki. Wydarzenie, którego współorganizatorem był Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), zapoczątkowało prace nad pilotażowymi projektami priorytetowymi NFOŚiGW w tym zakresie.

W konferencji zorganizowanej 17 stycznia br. wzięło udział prawie 130 osób. Byli to reprezentanci urzędów centralnych, przedsiębiorstw energetyki cieplnej, spółdzielni mieszkaniowych, firm energetycznych, producentów urządzeń OZE, samorządów, instytutów i uczelni, biur projektowych. Konferencję otworzył i prowadził Zbigniew Kamieński, doradca Prezesa Zarządu NFOŚiGW. We wprowadzeniu moderator przedstawił problematykę i program spotkania, które w swoich założeniach ma rozpocząć prace na pilotażowym projektem priorytetowym NFOŚiGW, który będzie wspierał wdrażanie w ciepłownictwie innowacyjnych i inteligentnych technik, w tym stosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) i magazynów ciepła. Rozwój nowoczesnego ciepłownictwa jest bowiem optymalnym i systemowym działaniem na rzecz poprawy jakości powietrza.

 

 

W pierwszej części konferencji uczestnicy wysłuchali trzech wystąpień.

Prezentację „Systemy ciepłownicze współpracujące z odnawialnymi źródłami energii i magazynami ciepła” przedstawił Grzegorz Wiśniewski, prezes Zarządu IEO. W swojej wypowiedzi mówca określił przesłanki wykorzystania OZE w ciepłownictwie wynikające z realizowanego przez IEO projektu Solar District Heating (SDH), wyzwania środowiskowe i technologiczne oraz możliwości biznesowe dla inteligentnego ciepłownictwa 4.0, potencjał wykorzystania OZE w polskich przedsiębiorstwach ciepłowniczych wraz ze scenariuszem rozwoju „zielonego” ciepła do 2030 r. Przedstawił też wstępną analizę ekonomiczną zastosowania OZE w polskich systemach ciepłowniczych. Prezes Grzegorz Wiśniewski podkreślił rolę ciepła systemowego w walce ze smogiem i przy redukcji CO2 oraz możliwości świadczenia „usług antysmogowych”, wymienił także zalety słonecznych systemów ciepłowniczych i innych OZE. Stwierdził, że koszty ciepła z OZE (poza biomasą) są stałe i całkowicie przewidywalne przez kolejne 20 lat.

Następnie prezentację „Realizacja inwestycji w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii i magazynami ciepła – przykład duński” przedstawił Per Kristensen z Plan Energii (Dania). W swojej wypowiedzi prelegent pokazał na wybranych przykładach (głównie okręgu Braedstrup) historię założeń rozwojowych ciepłownictwa w Danii, ramy prawne, przykłady własności i organizacji, sposoby finansowania ciepłownictwa oraz zamierzenia rozwojowe. Gość z Danii przedstawił charakterystykę przechodzenia w okręgu Braedstrup systemu ciepłowniczego od 1 do 4 generacji. Pokazał też dostęp do nowych dokumentów w języku polskim, które zostały wypracowane w ramach projektu Solar District Heating (SDH). Na wykresach i mapach zaprezentował rozwój wykorzystania w duńskim ciepłownictwie energetyki słonecznej oraz fotowoltaicznej – do końca 2018 r. ma to być 129 instalacji zlokalizowanych na powierzchni 1 322 000 m².

Z kolei temat: „Sezonowe magazynowanie ciepła dla słonecznych systemów ciepłowniczych zintegrowanych z rynkiem energii elektrycznej – europejskie ramy oraz szwedzkie przykłady” omówił profesor Jan-Olof Dalenbäck z Chalmers University of Technology oraz CIT Energy Management AB (Szwecja). Swoją prezentację oparł również na danych uzyskanych w ramach projektu Solar District Heating (SDH). Przedstawił charakterystyki i różnice rynków energii elektrycznej i cieplnej w Europie i Szwecji. Rynek energii elektrycznej u naszych północnych sąsiadów stanowią w dużej części hydroelektrownie, natomiast energia cieplna to w dużej części bioenergia (ścinki drewna i pellety). Gość ze Szwecji pokazał rozwiązania systemowe w okręgach Gothenburg (600 tys. mieszkańców, zapotrzebowanie na energię cieplną3,5 TWh) i Varberg (35 tys. mieszkańców, zapotrzebowanie na energię cieplną 140 GWh) oraz indywidualne rozwiązania z Austrii, Niemiec i Szwecji. Przedstawił również analizę SWOT dla instalacji solarnych.

Drugą część wydarzenia wypełniły wypowiedzi i dyskusje w panelach eksperckich. Pierwszy z nich „Wykorzystanie instalacji OZE i magazynów ciepła – nowe wyzwania dla przedsiębiorstw ciepłowniczych i spółdzielni mieszkaniowych” prowadził Zbigniew Kamieński. W wypowiedziach i dyskusji paneliści przedstawili swoje dotychczasowe osiągnięcia oraz realizowane i planowane prace w zakresie tytułowej problematyki konferencji. W swoich wypowiedziach dotyczących propozycji NFOŚiGW stwierdzili, że jest to projekt, który może być szansą dla unowocześniania polskiego ciepłownictwa. Wdrażanie projektu musi być dostosowane do specyfiki i potrzeb potencjalnych beneficjentów.

Drugi panel „Czy w Polsce jest rynek na inteligentne systemy ciepłownicze współpracujące z OZE, sezonowymi magazynami ciepła oraz z rynkiem energii elektrycznej?” prowadził Grzegorz Wiśniewski. Paneliści odpowiadali na pytanie zawarte w tytule panelu.

W trakcie spotkania w siedzibie NFOŚiGW jego uczestnicy zgłosili różne propozycje szczegółowe, które zostaną przez narodowy fundusz przeanalizowane. Podsumowując konferencję, Zbigniew Kamieński stwierdził, że rozwiązanie proponowane przez NFOŚiGW jest warte uwagi i realizacji. Wątpliwości i początkowa ostrożność nie podważyły jej merytorycznej wartości, a propozycja ta jest szansą, a nie zagrożeniem – ma bowiem na celu doskonalenie systemu ciepłowniczego w Polsce.

Eksperckie prezentacje ze spotkania udostępniono na stronie NFOŚiGW: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1167,nfosigw-wesprze-wdrazanie-innowacyjnych-rozwiazan-technicznych-w-cieplownictwie.html

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in