Projekt techniczny – zawartość, załączniki

17.03.2022

Ostatnie częste zmiany przepisów dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego wywołały wiele wątpliwości, jak należy je stosować w praktyce. Dotyczą one między innymi projektu technicznego i dokumentów, jakie powinny się w nim znaleźć.

Projekt techniczny

Fot. stock.adobe.com/Lsantilli

 

Projekt budowlany, co do zasady, składa się obecnie z czterech odrębnie oprawionych elementów:

1) projektu zagospodarowania działki lub terenu (PZT),

2) projektu architektoniczno-budowlanego (PAB),

3) projektu technicznego (PT),

4) załączników projektu budowlanego w postaci:

a) kopii opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw,

b) oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą (w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej),

c) informacji BIOZ.

 

Rozporządzenie dopuszcza jednak wspólną oprawę wszystkich ww. elementów projektu budowlanego (z wyjątkiem objęcia wspólną oprawą PT w postaci elektronicznej).

 

W przypadku wspólnej oprawy czterech elementów projektu budowlanego dopuszcza się sporządzenie łącznego spisu treści dla elementów: PZT, PAB i załączników. Natomiast projekt techniczny, pomimo dopuszczalnej wspólnej oprawy z pozostałymi elementami projektu, musi posiadać własny spis treści.

 

Zobacz też:

Umowa o roboty budowlane – definicja, forma, podwykonawcy, gwarancja zapłaty

Historia Prawa budowlanego

 

Pada często pytanie, czy projekt techniczny powinien zawierać jakieś dodatkowe załączniki. Odpowiedź brzmi: tak. Niezależnie od tego, czy PT jest oprawiony odrębnie czy wspólnie z pozostałymi elementami projektu budowlanego, powinien zawierać:

1) stronę tytułową,

2) spis treści – zawierający także wykaz dołączonych dokumentów,

3) część opisową,

4) część rysunkową,

5) załączone dokumenty.

 

Dokumenty, jakie muszą zostać dołączone do PT (mimo że znajdują się również w PZT i PAB), to:

  • kopia decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzającemu (jeżeli jest wymagany) uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzona za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt;
  • kopia zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
  • oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego (jeżeli jest wymagany) o sporządzeniu PT zgodnie z obowiązującymi
    przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z przewidywaniami zmiany polegające na podziale projektu budowlanego na odrębne części wywołują dużo rozbieżnych interpretacji oraz zwiększają łączną objętość dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia budowy, bez zmiany jej jakości – co było świadomym zabiegiem prawodawcy. Projekt techniczny nie jest bowiem, co do zasady, projektem wykonawczym, tj. opracowaniem o szczegółowości niezbędnej do realizacji robót budowlanych, o co wnioskowała PIIB w trakcie konsultacji publicznych wprowadzonych przepisów.

 

W przypadku braku woli zmiany PT w projekt wykonawczy rozsądnym rozwiązaniem, które ukróciłoby dzisiejsze zmagania z wieloma elementami projektu budowlanego, wydaje się powrót do zakresu i formy projektu budowlanego, które obowiązywały przed 19 września 2020 r., z jednoznacznym zakazem braku weryfikacji rozwiązań technicznych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Nie tylko zmniejszyłoby to objętość projektu budowlanego i przywróciło koordynację rozwiązań projektowych, ale uprościłoby również jego sprawdzanie i sporządzanie w postaci elektronicznej.

 

mgr inż. Andrzej Falkowski
przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB

 

Polecamy:

Prawo budowlane. Co zmieniło się w 2021 roku?

Odpowiedzialność inwestora na budowie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in