Podsumowanie szkoleń PIIB w 2022 r.

29.03.2023

III posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB w kadencji 2022–2026 odbyło się 21 lutego 2023 r. Głównym przedmiotem obrad było podsumowanie szkoleń w PIIB wraz z przyjęciem sprawozdania KUDZ z działalności w 2022 r.

 

Fot. Piotr Margas, Krajowe Biuro PIIB

Pierwszą część posiedzenia poświęcono omówieniu bieżących zagadnień związanych z działalnością szkoleniową w PIIB. W związku ze zbliżającymi się 20. Targami Elektrotechnika 2023 i 30. Targami Światło 2023, nad którymi PIIB objęła patronat, Marek Orłowski, prezes Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, przedstawił program tych wydarzeń, który zawiera ofertę szkoleniową dla członków PIIB (w formie bezpośredniego, bezpłatnego udziału bądź zdalnego uczestnictwa w wielu szkoleniach, warsztatach dotyczących elektrotechniki, instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych, szczególnie przydatnych specjalistom z zakresu elektroenergetyki i telekomunikacji). Ustalono, że pełna informacja o programie i zasadach udziału w targach zostanie zamieszczona na stronach internetowych PIIB oraz okręgowych izb inżynierów budownictwa.

W związku z wejściem w życie z dniem 27.01.2023 r. zapisu ustawy – Prawo budowlane dotyczącego prowadzenia elektronicznego dziennika budowy (EDB) oraz elektronicznej książki obiektu budowlanego (KOB) w obradach uczestniczył przedstawiciel GUNB Tomasz Saciłowski, który omówił główne działania urzędu w zakresie wdrażania procedur zawiązanych z EDB. Zaprosił także na pierwsze szkolenia online dotyczące zasad korzystania z EDB przeznaczone dla przedstawicieli poszczególnych okręgowych izb, a zaplanowane na początek marca.

Uczestniczący w posiedzeniu Tomasz Piotrowski, sekretarz KR PIIB, przedstawił ostatnie działania Prezydium i Krajowej Rady PIIB, zwracając szczególną uwagę na problematykę związaną z cyfryzacją w budownictwie oraz planowanym wdrożeniem w PIIB systemu elektronicznego obiegu dokumentów (SEOD). Jednocześnie zaprosił na lutowe szkolenie z zakresu wyrobów budowlanych prowadzone online we współpracy z GUNB.

W zasadniczej części posiedzenia członkowie KUDZ, reprezentujący poszczególne okręgowe izby, poinformowali o szkoleniach w 2022 r., a jej przewodniczący Adam Rak omówił sprawozdanie komisji za 2022 r. W minionym roku w kursach nadawanych z portalu PIIB uczestniczyło 76 373 członków PIIB. Dochodzą do tego jeszcze szkolenia prowadzone w tej formie poprzez portale okręgowych izb lub stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz konferencje, wyjazdy techniczne i kursy w systemie stacjonarnym. W roku sprawozdawczym w różnorodnych formach szkolenia uczestniczyło w sumie 91 116 członków PIIB, co stanowi 76,7% czynnych członków. Wobec dużego zainteresowania kursami online oraz w celu poszerzenia ich oferty tematycznej w listopadzie 2022 r. uruchomiono drugi kanał nadawczy w portalu PIIB.

 

 

Ważną rolę w doskonaleniu zawodowym i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pełni miesięcznik „Inżynier Budownictwa”, który dociera do każdego członka PIIB. W 11 jego wydaniach w 2022 r. ukazało się 38 artykułów o tematyce prawnej, a także 98 artykułów szkoleniowych o problematyce dobranej pod kątem zainteresowań inżynierów budownictwa wszystkich specjalności. Zgodnie z zawartym porozumieniem Ergo Hestia w roku sprawozdawczym 2022 przeprowadziła 2 kursy w portalu PIIB o tematyce ubezpieczeniowej, ukazały się jej 3 publikacje w „Inżynierze Budownictwa” oraz 3 w biuletynach okręgowych izb. Obecna na posiedzeniu Maria Tomaszewska-Pestka, przedstawicielka Ergo Hestii, wy- raziła gotowość do pełnej współpracy w zakresie szkoleń.

Przyjęte przez KUDZ sprawozdanie będzie częścią sprawozdania KR PIIB za 2022 r. W dalszej części obrad przeanalizowano wnioski zgłoszone na XXI Krajowym Zjeździe PIIB i skierowane przez Komisję Wnioskową do rozpatrzenia przez KUDZ.

Szczególnego podejścia wymaga wniosek o stworzenie regulaminu obligującego członków PIIB do szkoleń. Ustalono, że wyłoniony zespół dokona przeglądu dotychczasowych działań w tym zakresie na szczeblu PIIB oraz okręgowych izb i przedstawi stosowne propozycje na kolejnym, wyjazdowym posiedzeniu, które planowane jest w maju w Podkarpackiej OIIB.

Obecny na spotkaniu Wojciech Surowiecki w związku z objęciem stanowiska Dyrektora Krajowego Biura PIIIB przedstawił plan działań i najważniejsze zadania czekające biuro w tym roku.

Na zakończenie Adam Rak, przewodniczący KUDZ, zachęcił do zgłaszania nowych tematów oraz wykładowców, aby na bieżąco uzupełniać preferowaną problematykę kursów i listę prelegentów, prezentowane w portalu PIIB, a także do bieżącego śledzenia szkoleń online rejestrowanych w portalu w tym roku, co ma pomóc w planowaniu kolejnych.

 

 

Adam Rak

przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia Krajowej Rady PIIB

 

Czytaj także:

II Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie

Działalność Warmińsko-Mazurskiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in