II Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie

22.03.2023

Głównym tematem konferencji, która odbyła się 20 marca 2023 r. w Warszawie była promocja kształcenia i szkolenia zawodowego w budownictwie oraz prezentacja rezultatów prac Rady i jej grup roboczych w okresie od 2020 do 2023 r.

 

Fot. WorldVideo

 

W II Konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, pracodawców budownictwa i mieszkalnictwa, organizacji gospodarczych i zawodowych budownictwa, uczelni i instytutów naukowych oraz badawczych a także spółdzielczości mieszkaniowej. Głównym założeniem wydarzenia była promocja kształcenia i szkolenia zawodowego w budownictwie odpowiadającego potrzebom sektora oraz prezentacja rezultatów prac rady i jej grup roboczych w okresie od 2020 do 2023 r.

Konferencję otworzył Jakub Kus, wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, witając uczestników w imieniu nieobecnego prof. dr. hab. inż. Adama Podhoreckiego, przewodniczącego rady. Spotkanie zainaugurowali zaproszeni goście oficjalni: dr hab. arch. Adam Baryłka, prof. WAT, dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, oraz mgr Monika Łyk, zastępca dyrektora w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Następnie zabrał głos dr Krzysztof Markowski, dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie w prezentacji: „Budownictwo w Polsce – stan i perspektywy rozwoju– prezentacja Urzędu Statystycznego w Lublinie”. „Branżowe badania Kapitału Ludzkiego w Budownictwie – rezultaty I edycji i wstępne rezultaty II edycji” to tytuł kolejnego wystąpienia (w formie zdalnej) mgr Joanny Orłowskiej z Departamentu Analiz i Strategii PARP. Zbigniew Janowski, animatora działań rady i przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” zaprezentował wykład pt. „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie – projekt, struktura, zakres działalności, plany i zamierzenia”

Po przerwie liderzy grup roboczych wraz z zaproszonymi ekspertami przedstawili następujące prezentacje:
1. Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa:
– „Wybrane rezultaty prac grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa” – lider grupy prof. dr hab. inż. Jerzy Hola, Politechnika Wrocławska
– „Projekt standardów kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich na  kierunku budownictwo” – prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
– „Integracja edukacji i pracodawców” – lider grupy prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, animator grupy mgr Agnieszka Parys
2. Grupy roboczej ds. ram kwalifikacji:
– Rezultaty prac grupy roboczej – lider grupy Jakub Kus, wiceprzewodniczący ZZ „Budowlani”
– „Ekspertyza – rekomendacja dotycząca szczególnie potrzebnych kwalifikacji w budownictwie” – dr inż. Krzysztof Symela, dyrektor Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami, dr Ireneusz Woźniak, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu
– „Partnerzy społeczni i organizacje branżowe sektora w systemach kształcenia i szkolenia zawodowego – przegląd dobrych praktyk krajów UE” – Jakub Kus, wiceprzewodniczący Związku  Zawodowego „Budowlani”
3. Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji:
– „Standardy międzynarodowe walidacji i certyfikacji osób” – lider grupy dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, prof. ITB, animator grupy  mgr inż. Małgorzata Głowacz
– „Podstawowe założenia serii norm ISO 9000” – mgr inż. Anna Tańska, kierownik Sektora Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych, Polski Komitet Normalizacyjny
– „Aktualne działania Urzędu Dozoru Technicznego w obszarze szkolenia, walidacji i certyfikacji osób” – inż. Rafał Krakowiak, Urząd Dozoru Technicznego
4. Grupy roboczej ds. monitorowania sektora:
– wprowadzenie – lider grupy Krzysztof Baranowski, prezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, animator grupy Marcin Janczuk
– „Prezentacja raportu: Bariery w kontynuowaniu zatrudnienia osób 50+ i z niepełnosprawnościami w sektorze budowlanym” – Agnieszka Brytan-Jędrzejowska, CEO, dyrektor zarządzający Atena Research & Consulting
– „Prezentacja wstępnych ustaleń i rekomendacji raportu nt. zasad finansowania kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem rozwiązań parytarnych oraz organizacji i zapewnienie dalszego funkcjonowania Rady ds. Kompetencji po zakończeniu obecnego projektu” – mgr Andrzej Żurawski, Szkoła Główna Handlowa

Konferencję podsumował Zbigniew Janowski, który podziękował wszystkim panelistom za wkład merytoryczny w jej organizację oraz uczestnikom za aktywne uczestnictwo.

Organizatorami II Konferencji Sektorowej rady ds. Kompetencji w Budownictwie byli: Związek Zawodowy „Budowlani”, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej i Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości.

 

Tekst: Piotr Bień, ITB

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in