Plan ogólny gminy – rozporządzenie

07.02.2024

Przepisy weszły w życie 23 grudnia 2023 r.

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz.U. z 2023 r. poz. 2758)

 

Plan ogólny gminy

Fot. altitudedrone – stock.adobe.com

 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan ogólny to nowy akt planowania przestrzennego, który ma być uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy. Plan ogólny zastąpi obecnie obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

Na uchwalenie planu gminy będą miały czas do 31 grudnia 2025 r.

 

Rozporządzenie reguluje zasady przygotowania projektu planu ogólnego. Przepisy określają charakterystykę stref planistycznych, w tym ich profil funkcjonalny oraz wartość wskaźnika minimalnej powierzchni biologicznie czynnej. Wskazano w nich także sposób obliczania zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonności terenów niezabudowanych.

 

Rozporządzenie reguluje też zasady stosowania oznaczeń, nazewnictwa i standardów oraz sposób prezentacji graficznej danych przestrzennych. Każde ustalenie, niezależnie od gminy, będzie miało taką samą nazwę, sposób oznaczenia graficznego, grubość linii oraz wartość kolorów w RGB. Powyższe ma ułatwić czytanie aktów planowania przestrzennego.

 

W rozporządzeniu określono również sposób wydawania wypisów i wyrysów z planu ogólnego gminy.

 

>>> Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2023

>>> Planowanie przestrzenne według nowych przepisów

>>> Zmiana zagospodarowania terenu a zalewanie nieruchomości

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in