Obrady Komisji Współpracy z Zagranicą KR PIIB

27.11.2023

W siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie członkowie Komisji Współpracy z Zagranicą spotkali się 8 listopada 2023 r., by w obecności prezesa Krajowej Rady PIIB oraz rzecznika PIIB podsumować rozmowy z organizacjami zrzeszającymi inżynierów budownictwa w innych krajach.

 

 

Posiedzenie prowadził Andrzej Pawłowski, przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą. W spotkaniu uczestniczyli Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB, oraz Radosław Wojnowski, rzecznik PIIB. Zebranie odbyło się w formie hybrydowej. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia, które miało miejsce 31 maja br., zebrani omówili zagadnienia dotyczące zasad współpracy PIIB z American Society of Civil Engineers. Ustalono, że decyzje związane z kontynuacją umowy zawartej z tą organizacją zostaną podjęte na najbliższym spotkaniu Krajowej Rady PIIB.
Następnie Zygmunt Rawicki, członek komisji, przekazał zebranym informacje z ostatniego spotkania izb i stowarzyszeń inżynierów budownictwa Grupy Wyszehradzkiej (relacja w „Inżynierze Budownictwa” nr 10/23) zorganizowanego 5–7 października br. w Bratysławie. Jego gospodarzami były Słowacka Izba Inżynierów Budownictwa i Słowacki Związek Inżynierów Budowlanych. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali Mariusz Dobrzeniecki, prezes KR PIIB, Filip Pachla, wiceprezes KR PIIB, Zygmunt Rawicki, członek Komisji Współpracy z Zagranicą. Tematem wiodącym była strategia budowy autostrad i dróg ekspresowych w krajach V4. Zebrani zapoznali się z prezentacjami przygotowanymi przez przedstawicieli różnych krajów. Odbyła się również dyskusja panelowa na temat rozbudowy infrastruktury w regionach członkowskich. Przedstawiciele delegacji dyskutowali o budżetach budowlanych oraz indeksacji cen w krajach V4.

 

 

– Na zakończenie przyjęto rekomendację, by uczestniczące w spotkaniach delegacje wspólnie promowały stanowisko ograniczające odpowiedzialność karną osób uprawnionych – projektantów, której mają podlegać przez maksymalnie 10 lat od dnia oddania obiektu do użytku – dodał Zygmunt Rawicki.

Wszystkie delegacje poparły konieczność zmian w Dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i wpisania do dyrektywy zawodu inżyniera budownictwa.
Andrzej Pawłowski nawiązał również do 77. Walnego Zgromadzenia ECCE, które miało miejsce 5–7 października br. w Wilnie (relacja w IB nr 11/23). Poinformował o planach przygotowania nowej publikacji (w wersji elektronicznej) dotyczącej zawodu inżyniera budownictwa w Unii Europejskiej (poprzednią wydano w 2005 r.) i omówił główne tematy, które będą w niej ujęte. Prezes wraz z przewodniczącym podsumowali również wnioski ze spotkania prezydentów europejskich izb inżynierów – członków ECEC, które odbyło się 6 listopada br. w Wiedniu. Ustalono, że wszystkim organizacjom zależy na wspólnych ramach kształcenia, które miałyby na celu ułatwienie uznawalności kwalifikacji.
W kolejnym punkcie obrad podsumowano działania okręgowych izb w zakresie współpracy z zagranicą. Mieczysław Grodzki poinformował zebranych o tym, że Mazowiecka OIIB podpisała w październiku br. porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. Grzegorz Dubik omówił działania Podkarpackiej OIIB na rzecz pomocy Ukrainie.
Dyskutowano również o wielopodmiotowych działaniach promocyjnych i lobbingowych związanych z ochroną interesów inżynierów budownictwa w Europie.

 

Joanna Karwat

Fot. autorki

 

Przeczytaj też:

Spotkanie Grupy V4 w Bratysławie

77. Walne Zgromadzenie ECCE w Wilnie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in