Samorządy zawodów zaufania publicznego chcą działać razem

27.11.2023

Przedstawiciele wszystkich samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa kujawsko-pomorskiego 27 września 2023 r. w Pałacu Dąmbskich w Toruniu zawarli ważne porozumienie, w ramach którego samorządy mogą wspólnie występować w sprawach istotnych dla wykonujących te zawody oraz na rzecz interesu publicznego. Honorowy patronat nad porozumieniem objął Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Jak deklarują sygnatariusze, Kujawsko-Pomorskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego jest wyrazem ich troski o należyte wykonywanie zawodów zaufania publicznego, które zagwarantować mogą tylko silne i niezależne samorządy zawodowe.
Dokument podpisali przedstawiciele wszystkich samorządów zawodowych działających w województwie: inżynierów budownictwa, architektów, lekarzy, lekarzy weterynarii, pielęgniarek i położnych, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, farmaceutów.
Celem porozumienia jest m.in. nawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych zawodów obdarzonych przez społeczeństwo szczególnym zaufaniem i koordynacja działań zmierzających do podniesienia pozycji samorządów zawodów zaufania publicznego.

 

Porozumienie podpisali przedstawiciele 15 samorządów zawodów zaufania publicznego

 

Samorządy zawodowe są powoływane na podstawie ustawy dla tych profesji, których wykonywanie wymaga wysokiego poziomu eksperckości, np. lekarzy czy inżynierów budownictwa. Działalność samorządów ma stanowić dla obywateli gwarancję, że zawody te wykonują tylko osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności, a korzystanie z ich usług jest bezpieczne. Służą temu rozmaite środki: obligatoryjna przynależność osób wykonujących dany zawód do samorządu, konieczność zdania egzaminu na uprawnienia zawodowe, sądownictwo dyscyplinarne itp.

– Zadaniem samorządów zawodowych jest dbałość o jakość usług wykonywanych na co dzień przez przedstawicieli danego zawodu – mówił podczas uroczystości podpisania porozumienia Piotr Całbecki. – Samorząd zawodowy jest punktem odniesienia w codziennej pracy, gwarantem dobrych praktyk. W pewnych obszarach nie można samodzielnie skontrolować jakości świadczonych usług. Przeciętny pacjent nie jest w stanie adekwatnie ocenić pracy lekarza czy pielęgniarki, ponieważ nie zna się na tym, nie jest specjalistą. To samo dotyczy innych dziedzin, np. prawa. Samorządy zawodowe stoją na straży fundamentalnych wartości jakościowych, ta samokontrola jest czymś bezcennym – mówił marszałek.

Zdaniem Całbeckiego samorządy zawodowe stanowią bezpośrednią reprezentację przedstawicieli danego zawodu, tak jak samorząd terytorialny jest wybierany przez samych mieszkańców danego terenu, ucieleśniając w ten sposób ideę samorządności zapisaną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Na koniec marszałek zadeklarował chęć dalszej współpracy z sygnatariuszami Kujawsko-Pomorskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego województwa.
W imieniu wszystkich samorządów wystąpiła mgr inż. Renata Staszak, przewodnicząca Okręgowej Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

– Samorząd zawodowy ma silne umocowanie konstytucyjne. Art. 17 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, że w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego oraz dla jego ochrony. To właśnie jest istotą i sensem istnienia tych samorządów. Obszar ich działania nie kończy się tam, gdzie zaczyna się troska o interes społeczny. On się tam właśnie zaczyna – deklarowała przewodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB.

 

Uroczystość podpisania Kujawsko-Pomorskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego miała miejsce w Sali Weneckiej Pałacu Dąmbskich w Toruniu. Sygnatariusze porozumienia z ramienia KUP OIIB: mgr inż. Renata Staszak oraz prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki

 

– Samorządy należy traktować jako najbardziej demokratyczną formę wykonywania zawodu oraz sprawowania władztwa publicznego przez obywateli dla obywateli. Ich celem jest zapewnienie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu, czyli dbałość o wysokie standardy usług. Można by zadać pytanie: czy państwo polskie stać na to, by nie wykorzystywać kapitału intelektualnego i społecznego, wiedzy ani doświadczenia członków samorządów zawodów zaufania publicznego? Jesteśmy przekonani, że nie – mówiła mgr inż. Renata Staszak.

Kujawsko-Pomorskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego zostało powołane na wzór ogólnopolskiego porozumienia działającego od 2021 r. (OPSZZP powołano 27 września 2021 r.). Inicjatorem jego podpisania w województwie kujawsko-pomorskim była Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, która kieruje obecnie działaniami porozumienia w ramach trwającej 12 miesięcy prezydencji. Od stycznia 2024 r. przejmie ją Bydgoska Izba Lekarska.
Kujawsko-Pomorskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego tworzą: Bydgoska Izba Lekarska, Kujawsko-Pomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP, Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska, Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Okręg Kujawsko-Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu, Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy, Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu, Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska.

 

Piotr Gajdowski

Fot. archiwum KUP OIIB

 

Czytaj także:

Konferencja samorządów zawodów zaufania publicznego

Powołanie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in