77. Walne Zgromadzenie ECCE w Wilnie

03.11.2023

Przedstawiciele europejskich organizacji inżynierów budownictwa, które zrzesza Europejska Rada Inżynierów Budownictwa (ECCE) utworzona w 1985 r., spotkali się 5–7 października 2023 r. na Litwie.

 

 

Wybór miejsca obrad nie był przypadkowy. Wilno świętuje bowiem 700-lecie swojego istnienia. Równolegle odbywała się konferencja na temat nowoczesnych materiałów budowlanych, konstrukcji i technologii, której inauguracja z udziałem Andreasa Brandnera, prezydenta ECCE, była pierwszym punktem wileńskiego spotkania.
Walne Zgromadzenie ECCE rozpoczęło się 6 października. Obecnych na sali przywitali Andreas Brandner oraz Zymantas Rudzionis, prezydent Litewskiego Związku Inżynierów Budownictwa (LSIS). W spotkaniu uczestniczyli inżynierowie z kilkunastu krajów, w tym prof. Ivan Nazarenko, wiceprezydent Ukraińskiej Rady Inżynierów Budownictwa, którego zebrani przyjęli szczególnie gorąco. Prezydent ECCE przedstawił działania zarządu od czasu poprzedniego spotkania, mówiąc m.in. o udziale 6 lutego br. w międzynarodowym warsztacie na temat trzęsienia ziemi w Turcji, spotkaniu 29 września br. Sojuszu Budownictwo 2050 (Construction 2050 Alliance) w Brukseli, które zgromadziło kluczowych graczy sektora budowlanego na sesji „burzy mózgów” poświęconej zwiększeniu widoczności sektora oraz przygotowaniu sceny w kontekście wyborów w UE w 2024 r., oraz o podpisaniu umowy o współpracy ECCE z ASCE (Amerykańskim Stowarzyszeniem Inżynierów Budownictwa). Maria C. Lehman, prezydent ASCE, gościła w sierpniu br. w Polsce, gdzie podpisała umowę o współpracy z PIIB na kolejne lata.

 

Jednym z ważniejszych tematów obrad były sprawy finansowe. Wprawdzie wynikającą z realizacji budżetu stratę z ubiegłego roku można było pokryć z rezerw finansowych, ale wskazano na konieczność podniesienia składek członkowskich w celu zapewnienia efektywności realizowanych zadań. Dyskutowano także na temat starań obu organizacji zrzeszających europejskich inżynierów budownictwa (ECCE oraz ECEC) o przyjęcie przez Unię Europejską wspólnych ram kształcenia inżynierów budownictwa, co uprościłoby procedurę wzajemnego uznawania kwalifikacji, zwiększając mobilność kadry technicznej na naszym kontynencie. Wskazywano na konieczność utrzymywania wysokiego poziomu studiów budowlanych oraz powstrzymanie prób ograniczania programów nauczania i skracania okresu edukacji, by szybciej uzupełniać rynek nowymi fachowcami. Wprawdzie padały głosy, że ujednolicenie programów jest niemożliwe z uwagi na specyfikę zagrożeń występujących w różnych regionach (trzęsienia ziemi, szkody górnicze, osuwiska itp.), ale wszyscy zgodzili się z postulatem, że wykształcenie ma dawać solidne podstawy z zakresu nauk podstawowych oraz wiedzy technicznej, by na tej bazie zainteresowany mógł łatwo rozszerzyć swoje umiejętności o specyficzne dla danego terenu zagadnienia.
W 2025 r. planowane jest wydanie publikacji na temat zawodu inżyniera budownictwa w Europie, która ma objąć obszerne informacje z poszczególnych krajów. Poprzednia edycja tego przeglądu stanu naszej profesji ukazała się w 2005 r. W przyszłości Zarząd ECCE zamierza aktualizować opracowywane obecnie wydawnictwo co 5 lat.
Popołudnie zostało poświęcone sprawom zrównoważonego rozwoju w sektorze budownictwa. Robert Encius, dyrektor wykonawczy LSIS, przedstawił wyniki ankiety rozesłanej wcześniej do poszczególnych krajowych organizacji. Państwa europejskie najwięcej uwagi poświęcają efektywności energetycznej budynków. Ankietowani wskazywali, że w polityce środowiskowej istotne miejsce zajmują także zagadnienia emisji gazów cieplarnianych oraz gospodarka odpadami.
W drugiej części bloku dotyczącego zrównoważonego rozwoju odbyła się minikonferencja, w ramach której referenci z trzech działających na Litwie firm przedstawili swoje rozwiązania w tej dziedzinie. Wśród prezentowanych przykładów znalazły się następujące: zastosowanie modelu BIM do optymalizacji materiałowej, wykorzystanie w konstrukcjach budynków, osiągających ponad 80 m wysokości, drewna jako materiału, który nie generuje takich ilości gazów cieplarnianych jak beton, projektowanie prefabrykatów, które nadają się do demontażu i ponownego użycia.
Miejscem walnego zgromadzenia wiosną 2024 r. będzie Ryga.

 

Andrzej Pawłowski
przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą
Krajowej Rady PIIB

Fot. archiwum ECCE, Piotr Margas

 

Czytaj także:

Spotkanie ECEC

V posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB

Konferencja samorządów zawodów zaufania publicznego

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in