V posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB

29.09.2023

W trakcie spotkania podsumowano szkolenia online odbywające się w pierwszym półroczu 2023 r. Przeprowadzono również analizę wniosków z okręgowych zjazdów OIIB.

 

Planowe posiedzenie KUDZ KR PIIB w kadencji 2022–2026 odbyło się 7 września 2023 r. W pierwszej części obrad dokonano analizy szkoleń online nadawanych poprzez portal PIIB w pierwszym półroczu 2023 r. Uruchomienie drugiego kanału nadawczego na portalu PIIB umożliwiło organizację 224 szkoleń, czyli dużo więcej niż w poprzednich latach, na co wskazują wykresy. Dodając do tego 97 retransmisji, można oszacować, że w samej formie szkoleniowej uczestniczyło ponad 60 000 członków PIIB.
Należy pokreślić, że eksponowane są tylko szkolenia online nadawane z portalu PIIB, przygotowywane przez okręgowe izby. W tym okresie w poszczególnych okręgowych izbach zorganizowano wiele szkoleń stacjonarnych, konferencji i wyjazdów technicznych.

 

 

W analizowanym okresie dominowała tematyka związana z ostatnimi zmianami w ustawie – Prawo budowlane, w szczególności dotyczącymi cyfryzacji w budownictwie: elektronicznego dziennika budowy (EDB), książki obiektu budowlanego (KOB), zakresu i formy projektu budowlanego – prezentacja tzw. szablonów przygotowanych przez DOŚ OIIB. Największą frekwencją cieszyło się szkolenie pt. „Istotne i nieistotne odstępstwa od pozwolenia na budowę. Zakończenie budowy”, organizowane przez MAZ OIIB (975 uczestników), oraz dwa szkolenia pt. „Świadectwa charakterystyki energetycznej”, organizowane przez MAP OIIB (760 i 716 uczestników).
Komisja ustaliła stanowisko w sprawie trzech wniosków z XXII okręgowych zjazdów Mazowieckiej i Świętokrzyskiej OIIB dotyczących szkoleń oraz sposób ich realizacji. Przychyliła się do propozycji ograniczenia długości szkoleń, zalecając, by czas kursu online, wraz z odpowiedziami na zamieszczone na czacie pytania uczestników, nie przekraczał 3 godzin.
Wobec podnoszonego we wniosku ze Świętokrzyskiej OIIB problemu prowadzenia szkoleń z warunków technicznych przez jednego specjalistę, komisja zwróciła uwagę, iż tematyka z tego zakresu jest bardzo szeroka. Dotyczy nie tylko branży konstrukcyjno-budowlanej, ale także wielu innych, np. drogowej (drogi, place, garaże), gospodarki odpadami, gospodarki wodami opadowymi, odwodnień, ujęcia wód, instalacji i urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków, instalacji grzewczych, urządzenia zieleni, instalacji i urządzeń elektrycznych, ppoż., racjonalnego zużycia energii. Szczególnego podejścia wymagają kursy z zakresu racjonalizacji zużycia energii, oceny systemów ogrzewania, klimatyzacji, audytu energetycznego według najnowszych uregulowań prawnych, gdzie od wykładowcy wymagana jest specjalistyczna wiedza i doświadczenie.
Stąd zalecane jest, aby szkolenia z tej tematyki zostały podzielone na kilka części obejmujących oddzielne branże i były prowadzone przez specjalistów w tych dziedzinach. Organizację kursów w częściach branżowych umożliwia wykorzystanie dwóch kanałów nadawczych portalu PIIB.

 

Szkolenia online PIIB styczeń – czerwiec 2023 r.

 

 

Wniosek MAZ OIIB podnosi natomiast problem znacznego wydłużenia terminu wydania decyzji zatwierdzającej projekt i uzyskania pozwolenia na budowę. W tym kontekście organy administracji architektoniczno-budowlanej (AAB) w pierwszej kolejności sprawdzają wniosek o pozwolenie na budowę pod względem formalnym – czy jest prawidłowo opłacony i kompletny. Jeśli dostrzegą braki, np. w dokumentacji, wzywają wnioskodawcę do ich uzupełnienia i dają mu na to 14 dni. Potem wniosek jest rozpatrywany pod kątem merytorycznym i tutaj również może zostać stwierdzona jakaś nieprawidłowość, którą inwestor będzie zobowiązany skorygować w wyznaczonym terminie. W czasie oczekiwania na usunięcie przez wnioskodawcę braków lub nieprawidłowości postępowanie jest zawieszone i może to wpłynąć na wydłużenie czasu wydania pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 35 ust. 8 ustawy – Prawo budowlane do obowiązującego urzędników 65-dniowego terminu nie wlicza się:
a) terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności,
b) okresów zawieszenia postępowania,
c) okresów opóźnień spowodowanych z winy strony (wnioskodawcy) albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Członkowie komisji obradowali w siedzibie PIIB w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1

 

Z praktyki wynika, że najczęściej organy AAB powołują się na ppkt c, czyli winę strony. Zazwyczaj są to błędy w dokumentacji (projekcie budowlanym PZG(T) i PAB) oraz przedłużające się uzgodnienia z innymi instytucjami. W tym aspekcie zaleca się realizację analizowanego wniosku MAZ OIIB poprzez następujące działania:
1. Wobec sygnalizowania przez organy AAB „niskiej jakości” dokumentacji projektowej (to jakoby jest przyczyna przeciągania się procedury wydania pozwolenia na budowę) wskazana jest intensyfikacja szkoleń zarówno w trybie online z portalu PIIB, jak i stacjonarnych na poziomie OIIB, a także rozszerzenie tematyki szkoleń z zakresu oraz treści poszczególnych części projektu budowlanego, mapy do
celów projektowych, tzw. specustaw, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawie o ochronie środowiska itp.
2. Popularyzacja i udostępnianie przygotowanych materiałów szkoleniowych, artykułów szkoleniowych i informacyjnych w „Inżynierze Budownictwa”, czasopismach naukowo-technicznych z zakresu treści poszczególnych części projektu budowlanego. Zalecana jest szersza popularyzacja takich opracowań jak:

  • „Prawo budowlane po zmianach w 2020 r.” – poradnik wydany przez Podlaską OIIB,
  • „Przewodnik Projektanta” wydawnictwa WPIIB,
  • „Zakres i forma projektu budowlanego. Komentarz i szablony” – materiał przygotowany przez DOŚ OIIB.

3. Wykorzystanie konferencji – warsztatów z udziałem wojewódzkiej i powiatowej administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego (NB), organizowanych przez OIIB, do nawiązania bezpośrednich kontaktów z tymi organami w celu dyskusji nad problematyką związaną z procesem wydawania pozwoleń na budowę, jakością dokumentacji, treścią mapy do celów projektowych, interpretacji prawnych itp. Podjęcie próby uzgodnień regionalnych procedur.
4. Wykorzystanie szkoleń i konferencji organizowanych w powiatach przez OIIB do bezpośrednich spotkań z powiatowymi organami AAB i NB w celu wymiany doświadczeń, współpracy inżynierów budownictwa – projektantów z pracownikami AAB oraz NB, omówienia przykładowych procedur, błędów, niedociągnięć, sposobów komunikacji na linii projektant – AAB.
Ważnym punktem posiedzenia KUDZ była analiza wniosków i uwag do projektu „Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa”. W projekcie zaproponowano nowe formy szkoleń (głównie online), dla każdej formy – określone wartości punktowe i system nagradzania za tę aktywność. Członkowie Prezydium KR, KUDZ oraz KKR PIIB zgłosili wątpliwości wobec wymienionych rozwiązań i zaproponowali nowe. Ostatecznie komisja zadecydowała, aby projekt zmian w regulaminie poddać szerokiej konsultacji wśród członków PIIB na szczeblu okręgowych izb.
Przyjęty projekt zamian w regulaminie zamieszczony będzie na portalu PIIB, stąd zachęca się członków izby do przesyłania uwag i wniosków, aby można było je wykorzystać na dalszych etapach procedowania tego projektu.

 

Adam Rak
przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego KR PIIB

 

Zdjęcia: Joanna Karwat, Piotr Margas

 

Czytaj także:

Wrześniowe zebranie Krajowej Rady PIIB

Podsumowanie XLI sesji egzaminacyjnej

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.