Nowelizacja programu Kolej Plus

10.01.2020

Sejm przyjął nowelizację programu Kolej Plus. Głównym celem programu ma być walka z wykluczeniem komunikacyjnym oraz budowa i odbudowa linii kolejowych do mniejszych miejscowości. Do 2028 roku na realizację inwestycji kolejowych rząd przeznaczy 6,6 mld zł.

 

Program Kolej Plus zakłada współpracę rządu i samorządów terytorialnych przy budowie i modernizacji infrastruktury kolejowej. Przewiduje ponadto bezpłatne przekazywanie linii kolejowych samorządom.

 

kolej plus
Fot. pixabay / kamzyw

Kolej Plus, czyli przywracanie infrastruktury kolejowej

Tereny kolejowe, które są niewykorzystywane mają być przywrócone do użytku na cele transportowe.

  • możliwe będzie przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy,
  • ograniczona zostanie likwidacja linii kolejowych (po uzyskaniu zgody ministra infrastruktury),
  • zakłada się przywrócenie ponownego eksploatowania infrastruktury kolejowej na terenach obecnie nieczynnych lub po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej.

Sprawdź też: Program Kolej Plus – założenia

Wsparcie przewozów międzywojewódzkich w ramach programu Kolej Plus

  • samorządy województw będą mogły realizować przewozy kolejowe dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa, dzięki czemu ma poprawić się komunikacjia w rejonach pozbawionych dogodnych połączeń kolejowych,
  • rozwiązanie przeznaczone jest przede wszystkim dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego (marszałków województw), którzy chcieliby realizować takie połączenia bez potrzeby osobnego zawierania porozumienia między województwami,
  • możliwe będzie przeznaczanie środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zadań dotyczących zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.

Kolej Plus ma uprościć proces inwestycyjny

Program Kolej Plus zakłada zmiany dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych. Uproszczony zostanie system udzielania gwarancji finansowych umożliwiających rozpoczęcie procedur przetargowych. Usprawni to zaciąganie przez PKP PLK SA zobowiązań finansowych na zadania zaplanowane w Szczegółowym Planie Realizacji Krajowego Programu Kolejowego.

Wprowadzono nowe źródła finansowania, przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych, w tym środki uzyskane z emisji skarbowych papierów wartościowych.

4 marca 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka podpisał nowelizację ustawy z 9 stycznia 2020 r. o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, w której zawarte są rozwiązania wspierające realizację Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus.

II etap programu Kolej Plus

24 listopada 2020 r. wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel wziął udział w wideokonferencji dotyczącej podsumowania I etapu Programu Kolej Plus i przedstawienia listy wniosków zakwalifikowanych do II etapu Programu. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowała o zakończeniu oceny formalnej wniosków zgłoszonych do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku. 79 zgłoszonych propozycji spełnia kryteria i cele Programu i może być zakwalifikowanych do II etapu naboru.

 

W drugim etapie samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Aby wypracować jednolity standard koncepcji, samorządy będą pracowały na udostępnionych przez PLK dokumentach przetargowych dla inwestycji punktowych lub liniowych. Ponadto wnioskodawcy pozyskają niezbędne dokumenty, opinie oraz wnioski z konsultacji społecznych. Istotne będzie także przedłożenie dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie finansowania minimum 15-proc. wartości inwestycji oraz deklaracji właściwego organizatora przewozów odnośnie uruchomienia i finansowania przewozów min. 4 pary pociągów przez 5 lat.
Po tym etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do realizacji w Programie Kolej Plus.

 

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Jego realizacja ma przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców i wzrostu atrakcyjności wielu regionów Polski. Program jest wart 6,6 mld zł, w tym 5,6 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 1 mld środki jednostek samorządu terytorialnego.
Więcej o Programie Kolej Plus www.plk-sa.pl/program-kolej-plus

 

Ministerstwo Infrastruktury

Zobacz też:

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in