Metoda obliczeń strat ciepła przez przenikanie a wartość emisji unikniętej CO2

09.02.2023

Emisja uniknięta to hipotetyczna redukcja, jaką można uzyskać m.in. dzięki zaprojektowaniu innego niż wykorzystywane powszechnie w kraju rozwiązania przegród zewnętrznych budynku. Jej wielkość może być różna w zależności od przyjętej metodyki obliczania współczynnika przenoszenia ciepła.

 

Emisja dwutlenku węgla w budynkach powszechnie kojarzy się z systemami technicznymi przeznaczonymi do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Należy jednak zdać sobie sprawę z tego, że jej występowanie i wielkość zależą również od rozwiązań przegród i ich detali.

Przy wyznaczaniu zapotrzebowania na ciepło stanowiącego podstawę wyliczenia emisji często stosowane są uproszczone obliczenia cieplne. W artykule przedstawiono wpływ przyjętej metodyki na wielkość emisji unikniętej.

 

Metoda obliczeń strat ciepła

Fot. stock.adobe/smuki

Emisja uniknięta CO2

Przez emisję unikniętą CO2 należy rozumieć hipotetyczną redukcję emisji uzyskaną w wyniku budowy:

  • nowego źródła energii (emisji CO2) na potrzeby nowego odbiornika energii;
  • obiektu o zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię w stosunku do obowiązujących standardów.

Podstawowym efektem ekologicznym jest redukcja zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, mierzona wielkością emisji, jaka mogłaby zostać wprowadzona do powietrza w danym roku z instalacji w ramach technologii stosowanych powszechnie, a na skutek zastosowania innego rozwiązania technicznego lub technologicznego albo innych surowców lub paliw w nowej instalacji nie została wprowadzona do powietrza:

ECO2 uniknięta = ECO2,ref – ECO2,proj (1)

gdzie:

ECO2,ref – emisja dla rozwiązania referencyjnego (np. według WT 2021 [1]);

ECO2,proj – emisja dla rozwiązania projektowanego.

Jednostkowa wielkości emisji CO2 w budynku lub części budynku jest przeliczona na 1 m2 powierzchni o regulowanej temperaturze (Af) i obejmuje ogrzewanie (ECO2,H), przygotowanie ciepłej wody użytkowej (ECO2,W), klimatyzację (ECO2,C), oświetlenie (ECO2,L) oraz energię pomocniczą do obsługi systemów technicznych [2]:

ECO2 = (ECO2,H + ECO2,W + ECO2,C + ECO2,L + ECO2,pom)/Af [t CO2/(m2∙rok)] (2)

w której:

ECO2,H = 36 ∙ 10-7 ∙ Qk,H ∙ We,H [t CO2/rok] (3)

gdzie:
Qk,H – roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewania;
we,H – wskaźnik emisji CO2 w zależności od rodzaju spalanego paliwa przez system ogrzewania, którego wartość zależy od rodzaju spalanego paliwa:
– dla odnawialnych źródeł energii (w przypadku miejscowego wytwarzania energii w budynku): energii słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, biomasy i biogazu jest równa 0;
– dla energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej systemowej oraz dla ciepła sieciowego przyjmuje się na podstawie danych udostępnionych przez wytwórcę lub dostawcę tego nośnika energii lub energii. W przypadku braku danych przyjmuje się wartości krajowe wskaźnika emisji CO2 opracowywane na dany rok.

 

W dalszej części artykułu:

  • Sporządzanie bilansu zapotrzebowania na ciepło budynku
  • Metodyka obliczania współczynnika przenoszenia ciepła Htr

– Obliczenia uproszczone

– Obliczenia szczegółowe

  • Przykład analizy

– Przyjęte rozwiązanie materiałowe ścian

– Właściwości cieplne systemu wyznaczone metodą uproszczoną

– Właściwości cieplne systemu wyznaczone metodą szczegółową

  • Wyznaczenie emisji unikniętej

 

Cały tekst dostępny jest w numerze 1/2023 miesięcznika „Inżynier Budownictwa”

 

dr hab. inż. Maria Wesołowska, prof. PBŚ
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

dr inż. Paula Szczepaniak
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 

Literatura

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376 ze zm.).

 

>>> Analiza efektywności energetycznej instalacji a wymogi WT 2021

>>> Termomodernizacja starego domu typu kostka i domu typu stodoła. Ile można zaoszczędzić?

>>> Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków – zmiana przepisów

>>> Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne. Energooszczędność

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in