Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków – zmiana przepisów

07.12.2022

Nowe przepisy zostały opublikowane 27 października 2022 roku, a wejdą w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.

 

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2022 r. poz. 2206)

 

Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego systemu prawnego przepisów unijnych w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Znowelizowano nią Ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. W myśl nowych przepisów świadectwo charakterystyki energetycznej powinno zawierać oświadczenie osoby, która je sporządziła, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Celem tej zmiany jest wyeliminowanie procederu sporządzania świadectw w inny sposób, czyli takich, które w istocie nie są świadectwami spełniającymi wymogi ustawy.

W przypadku sprzedaży budynku (części budynku) lub lokalu zbywca będzie obowiązany przekazać nabywcy świadectwo charakterystyki energetycznej przy sporządzaniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Fakt przekazania świadectwa zostanie odnotowany w akcie notarialnym. W razie nieprzekazania tego dokumentu notariusz pouczy podmiot obowiązany do jego przekazania o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku. Jeżeli natomiast nieruchomość będzie wynajmowana, wówczas będzie konieczne przekazanie najemcy kopii lub wydruku świadectwa charakterystyki energetycznej. Doprecyzowano również, że gdy przedmiotem umowy zbycia albo najmu jest część budynku lub lokal, to świadectwo powinno dotyczyć wyłącznie danej części budynku lub lokalu, a nie całego budynku.

 

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Fot. stock.adobe/katarzyna

 

Rozszerzono ponadto zakres informacji, które muszą zawierać ogłoszenia lub reklamy o zbyciu albo najmie budynku bądź jego części (w sytuacji, gdy zostało już sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej). Konieczne będzie podanie takich danych, jak: wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową, wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową, jednostkowa wielkość emisji CO2.

Ustawa wprowadza obowiązek instalacji w budynkach niemieszkalnych, które wyposażone są w systemy ogrzewania, klimatyzacji, połączone systemy ogrzewania i wentylacji lub klimatyzacji i wentylacji o znamionowej mocy użytecznej ponad 290 kW, systemów automatyki i sterowania. Jednocześnie przepisy wskazują, że montaż tych systemów będzie wymagany, o ile znajdzie to uzasadnienie techniczne i ekonomiczne.

Zmiany dotyczą także okresowych kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji w budynkach. Wprowadzono mianowicie obowiązek kontroli systemów ogrzewania oraz połączonych systemów ogrzewania i wentylacji o mocy cieplnej większej niż 70 kW, a także dla połączonych systemów klimatyzacji i wentylacji o mocy chłodniczej ponad 70 kW. Określono także katalog wyłączeń z obowiązku dokonywania tychże kontroli.

Zwolnienie dotyczy m.in. budynków, w których zastosowano systemy automatyki i sterowania umożliwiające stałe monitorowanie i dostosowywanie zużycia energii.

Wprowadzono ponadto kary grzywny za przekazanie świadectwa wykonanego poza systemem centralnego rejestru oraz za nieprzekazanie świadectwa nabywcy lub najemcy.

Ustawą z dnia 7 października 2022 r. znowelizowano także przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Zmiany polegają na wprowadzeniu obowiązku dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie kopii świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci papierowej albo wydruku świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci elektronicznej. Obowiązek ten nie będzie miał zastosowania do budynków, dla których nie jest wymagane sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej w myśl przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

>>> Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne. Energooszczędność

>>> Termomodernizacja starego domu typu kostka i domu typu stodoła. Ile można zaoszczędzić?

>>> Ulga termomodernizacyjna. Polacy odliczyli już ponad 10,4 mld zł!

>>> Dlaczego termoizolacja naprawdę jest taka ważna?

>>> Ocieplanie ścian zewnętrznych według nowych wymagań prawnych

>>> Sprawdź: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in