Kto wykonuje okresowe przeglądy kominowe?

16.10.2022

Czy ma prawo to robić osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej?

 

Kwestię kontroli stanu technicznego przewodów kominowych regulują art. 61–72a ustawy – Prawo budowlane (dalej: Pb). Stosownie do art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Pb właściciel lub zarządca ma obowiązek w czasie użytkowania obiektu poddawać go okresowej kontroli – co najmniej raz w roku – polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrolę taką mogą przeprowadzać wyłącznie uprawnione do tego osoby, posiadające stosowne kwalifikacje. Tylko profesjonalista jest bowiem w stanie zagwarantować, że kontrola przeprowadzona zostanie w sposób rzetelny i prawidłowy, a stan instalacji dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie będzie zagrażał bezpieczeństwu użytkowników obiektu.

I tak, zgodnie z art. 62 ust. 6 Pb, kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) powinny przeprowadzać wyłącznie:

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do:

 • przewodów dymowych,
 • grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
 • kominów przemysłowych,
 • kominów wolno stojących,
 • kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

A zatem kontrole stanu technicznego przewodów kominowych, obok kominiarzy (którzy kontrolują przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne, wykazując się przy tym kwalifikacjami mistrza w zawodzie kominiarskim), mogą wykonywać również osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

 

>>> e-CRUB, czyli Elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane

>>> Rodzaje i specjalności uprawnień budowlanych

 

okresowe przeglądy kominowe

Fot. stock.adobe.com/wb77

Natomiast wyłącznie osoby z uprawnieniami budowlanymi mogą kontrolować:

 • kominy przemysłowe,
 • kominy wolno stojące oraz
 • kominy lub przewody kominowe, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Przez uprawnienia budowlane odpowiednie do dokonywania kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych rozumie się:

 • uprawnienia, które upoważniają ich posiadacza do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub
 • uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, w zależności od zakresu posiadanych uprawnień.

Osoby posiadające uprawnienia w tego rodzaju specjalnościach bez ograniczeń mają prawo dokonywać kontroli we wszystkich obiektach. Natomiast osoby uprawnione w wymienionych specjalnościach w ograniczonym zakresie mogą przeprowadzać kontrole stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych tylko w obiektach wchodzących w zakres tych uprawnień.

Warto przestrzegać powyższych zasad i podejmując się przeprowadzania okresowych kontroli, działać w granicach swoich uprawnień. Dokonywanie takich kontroli przez osobę, która nie dysponuje stosownymi uprawnieniami lub prawem wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, poświadczonym aktualnym zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego, zagrożone jest odpowiedzialnością karną. Stosownie bowiem do art. 91 ust. 1 pkt 2 Pb, kto wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie posiadając odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Karze grzywny podlega także ten, kto wykonując czynności kontrolne, nie spełnia obowiązku przesłania protokołu z kontroli obiektu budowlanego (art. 93 pkt 9a Pb).

Ponadto osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w tym osoby dokonujące okresowych przeglądów kominowych, które:

 • dopuściły się występków lub wykroczeń, określonych ustawą;
 • zostały ukarane w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 • wskutek rażących błędów lub zaniedbań spowodowały zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo znaczne szkody materialne;
 • nie spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki;

podlegają odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie wszczynane jest na wniosek organu nadzoru budowlanego, właściwego dla miejsca popełnienia czynu lub stwierdzającego popełnienie czynu. Wniosek taki organ nadzorczy składa po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego (art. 97 ust. 1 Pb). W sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie orzekają organy samorządu zawodowego.

 

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

 

>>> Wykorzystanie wizerunku i danych kontaktowych inżyniera

>>> Forma zatrudnienia osób, które mogą wykonywać kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego

>>> Odbiór robót budowlanych – obowiązek czy przywilej inwestora?2

Sprawdź: Produkty budowlane

 

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Czy przeglądy kominowe może wykonywać osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i nie ma w tym przypadku rozróżnienia na cel przeglądu (czy konstrukcyjny, czy w odniesieniu do przepływu powietrza)?

 

Stanowisko Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB
w sprawie uprawnień właściwych do dokonywania okresowych przeglądów kominowych

 

Interpretacja przepisów art. 62, w tym art. 62 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), należy do kompetencji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który jest organem właściwym w sprawie okresowych kontroli przewodów kominowych. Powyższe oznacza, że interpretacje tego organu są obowiązkowe do stosowania przez właściwe organy nadzoru budowlanego oraz właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego.

Na stronie internetowej GUNB (www.gunb.gov.pl) w zakładce „Co robimy”, „Przydatne informacje” i dalej – „Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych”, prezentowane jest zatem oficjalne stanowisko GUNB w sprawie osób uprawnionych do dokonywania kontroli okresowych przewodów kominowych:

„Do dokonywania kontroli stanu technicznego przewodów kominowych w użytkowanych obiektach budowlanych upoważnione są:

 1. osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
 2. osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Kontrole stanu technicznego przewodów kominowych, obok kominiarzy, którzy kontrolują przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne, wykazując się przy tym kwalifikacjami mistrza w zawodzie kominiarskim, mogą więc również wykonywać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Natomiast wyłącznie osoby z uprawnieniami budowlanymi mogą kontrolować kominy przemysłowe, kominy wolno stojące oraz kominy lub przewody kominowe, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Przez uprawnienia budowlane odpowiednie do dokonywania kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych, rozumie się:

 • uprawnienia, które upoważniają ich posiadacza do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
 • uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, w zależności od zakresu posiadanych uprawnień.

Osoby posiadające stosowne uprawnienia w ograniczonym zakresie mogą przeprowadzać kontrole stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych tylko w obiektach wchodzących w zakres tych uprawnień”.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in