Kto wykonuje okresowe przeglądy kominowe?

16.10.2022

Czy ma prawo to robić osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej?

 

Kwestię kontroli stanu technicznego przewodów kominowych regulują art. 61–72a ustawy – Prawo budowlane (dalej: Pb). Stosownie do art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Pb właściciel lub zarządca ma obowiązek w czasie użytkowania obiektu poddawać go okresowej kontroli – co najmniej raz w roku – polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrolę taką mogą przeprowadzać wyłącznie uprawnione do tego osoby, posiadające stosowne kwalifikacje. Tylko profesjonalista jest bowiem w stanie zagwarantować, że kontrola przeprowadzona zostanie w sposób rzetelny i prawidłowy, a stan instalacji dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie będzie zagrażał bezpieczeństwu użytkowników obiektu.

I tak, zgodnie z art. 62 ust. 6 Pb, kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) powinny przeprowadzać wyłącznie:

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do:

 • przewodów dymowych,
 • grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
 • kominów przemysłowych,
 • kominów wolno stojących,
 • kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

A zatem kontrole stanu technicznego przewodów kominowych, obok kominiarzy (którzy kontrolują przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne, wykazując się przy tym kwalifikacjami mistrza w zawodzie kominiarskim), mogą wykonywać również osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

 

>>> e-CRUB, czyli Elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane

>>> Rodzaje i specjalności uprawnień budowlanych

 

okresowe przeglądy kominowe

Fot. stock.adobe.com/wb77

Natomiast wyłącznie osoby z uprawnieniami budowlanymi mogą kontrolować:

 • kominy przemysłowe,
 • kominy wolno stojące oraz
 • kominy lub przewody kominowe, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Przez uprawnienia budowlane odpowiednie do dokonywania kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych rozumie się:

 • uprawnienia, które upoważniają ich posiadacza do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub
 • uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, w zależności od zakresu posiadanych uprawnień.

Osoby posiadające uprawnienia w tego rodzaju specjalnościach bez ograniczeń mają prawo dokonywać kontroli we wszystkich obiektach. Natomiast osoby uprawnione w wymienionych specjalnościach w ograniczonym zakresie mogą przeprowadzać kontrole stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych tylko w obiektach wchodzących w zakres tych uprawnień.

Warto przestrzegać powyższych zasad i podejmując się przeprowadzania okresowych kontroli, działać w granicach swoich uprawnień. Dokonywanie takich kontroli przez osobę, która nie dysponuje stosownymi uprawnieniami lub prawem wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, poświadczonym aktualnym zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego, zagrożone jest odpowiedzialnością karną. Stosownie bowiem do art. 91 ust. 1 pkt 2 Pb, kto wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie posiadając odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Karze grzywny podlega także ten, kto wykonując czynności kontrolne, nie spełnia obowiązku przesłania protokołu z kontroli obiektu budowlanego (art. 93 pkt 9a Pb).

Ponadto osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w tym osoby dokonujące okresowych przeglądów kominowych, które:

 • dopuściły się występków lub wykroczeń, określonych ustawą;
 • zostały ukarane w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 • wskutek rażących błędów lub zaniedbań spowodowały zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo znaczne szkody materialne;
 • nie spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki;

podlegają odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie wszczynane jest na wniosek organu nadzoru budowlanego, właściwego dla miejsca popełnienia czynu lub stwierdzającego popełnienie czynu. Wniosek taki organ nadzorczy składa po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego (art. 97 ust. 1 Pb). W sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie orzekają organy samorządu zawodowego.

 

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

 

>>> Wykorzystanie wizerunku i danych kontaktowych inżyniera

>>> Forma zatrudnienia osób, które mogą wykonywać kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego

>>> Odbiór robót budowlanych – obowiązek czy przywilej inwestora?2

Sprawdź: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.