Kto dokonuje kwalifikacji odstąpienia od zatwierdzonego projektu

14.12.2021

Wyjaśniamy przepisy Prawa budowlanego.

 

Czy kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz potwierdzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 57 Prawa budowlanego, mogą dokonać wyłącznie projektanci będący autorami zatwierdzonego projektu?
(Często od wykonania projektu do zakończenia budowy i przygotowania wymaganych oświadczeń upływa kilka lat. Współautorzy projektu mogą już nie być dostępni z różnych powodów.)

 

Z art. 44 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1993 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) można wyciągnąć wniosek, że inwestor może zmienić projektanta sprawującego nadzór autorski.

Art. 44. W przypadku zmiany:

  • kierownika budowy lub kierownika robót,
  • inspektora nadzoru inwestorskiego,
  • projektanta sprawującego nadzór autorski
    – inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu obowiązków przez osoby wymienione w pkt 1–3.

Takie było również przez wiele lat stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Jednak sądy administracyjne od dłuższego czasu orzekają inaczej. Nadzór autorski ma sprawować autor projektu. Dopuszcza się tu tylko wyjątki, na przykład śmierć autora projektu. Szczegółowo zagadnienie to jest opisane w artykule J. Smarż „Projektant jako wyłączny podmiot uprawniony do pełnienia nadzoru autorskiego w świetle aktualnego orzecznictwa” w miesięczniku „Inżynieria i Budownictwo” nr 1/2018 r.

 

Czytaj też:

Pozycja inspektora nadzoru

Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego

Czy inwestor może być kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru?

 

Kto dokonuje kwalifikacji odstąpienia od projektu

Fot. stock.adobe/industrieblick

 

Czy kwalifikacji odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego polegającego na zmianie przebiegu instalacji budowlanych widocznych w projekcie zagospodarowania terenu dokonuje autor projektu zagospodarowania czy projektant branżowy będący autorem przedmiotowej branży?

 

Z art. 36a ust. 6 ustawy – Prawo budowlane można wyciągnąć wniosek, że obowiązki wynikające z tego przepisu dotyczą jednej osoby ‒ projektanta.

Zgodnie z tym przepisem projektant dokonuje kwalifikacji odstąpienia, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym odpowiednie informacje dotyczące tego odstąpienia.

 

Moim zdaniem kwalifikacji odstąpienia może dokonać każdy, kto zna wystarczająco przepisy. Musi oczywiście mieć uprawnienia do projektowania, bo tego wymaga ustawa. Natomiast do drugiej grupy obowiązków niezbędna jest wiedza techniczna. Dlatego uważam, że jeżeli projekt zagospodarowania powstał przy udziale architekta i specjalistów od sieci uzbrojenia terenu, to powinien w tym uczestniczyć architekt i specjalista od sieci, której zmiana dotyczy. Taki wniosek można wyciągnąć z orzeczeń sądów. Znane mi wyroki zostały wydane przed nowelizacją ustawy, która weszła w życie 19 września 2020 r. Wydaje się, że zmian w orzecznictwie nie będzie. Jeżeli zatwierdzane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej części projektu zostały sporządzone przez zespół projektowy, to cały zespół projektowy powinien uczestniczyć w nadzorze autorskim. Oczywiście każdy w zakresie swoich kompetencji.

 

 

 

Odpowiadał mgr inż. Andrzej Stasiorowski

 

 

 

 

Polecamy:

Nowelizacja postępowania w sprawach o ochronę praw autorskich

Projekty budowlane a prawo autorskie

Przenoszenie praw autorskich przez projektantów

Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in