Koszty w budownictwie w latach 2016-2022. RAPORT CAS

08.11.2022

Raport jest wynikiem analizy kosztów realizacji dużych projektów budowlanych w Polsce w latach 2016-2022, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wybuchu wojny w Ukrainie i skutków pandemii COVID-19. Analizy zostały wykonane z wykorzystaniem danych uzyskanych przez CAS w ramach realizacji projektów budowlanych, w których eksperci CAS uczestniczyli jako eksperci stron lub jako biegli sądowi w sporach budowlanych.

 

Z raportu wynika, że w latach 2016-2022 doszło do nadzwyczajnych zmian na rynku budowlanym, skutkujących wzrostem kosztu pozyskania czynników produkcji budowlanej, co z kolei przełożyło się na wzrost kosztu realizacji inwestycji. Wzrosty dotyczyły wszystkich analizowanych sektorów budownictwa (drogowego, kolejowego i kubaturowego).

W okresie od I kwartału 2015 r. do III kwartału 2022 r. wzrost kosztów realizacji dla budownictwa ogółem wyniósł łącznie 74,67%.

W podziale na czynniki produkcji, największe wzrosty kosztów zaobserwowano w zakresie materiałów budowlanych – łącznie średnio o 88,77%. Koszty robocizny wzrosły średnio łącznie o 72,02%.

Z kolei w podziale na sektory największe wzrosty kosztów dotknęły inwestycje kubaturowe – średnio łącznie wzrosły one o 82,26%, dalej w sektorze budownictwa infrastrukturalnego drogowego – 81,11% i kolejowego – 53,96%.

 

>>> Spory budowlane – RAPORT CAS

>>> Ceny materiałów budowlanych w 2022 r. – widać spadki

>>> Ceny mieszkań wzrosły w I półroczu 2022 r. średnio o 10 procent

 

raport CAS

Fot. stock.adobe/Blue Planet Studio

 

Wzrosty kosztów ujęte w analizie CAS wystąpiły najsilniej w trzech okresach, obejmujących zasadniczo:

  • lata 2017-2018 – okres boomu spowodowanego krajowymi czynnikami popytowymi, kumulacją inwestycji budowlanych, powodującą wzrost zapotrzebowania na materiały oraz niedoborami siły roboczej i kadry inżynierskiej napędzającymi wzrosty kosztów pracy,
  • IV kw. 2020 – koniec 2021 – okres w którym uwidoczniły się skutki pandemii COVID-19, związane ogólnie ze znoszeniem ograniczeń sanitarnych i „odmrożeniem” gospodarek, w tym okresie wystąpiło też wiele nieprzewidywalnych jednorazowych zdarzeń o globalnych skutkach,
  • miesiące od 24 lutego 2022 – okres związany ze zmianami globalnego układu geopolitycznego na skutek wojny w Ukrainie z konsekwencjami dla powiązań gospodarczych, z których jednym z poważniejszych jest światowy kryzys energetyczny oraz ogólna niepewność rynków.

Charakter oddziałujących na rynki zdarzeń i złożoność procesów sprawiają, że te zmiany rynkowe i ich skutki obejmujące gwałtowny wzrost kosztów materiałów należy uznać za nadzwyczajne i nieprzewidywalne.

 

CAŁY RAPORT można pobrać na stronie CAS >>>

 

Polecamy:

>>> Zmiany prawa a wzrost kosztów realizacji inwestycji infrastrukturalnych

>>> Odbiór robót budowlanych – obowiązek czy przywilej inwestora?

>>> Opis i szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane według przepisów z 2022 r.

>>> Wzrost cen materiałów budowlanych a sądowa modyfikacja umowy

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in