Kontrole przewodów kominowych – cel, zakres, przepisy

15.03.2023

Okresowe kontrole przewodów kominowych przeprowadza się w celu oceny ich stanu technicznego i wynikającego z tego bezpieczeństwa ich eksploatacji.

 

Przed przystąpieniem do analizy tematyki związanej z kontrolą przewodów kominowych konieczne jest wyjaśnienie pojęcia „komin”. Zgodnie z normą – PN-EN 1443:2019-05 Kominy wymagania ogólne – jest to konstrukcja składająca się z powłoki lub powłok, które tworzą jeden lub kilka kanałów spalinowych. Kanał spalinowy to droga odprowadzenia do atmosfery produktów spalania [1], nazywanych spalinami.

W przypadku komina wentylacyjnego powyższa definicja może także być stosowana, z tym że przewodem odprowadzone będzie zanieczyszczone powietrze.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w § 140 ust. 1 rozróżnia przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne [2].

Prawidłowa eksploatacja i utrzymanie przewodów kominowych bezpośrednio związane jest z:

  • jakością powietrza wewnątrz pomieszczeń (w tym zanieczyszczeniem produktami spalania oraz emisją silnie toksycznego tlenku węgla do pomieszczeń),
  • bezpieczeństwem pożarowym użytkowników,
  • prawidłową pracą urządzeń grzewczych,
  • zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń z urządzeń grzewczych.

W celu spełnienia powyższych wymagań w trakcie eksploatacji kominów powinny być przeprowadzane okresowe kontrole przewodów kominowych i bieżące naprawy ewentualnych nieprawidłowości i przede wszystkim wykonywane czyszczenia przewodów.

 

Kontrole przewodów kominowych

Fot. Mickis Fotowelt/stock.adobe.com

Kontrole przewodów kominowych – przegląd przepisów prawnych i aktualnego stanu wiedzy technicznej

  1. Przepisy budowlane

Powyżej przedstawiono cele utrzymania w należytym stanie technicznym przewodów kominowych. Uzasadnia to wymagania stawiane przez przepisy prawne mówiące o konieczności przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych. Zgodnie z zapisami w Prawie budowlanym „Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego (…) c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych” [3].

W pkt. 6 art. 62 Prawa budowlanego [3] przedstawiono, jakie uprawnienia konieczne są do przeprowadzania opisywanych kontroli: „Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać: 1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; 2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt. 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych”. W praktyce najczęściej kontrole te powierzane są mistrzom kominiarskim, co opisano w [4–6].

 

>>> Kto wykonuje okresowe przeglądy kominowe?

>>> Wysokość i usytuowanie komina – błędy projektowo-wykonawcze

>>> Budowa komina systemowego bez błędów

 

W art. 62a ust. 2, ust. 3 i ust. 4 Prawa budowlanego [3] przedstawiono wytyczne, zgodnie z którymi protokół pokontrolny powinien zawierać: „1) datę przeprowadzenia kontroli; 2) imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis; 3) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego; 4) określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację; 5) zakres kontroli; 6) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone; 7) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości; 8) metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów; 9) zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.

3. W zaleceniach wskazuje się: 1) czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości; 2) termin wykonania czynności, o których mowa w pkt. 1.

4. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w art. 62 ust. 5”.

 

W dalszej części artykułu:

  • Cel okresowych kontroli przewodów kominowych
  • Wymagania jakie powinny spełniać przewody kominowe
  • Kontrole przewodów kominowych – wzory i rekomendacje dotyczące zakresu kontroli
  • Okresowe kontrole przewodów kominowych – przegląd literatury technicznej
  • Zakres kontroli kominiarskiej

Cały artykuł dostępny jest w numerze 2/2023 miesięcznika „Inżynier Budownictwa”.

 

dr inż. Krzysztof Drożdżol
Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa i Architektury

 

Literatura
1. PN-EN 1443:2019-05 Kominy – wymagania ogólne.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89 poz. 414 z późn. zm.).
4. K. Michalik, Kontrole okresowe stanu technicznego budynków. Odpowiedzialność prawna w budownictwie. Podstawy diagnostyki budynków, Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.
5. K. Malesa, P. Słabik, Przeglądy budynków, Instytut Doradztwa Majątkowego Baranowski i Wspólnicy Sp. z o.o., Warszawa 2011.
6. A. Baryłka, Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Warszawa 2016.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in