Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 2021

18.06.2021

Konferencja SKB 2021 dotyczyła opisu i szacowania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w świetle postanowień nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

W dniach 10–11 czerwca 2021 r. odbyła się, nadawana online ze studia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 2021. Tematem przewodnim XII Konferencji SKB był „Opis i szacowanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w świetle postanowień nowej ustawy Prawo zamówień publicznych”.

Podjęty przez SKB temat, z uwagi na wagę zagadnień i termin obowiązywania przepisów od 1 stycznia 2021 r., spotkał się z dużym uznaniem ze strony urzędów państwowych bezpośrednio związanych z tym obszarem tematycznym, przez co Konferencja SKB 2021 otrzymała wsparcie merytoryczne ze strony: Jarosława Gowina, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, pracy i technologii, Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury, Hanny Korneckiej, wiceministra w resorcie rozwoju, pracy i technologii, Huberta Nowaka, prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 2021

Inauguracja Konferencji SKB przez Tomasza Pytkowskiego, prezesa SKB

 

Po uroczystej części konferencji, w trakcie której zaproszeni goście reprezentujący organy państwowe podnosili wagę tematyki podjętej przez stowarzyszenie i jednocześnie gratulowali członkom Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych jubileuszu 25-lecia istnienia ich organizacji, przyszła kolej na część merytoryczną. Poszczególne zagadnienia po kolei omówili utytułowani i uznani wykładowcy wyższych uczelni, członkowie Rady Zamówień Publicznych, rzeczoznawcy kosztorysowi SKB, inżynierowie praktycy, właściciele prywatnych firm.

Z uwagi na obchodzony przez stowarzyszenie jubileusz, dr Olgierd Sielewicz, Prezes Honorowy SKB, wspomniał o jego początkach, okolicznościach, w jakich powstawała organizacja, wymienił członków – założycieli, którym SKB zawdzięcza swoje istnienie, a mgr inż. Balbina Kacprzyk, również Prezes Honorowy SKB, w skrócie przedstawiła historię zmian, które miały miejsce w kosztorysowaniu robót budowlanych na przestrzeni ostatnich 25 lat i ewolucję przepisów w trakcie zachodzących przekształceń społeczno-gospodarczych w Polsce, aż do wdrożenia w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., która stanowi m.in. podstawę regulacji obszaru kosztorysowania w zamówieniach publicznych.

Temat ten kontynuował obecny prezes SKB – mgr inż. Tomasz Pytkowski, koncentrując się na dzisiejszym stanie prawnym, który ma miejsce w kosztorysowaniu robót budowlanych przy udzielaniu zamówień publicznych, na przyszłych zadaniach, które czekają środowisko kosztorysantów, a które będą wynikać z dostosowania przepisów wykonawczych do obowiązującej ustawy Pzp, oraz na przyszłych działaniach, które należałoby podjąć celem wypracowania narzędzi umożliwiających nowoczesne kosztorysowanie w ślad za postępującą cyfryzacją w budownictwie.

Po tym przekrojowym ujęciu problematyki kosztorysowania w przeszłości i przyszłości, dr hab. Andrzej Borowicz, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, ze znawstwem i znaną sobie swadą przedstawił zarys ustawy Pzp z 11 września 2019 r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., jej główne cele, bloki tematyczne oraz nowe progi unijne mające wpływ na procedurę postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych.

 

Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 2021

Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznych, składa gratulacje Tomaszowi Pytkowskiemu, prezesowi SKB, z okazji jubileuszu 25-lecia SKB

 

Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 2021 podjęła także tematykę związaną z zawieraniem umów o roboty budowlane, która zawsze jest w orbicie zainteresowań kosztorysantów. Przedstawiła ją mgr inż. Ewa Wiktorowska, członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP. Zwróciła uwagę uczestników konferencji na aktualne przepisy, które równoważą pozycję stron umowy na zasadzie wzajemnego partnerstwa, specyfikując jednocześnie obligatoryjne i zakazane postanowienia umowy.

Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 2021 objęła także obszar tematyczny dotyczący zagadnienia waloryzacji. Mgr inż. Maciej Sikorski, rzeczoznawca kosztorysowy SKB, pokrótce zinterpretował przepisy związane z koniecznością przewidywania w umowach z terminami realizacji świadczeń powyżej 12 miesięcy zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzeń wykonawców oraz na przykładzie z praktyki zobrazował całą paletę uchybień, które mogą wystąpić i doprowadzić do sporu pomiędzy stronami przy waloryzacji wynagrodzenia.

Natomiast dr inż. Jerzy Dylewski podzielił się z uczestnikami konferencji swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia przy udzielaniu zamówienia na roboty budowlane, wypunktował niespójności pomiędzy ustawą Prawo budowlane a ustawą Prawo zamówień publicznych w części dotyczącej dokumentacji projektowej, omówił rozbieżności w definicjach obiektu budowlanego, jak również skomentował kontrowersyjny od lat przepis ustawy Pzp, który został podtrzymany w nowej ustawie, związany z zakazem stosowania przy opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych i nazw własnych.

Drugim wykładowcą, który poruszył zagadnienia niespójności pomiędzy dokumentami prawnymi i zawartymi w nich definicjach, był inż. Piotr Montewski, rzeczoznawca kosztorysowy SKB, który podjął niełatwy temat szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane, kosztorysu inwestorskiego, wartości robót budowlanych i wartości zamówienia. Na zakończenie przedstawił przykłady najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu kosztorysu inwestorskiego i jego szaty graficznej.

 

Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 2021

 

Prawdziwą ucztę merytoryczną mieli uczestnicy konferencji związani z budownictwem drogowym, a to dzięki wykładowi mgr. inż. Tomasza Żuchowskiego, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, który pokrótce nakreślił polskie realia przy realizacji obiektów budownictwa drogowego, wskazując jednocześnie na rosnące w ostatnich miesiącach ceny materiałów budowlanych.

Zagadnienie niestabilnej sytuacji cenowej na rynku rozpoczęte przez Tomasza Żuchowskiego kontynuował w swoim drugim wystąpieniu Maciej Sikorski, tym razem jako prezes ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o., firmy badającej od ponad trzydziestu lat rynek pod kątem cen i kosztów w budownictwie i czynnie wspierającej SKB.

W tę tematykę świetnie się wpisały wyniki „Raportu o kosztach w budownictwie w latach 2016–2020” opracowanego przez CAS, a zaprezentowanego przez Macieja Kajrukszto, partnera zarządzającego CAS, które wykazały, że w okresie 2016–2020 doszło do znacznych zmian na rynku budowlanym, skutkujących wzrostem cen czynników produkcji, co z kolei przełożyło się na wzrost kosztu realizacji inwestycji przez generalnych wykonawców we wszystkich analizowanych sektorach budownictwa.

Na konferencji nie zabrakło również drugiego członka wspierającego stowarzyszenie, a mianowicie OWEOB „Promocja” Sp. z o.o. z Warszawy. Prezes firmy – mgr Mariola Gala-de Vacqueret oraz prokurent – mgr inż. Andrzej Wypych przedstawili szeroką ofertę wydawniczą firmy prowadzącej rynkowe notowania cenowe w budownictwie.

Jeden z ostatnich tematów konferencyjnych poświęcony był negocjacjom w budownictwie. Fani teorii gier mieli sposobność prześledzić schematy gier podczas wykładu dr. inż. Huberta Anysza dotyczącego negocjacji umów pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą robót.

Nie zabrakło również wstępu do tematu cyfryzacji w budownictwie i zastosowań w oprogramowaniach BIM przeznaczonych m.in. do projektowania modeli 3D, wizualizacji, zarządzania budową i koordynacji prac zespołów ludzkich na różnych etapach procesu inwestycyjnego. Przyszłość takiego modelowania przedstawił mgr inż. Stanisław Moryc.

Podsumowując, organizatorzy konferencji SKB podjęli niełatwy, ponieważ wielowątkowy temat opisu i  szacowania przedmiotu zamówienia w świetle nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która, jak podkreślali występujący, jest obecnie bardzo obszerna. Pomimo że nowe przepisy mają w efekcie doprowadzić do wyeliminowania występujących słabości i niedomogów polskiego systemu zamówień publicznych, nadal zdaniem prelegentów są obszary wymagające unormowania, uszczegółowienia i wyjaśnienia. Jednocześnie należy zauważyć, że termin konferencji doskonale wpisał się w terminy prac nad dwoma ważkim dla kosztorysantów rozporządzeniami dotyczącymi w skrócie: kosztorysu inwestorskiego i dokumentacji projektowej. Stąd też konieczność szybkiej aktualizacji tych dokumentów i dostosowania do regulacji nowej ustawy Pzp, jak również znowelizowanego Prawa budowlanego, przewijała się nieustannie w wystąpieniach referentów. Należy mieć nadzieję, że dzięki aktywności i zaangażowaniu Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych w prace ministerialne nad zmianą rozporządzeń, nowe przepisy ukażą się z końcem grudnia 2021 r.

Specjalne podziękowania należą się organizatorom tegorocznej konferencji, w szczególności Renacie Niemczyk oraz zespołowi z KSAP. Była to pierwsza i miejmy nadzieję ostatnia wirtualna konferencja organizowana przez SKB, ponieważ formuła ta nie zastąpi dyskusji plenarnej oraz rozmów w kuluarach.

 

 

Przeczytaj też:

Prawo zamówień publicznych: COVID-19 a zmiana umowy

Nowe prawo zamówień publicznych. Stanowisko PZPB

Kalkulacja kosztorysowa zadania budowlanego

Kalkulacja ofertowa a kosztorys inwestorski – skąd się biorą rozbieżności

Polecamy: Produkty budowlane

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.