Kanały technologiczne oraz telekomunikacyjne obiekty budowlane – warunki techniczne

14.07.2023

W czerwcu 2023 r. weszły w życie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie oraz telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

 

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1039)

 

Rozporządzenie zastępuje Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. z 2015 r. poz. 680).

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do projektowania, budowy i przebudowy kanałów technologicznych. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami zarządcy dróg mają obowiązek lokalizowania w pasie drogowym kanału technologicznego w trakcie budowy lub przebudowy drogi. Obowiązek ten dotyczy wszystkich kategorii dróg publicznych.

W stosunku do poprzedniego rozporządzenia zakres regulacji nie uległ zmianom. Akt prawny określa wymagania techniczne dla kanałów technologicznych rozumianych jako ciąg osłonowych elementów obudowy, studni i zasobników służących umieszczeniu lub eksploatacji:

  • urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  • linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Rozporządzenie wyróżnia dwa podstawowe rodzaje kanałów technologicznych:

  • kanał technologiczny uliczny – wykonany z jednej rury osłonowej oraz trzech rur światłowodowych i jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur;
  • kanał technologiczny przepustowy – wykonany z dwóch rur osłonowych, z czego w jednej z nich instaluje się przynajmniej trzy rury światłowodowe i jedną prefabrykowaną wiązkę mikrorur.

Nowe rozporządzenie uwzględnia wprowadzone do zbioru Polskich Norm Normy Europejskie regulujące nowe rozwiązania w zakresie projektowania i budowy kanałów technologicznych.

 

>>> Informacje o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych – przepisy

>>> Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – problemy, błędy realizacyjne i optymalizacja

 

Kanały technologiczne

Fot. ArieStudio/stock.adobe.com

 

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1040)

 

Rozporządzenie zastępuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005 r. poz. 1864).

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie przy projektowaniu, budowie i przebudowie telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Do wspomnianych obiektów zalicza się: telekomunikacyjną linię kablową, kanalizację kablową, antenowe konstrukcje wsporcze, kontenery telekomunikacyjne, podbudowę słupową dla telekomunikacyjnych linii kablowych, szafy i słupki telekomunikacyjne.

Nowy akt prawny uwzględnia zmiany w zakresie technologii, jakie zaszły w zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych od czasu wydania poprzedniego rozporządzenia.

 

>>> Inwentaryzacja infrastruktury i usług telekomunikacyjnych – rozporządzenie

>>> Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – problemy, błędy realizacyjne i optymalizacja

 

W akcie prawnym określono parametry usytuowania budowli infrastruktury telekomunikacyjnej. Przepisy szczegółowo regulują też usytuowanie i warunki techniczne telekomunikacyjnych obiektów budowlanych w przypadku współwykorzystania oraz zbliżeń telekomunikacyjnego obiektu budowlanego i skrzyżowań telekomunikacyjnego obiektu budowlanego z innymi obiektami budowlanymi, takimi jak: drogi, ulice, szlaki kolejowe i tramwajowe, drogowe i kolejowe obiekty inżynierskie (np.: mosty, tunele, wiadukty), elektroenergetyczne linie napowietrzne, elektroenergetyczne linie kablowe podziemne, wodociągi, ciepłociągi, ciągi ściekowe (kanalizacja ściekowa i burzowa), gazociągi, ropociągi, zbiorniki gazu i paliw płynnych, lotniska, budowle obronne, obiekty małej architektury, budynki, a także z obszarami wodnymi.

Rozporządzenie precyzuje też wymagania techniczne dotyczące ochrony telekomunikacyjnych linii kablowych i urządzeń telekomunikacyjnych przed przepięciami i przetężeniami.

Ponadto nowe przepisy uwzględniają m.in. specyfikę wymagań i rozwiązań stosowanych przy budowie infrastruktury niezbędnej do wdrożenia sieci 5G.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in