Destrukt asfaltowy nie jest odpadem

30.12.2021

Na początku grudnia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie określające warunki, po spełnieniu których destrukt asfaltowy nie będzie uznawany za odpad.

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2067)

 

destrukt asfaltowy

Fot. stock.adobe/Lenaika

 

Rozporządzenie określa warunki, po spełnieniu których destrukt asfaltowy nie będzie uznawany za odpad. Dzięki temu możliwie będzie ponowne wykorzystanie destruktu asfaltowego w budownictwie, to jest do budowy, przebudowy lub remontu dróg oraz infrastruktury lotniskowej, w tym dróg startowych, dróg kołowania, pasów lotniskowych i płyt postojowych. Stosownie do przepisów rozporządzenia odpady destruktu asfaltowego to mieszanka mineralno-asfaltowa uzyskiwana w wyniku frezowania na zimno warstw asfaltowych oraz rozkruszenia płyt wyciętych z nawierzchni asfaltowej lub brył uzyskiwanych z tych płyt. Do odpadów tych zaliczono również odrzuty lub nadwyżki powstałe przy produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. Utrata statusu odpadu dla tych materiałów wymagać będzie spełnienia szczegółowych kryteriów określonych w rozporządzeniu. Destrukt asfaltowy otrzymany w procesie odzysku musi odpowiadać co najmniej zapisom normy PN-EN 13108-8, która określa wymagania w zakresie klasyfikacji i charakterystyki destruktu asfaltowego jako zasadniczego materiału do mieszanek mineralno-asfaltowych. Produkt nie może być zanieczyszczony substancjami innymi niż te, które są stosowane w ramach produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych oraz podczas ich stosowania i normalnego użytkowania. Natomiast stężenie znajdujących się w nim wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz benzo(a)pirenu, a także innych parametrów określonych w załączniku do rozporządzenia musi się mieścić w określonych normach. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych kryteriów konieczne będzie pobranie próbki i wykonanie badania przez odpowiednie laboratorium lub jednostkę badawczą. Spełnienie warunków utraty przez destrukt asfaltowy statusu odpadów będzie potwierdzał posiadacz odpadów destruktu asfaltowego, sporządzając odrębnie dla każdej badanej partii odpadów destruktu asfaltowego stosowną deklarację zgodności.

 

Przepisy rozporządzenia nie będą miały zastosowania do destruktu asfaltowego z frezowania w przypadku zastosowania urządzenia, które jednocześnie frezuje i kładzie na tej samej drodze nową nawierzchnię. Ustawodawca przyjął, że w takiej sytuacji materiał poddawany jest recyklingowi i w związku z tym, nie następuje wytworzenie odpadów.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

Polecamy:

Pachnący asfalt

Ekonomiczne i środowiskowe korzyści z zastosowania asfaltów wysokomodyfikowanych

Wymiana nawierzchni drogowej

Jak dobrać asfalt do nawierzchni drogowej. Metoda Superpave

Nawierzchnie bitumiczne – przyczyny pęknięć, naprawa

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in